Mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán là mẫu sổ chi tiết về việc đầu tư vào chứng khoán của doanh nghiệp. Thông qua sổ chi tiết đầu tư về chứng khoán thì doanh nghiệp có thể thấy được tình hình đầu tư vào chứng khoán của doanh nghiệp mình. Mẫu sổ chi tiết được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ chi tiết đầu tư chứng khoán tại đây.

Mẫu số S21-DNN: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

Mẫu số S20-DNN: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

Mẫu số S19-DNN: Sổ chi tiết các tài khoản

Mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

Nội dung cơ bản của mẫu số S22-DNN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán như sau:

Đơn vị: .....................

Địa chỉ: ....................

Mẫu số S22-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(Dùng cho các TK: 121, 228)

Tài khoản:...................................

Loại chứng khoán:..................Đơn vị phát hành..................

Mệnh giá......... Lãi suất.......... Thời hạn thanh toán...........

Ngày tháng ghi sổChứng từDiễn giảiTK đối ứngSố phát sinhSố dư
Số hiệuNgày, thángMua vàoXuất raSố lượngThành tiền
Số lượngThành tiềnSố lượngThành tiền
ABCDE123456

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

.............

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

x

x

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...........

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Đánh giá bài viết
1 103
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo