Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành

Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành là mẫu quyết định được dùng để quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội. Mẫu nêu rõ người ra quyết định thành lập, thành viên của đoàn thanh tra.... Mẫu được ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành tại đây.

1. Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành là gì?

Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành là mẫu để quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành của bảo hiểm xã hội. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, chức vụ của những người trong đoàn thanh tra, nhiệm vụ của đoàn thanh tra....

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành có nội dung như mẫu dưới đây.

2. Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành

Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành

Mẫu số 01/QĐ-TT

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Số: ........../QĐ-BHXH................, ngày....tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành.............1

CHỨC DANH NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ .....................................................................................................................2;

Căn cứ .....................................................................................................................3;

Căn cứ .....................................................................................................................4;

Xét đề nghị của .........................................................................................................5,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ Trưởng đoàn;

2. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ Phó Trưởng đoàn (nếu có);

3. Ông (Bà) Họ và tên, chức vụ Thành viên;

...................................................................................................................................

Điều 2. Đoàn thanh tra chuyên ngành có nhiệm vụ:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

- Thời kỳ thanh tra: Từ ngày ..../..../......đến hết ngày ..../..../......; tình hình, số liệu trước và sau thời kỳ thanh tra có liên quan đến nội dung thanh tra.

- Thời hạn thanh tra: ........... ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

- Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra các nội dung yêu cầu tại Điều này. Trong quá trình thanh tra Trưởng đoàn, các thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành và đối tượng thanh tra có các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật về thanh tra.

- Giao cho.............6 phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra; thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động của Đoàn thanh tra; theo dõi, giúp xử lý hoặc trình.............7 xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Đoàn thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. .........6.........8 và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- ...............;

- Lưu: VT, ...

CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

1 Tên cuộc thanh tra chuyên ngành.

2 Văn bản làm căn cứ cho việc ban hành Quyết định (VD: Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Các văn bản hướng dẫn, Quyết định ban hành quy định về công tác thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam...).

3 Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ban hành Quyết định thanh tra.

4 Chương trình, kế hoạch thanh tra chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch).

5 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có chức năng tham mưu, đề xuất thanh tra.

6 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu đề xuất tiến hành thanh tra.

7 Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

8 Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc thanh tra

Trên đây là Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành ban hành kèm theo Quyết định 1518/QĐ-BHXH dùng trong lĩnh vực thanh tra bảo hiểm xã hội.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 6.787
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo