13 Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên 2024

Mẫu quyết định tăng lương mới, chuẩn nhất năm 2024 với những thông tin phù hợp cho nhiều loại hình doanh nghiệp mà bạn đang cần tìm? Hoatieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc 13 mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên, người lao động, cán bộ, công chức, tập thể đang làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Tăng lương luôn là điều mà mọi người lao động đều mong muốn khi đi làm sao cho mức lương xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên là quyết định được cấp trên ban hành để phù hợp với chế độ lương, thưởng của doanh nghiệp. Dưới đây là Quyết định tăng lương cho nhân viên thường hay sử dụng tại các cơ quan, doanh nghiệp.

I. Ý nghĩa của việc tăng lương

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14, “chế độ nâng bậc, nâng lương” là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động. Và căn cứ theo Điều 103, Bộ Luật lao động 2019 thì:

Điều 103. Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Chính vì vậy, ngoài mức lương chính thức khi bắt đầu tuyển dụng thì điều khoản về chính sách nâng lương luôn được nhiều người lao động quan tâm.

Tăng lương có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người lao động, về cơ bản tăng lương có ý nghĩa như sau:

– Giúp người lao động cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc tăng mức thu nhập hàng tháng;

– Tạo động lực giúp người lao động hăng hái làm việc và cống hiến hơn;

– Tăng tiền nộp thuế thu nhập cá nhân và ngân sách quốc gia về thuế;

– Tuyên dương những lao động tiên tiến thông qua việc tăng lương giúp những người lao động khác cùng cố gắng hơn nữa;

II. Ai có thẩm quyền tăng lương, nâng lương cho nhân viên?

Căn cứ Điều 93 Bộ Luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về những nội dung sau đây:

Đối với những trường hợp công việc đặc biệt, người quản lý hoặc người đảm nhiệm các chức vụ quan trọng có thẩm quyền quyết định tăng lương, nâng lương theo quy định của pháp luật công ty và Điều lệ công ty.

Đối với Người lao động làm việc bình thường theo hợp đồng giao kết, sẽ do người đại diện theo pháp luật đảm nhận vị trí quản lý doanh nghiệp, thường là giám đốc hoặc tổng giám đốc ra quyết định tăng lương, nâng lương.

Tuy nhiên, khi thực hiện quyết định tăng lương, nâng lương phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện tập thể lao động cấp cơ sở, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về công trình cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc kinh doanh của người sử dụng lao động. Đồng thời, khi các cơ quan, đơn vị, công ty tăng lương cho người lao động thì hai bên chủ thể trong quan hệ lao động cần phải soạn quyết định tăng lương, nâng lương và cả hai bên đều có quyền được biết và có ý kiến chấp thuận.

=> Như vậy, chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp lý của doanh nghiệp, người sử dụng lao động có quyền ra quyết định tăng lương cho nhân viên. Việc tăng lương cho nhân viên tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, theo giao kết hợp đồng ký giữa doanh nghiệp và nhân viên, theo hiệu quả làm việc của nhân viên. Tại các doanh nghiệp lớn có nhiều phòng ban, trưởng phòng, trưởng nhóm có thẻ đề xuất lãnh đạo công ty tăng lương cho nhân viên nào đó có thành tích làm việc xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phòng, ban đang làm việc.

III. Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên (9 mẫu)

1. Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên số 1

Dưới đây là quyết định tăng lương cho nhân viên sử dụng phổ biến tại các doanh nghiệp.

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên

CÔNG TY………………
Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------

......, ngày…… tháng……. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
Về việc tăng lương cho nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số ….... ngày …. tháng …..năm ….. về việc thành lập Công ty ………

- Căn cứ Điều lệ Công ty……………………...............................

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày…… tháng …… năm ……., mức lương của Ông/Bà …….........… sẽ là: ….…. (Bằng chữ:...........).

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà...............……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Tổng Giám đốc

2. Mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn cho nhân viên số 2

Mẫu quyết định nâng lương trước thời hạn cho nhân viên là văn bản hành chính được sử dụng trong các cơ quan, doanh nghiệp để gửi tới nhân viên nhằm thông báo về việc tăng lương trước thời hạn của họ. Thông báo này thường bao gồm các thông tin như: mức lương hiện tại, mức lương mới sau khi tăng, thời gian bắt đầu áp dụng tăng lương, lý do tăng lương, quy định về quy trình tăng lương của đơn vị...

Vì là văn bản hành chính nên cách trình bày mẫu thông báo tăng lương cho nhân viên cũng cần có đầy đủ các nội dung chính sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên đơn vị, doanh nghiệp.
 • Tên quyết định, thông báo.
 • Căn cứ quy định pháp luật, hợp đồng và quy định của công ty về quyết định tăng lương.
 • Thông tin cơ bản của người lao động: họ tên, tuổi, chức vụ.
 • Lý do được tăng lương.
 • Mức lương sau khi tăng.
 • Thời gian bắt đầu điều chỉnh mức lương.
 • Người đứng đầu đơn vị ký tên, đóng dấu để quyết định/thông báo tăng lương có hiệu lực.
Tên đơn vị...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:........….,ngày ….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

(V/v nâng lương trước thời hạn đối với Ông/Bà …….)

Căn cứ Quyết định Số: 3466/QĐ-BTP về việc ban hành quy chế thực hiên chế độ nâng bậc lương đối với công chức,viên chức và người lao động của Bộ tư pháp;

Căn cứ Quyết định số: ……/QĐ-UBND quy định cấp độ lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn và thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh…………

Căn cứ Biên bản họp ngày…./…/……;

Căn cứ…………………………………..;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với Ông/Bà:………… – Giữ chức vụ: ..……………………. của cơ quan ……… kể từ ngày…/…./…..

Điều 2: Ông/Bà :……………… đã có đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc, nhiệt tình trong công việc trong 06 năm kể từ khi có quyết định công nhận thành tích đạt được. Bên cạnh đó, Ông/Bà:……luôn tích cực tham gia các hoạt động do cơ quan tổ chức hoặc các hoạt động bên ngoài mang lại nhiều thành tích cho cơ quan.

Điều 3: Bậc lương sau khi có quyết định nâng bậc lương đối với Ông/Bà :……. Được tính như sau:

Từ bậc……… lên bậc:………..

Thời điểm hưởng bậc lương mới sẽ được tình từ ngày…/…./……………………

Điều 4: Trưởng phòng hành chính – kế toán, ….. và Ông/Bà:…………………… chịu trách nhiệm tiếp nhận và thi hành quyết định này.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày…./…../……

Nơi nhận:

- Như điều 4

TM. CƠ QUAN

3. Mẫu quyết định tăng lương cho giám đốc số 3

Quyết định tăng lương cho giám đốc là văn bản hành chính được sử dụng khi tổng giám đốc công ty, tập đoàn đồng ý đề xuất tăng lương cho giám đốc bộ phận, giám đốc chi nhánh của tập đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, điều hành. Cụ thể như sau:

CÔNG TY………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......

…………,Ngày…..tháng………năm…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v tăng lương cho giám đốc

- Căn cứ vào Điều lệ, nội, quy, quy chế của công ty……………………………

- Căn cứ vào hợp đồng lao động số…………..được ký giữa Công ty…………

và Ông/Bà……………………………..ngày…………………………………..

- Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của Ông/Bà:...................................đối với sự phát triển của công ty…………………………………..

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY……………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho Ông/Bà:...................................................

Chức vụ: Giám đốc công ty………………………………

- Mức lương hiện tai:…………(Bằng chữ:...................................................)

- Mức lương mới:..........................(Bằng chữ:.................................................)

Thời điểm áp dụng mức lương mới từ ngày………………………………

Điều 2: Các Ông/Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính kế toán và Ông/Bà:........... căn cứ thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- Lưu HS,VP

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

4. Mẫu thông báo về việc tăng mức tiền lương đóng bảo hiểm cho người lao động số 4

CÔNG TY ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

Số: …./20….-QĐ-TL….., ngày … tháng … năm 20….

THÔNG BÁO
Về việc tăng mức tiền lương đóng bảo hiểm cho người lao động

- Giám đốc công ty:.........................................................................................................;

- Căn cứ luật bảo hiểm xã hội 2014; Luật bảo hiểm y tế; Luật việc làm; Luật vệ sinh, an toàn lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ thông báo số ... /BHXH - PT;

- Căn cứ hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động số... / HĐLĐ;

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp công ty xin thông báo về việc điều chỉnh mức lương tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động như sau:

Điều 1: Tăng mức lương đóng bảo hiểm xã hội từ ……………. đồng lên ……………. đồng cho ông (bà) ……………….…………… kể từ ngày ... tháng ... năm ...

Điều 2: Ông (Bà) ……………….…………… và phòng hành chính nhân sự và phòng tài chính có trách nhiệm thực hiện thông báo này.

Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

CÔNG TY…………….

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

5. Quyết định tăng lương cho doanh nghiệp số 5

CÔNG TY ……..

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho Nhân viên

- Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………..

- Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-...., ngày …. tháng …. năm 20…..

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ….. đối với sự phát triển của Công ty

- Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho nhân viên: ………………

- Mức lương chính của nhân viên ………………. đang thỏa thuận tại hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-...., ngày …. tháng …. năm 20….. là: …………….. (Bằng chữ:......................)

- Điều chỉnh mức lương chính nhân viên ……………………. sẽ được tăng thêm: ………………. (Bằng chữ: …………………)

- Kể từ ngày … tháng … năm 20…., mức lương chính của Ông (Bà) ………… sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

6. Quyết định tăng lương đầu năm, cuối năm số 6

CÔNG TY ……..

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng lương cho Nhân viên

- Căn cứ vào quy chế lương thưởng và Điều lệ hoạt động của công ty …………..

- Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-...., ngày …. tháng …. năm 20…..

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) ….. đối với sự phát triển của Công ty

- Xét đề nghị của trưởng phòng hành chính nhân sự.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm 20…., mức lương chính của Ông (Bà) ………… sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà ………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………

Tổng Giám đốc

7. Quyết định tăng lương số 7

CƠ QUAN...................
CÔNG TY.....................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
Số: ............/QĐ - .................., ngày......tháng.....năm.....

QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương.....................................

Giám đốc điều hành công ty...........................

- Căn cứ quyết định số ..........v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày.............;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số..................

- Căn cứ quy chế lương của công ty.

- Căn cứ hợp đồng lao động số ....., ngày .... tháng .... năm ....;

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ................ đối với sự phát triển của Công ty;

- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày ........ tháng ......... năm ......., mức lương của Ông/Bà ............ sẽ là: ........... (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà....... căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như Điều 2

- Lưu HS, HC

CÔNG TY.....................
Giám đốc điều hành

8. Quyết định tăng lương công ty cổ phần số 8

CÔNG TY ……..

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

….., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Tăng lương cho nhân viên ………)
------------------

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …………………..

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ theo quy định của Công ty …………...

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

- Căn cứ đề xuất của quản lý: ………………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh mức lương chính của Ông (Bà) …………….. sẽ là: ………….. (Bằng chữ: …………… triệu đồng).

Điều 2: Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày …. tháng …. năm 20….. Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như Điều 2
- Lưu HS, HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

9. Mẫu văn bản thông báo về việc tăng lương số 9

Mẫu thông báo về việc tăng lương được sử dụng nhằm xác nhận việc tăng lương cho người lao động. Mẫu thông báo nâng lương sẽ bao gồm các nội dung chính như:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ.
 • Tên quyết định.
 • Họ tên, tuổi tác, vị trí và chức vụ của người được tăng lương.
 • Căn cứ tăng lương.
 • Nội dung tăng lương.
 • Lý do được tăng lương.
 • Thời gian bắt đầu tăng lương.
 • Phần ký tên và đóng dấu của người có thẩm quyền ra quyết định tăng lương.

Mời bạn đọc tham khảo mẫu thông báo về việc tăng lương sau đây:

CÔNG TY ….
Số: … / …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TĂNG LƯƠNG

Giám đốc điều hành Công ty ………..

 • Căn cứ Quyết định số … / … v/v bổ nhiệm Giám đốc điều hành , ngày …/…/… ;
 • Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số …..;
 • Căn cứ quy chế lương của Công ty ;
 • Căn cứ Hợp đồng lao động số ….. , ngày … / … / … ;
 • Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông / Bà … đối với sự phát triển của Công ty;
 • Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

THÔNG BÁO

Điều 1: Kể từ ngày … tháng … năm … , mức lương của Ông /Bà … sẽ là … đồng (Bằng chữ: ………)

Điều 2: Các Ông /Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông /Bà … làm căn cứ thi hành.

Nơi nhận :

– Như Điều 2

– Lưu HS , HC

CÔNG TY ……..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

IV. Mẫu quyết định nâng lương dành cho cán bộ, công chức (3 mẫu)

1. Mẫu quyết định nâng lương dành cho cán bộ, công chức số 1

UBND huyện……..
‎ Trường……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ………

…………, Ngày…… tháng…… năm ……

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tăng bậc lương đối với cán bộ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG……………

- Căn cứ thông tư số………………. ngày……………………của Bộ………… hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức,viên chức;

- Căn cứ Quyết định số………ngày………………..của………………

- Căn cứ kết quả họp xét nâng lương của hội đồng trường…………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nâng bậc lương của Ông/bà:.............................

Hiện nay, công tác tại trường………………………………

Ngạch:

Mã số:.....................Bậc:...........Hệ số:.................... từ ngày…………………

Lên Bậc:.....................Hệ số:.........................từ ngày………………………

Điều 2 : Các đơn vị và cá nhân có liên quan và ông/bà………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2

- UBND huyện……….

- Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

2. Mẫu quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức số 2

Xét nâng bậc lương thường xuyên là điều kiện quan trọng ảnh hưởng lớn đến toàn bộ quá trình công tác lâu dài của một cán bộ, công chức, người lao động; qua đó có thể đánh giá để nâng lương cho cán bộ, công chức và viên chức.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động được cấp trên quyết định xét nâng bậc lương thường xuyên khi qua các năm luôn được đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật của đơn vị.

Mẫu đơn quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức cụ thể như sau:

Tên đơn vị...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................, ngày...tháng...năm....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc nâng bậc lương viên chức

GIÁM ĐỐC.................................

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng bậc lương Ông/Bà…………(1)…………;

Đơn vị công tác: ………(2)………;

Từ bậc ……, hệ số ….. lên bậc …., hệ số …... ngạch ……. (mã số: ……);

Mức lương mới được hưởng kể từ ngày …… tháng ….. năm …….

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, ..........(3).........., các phòng, đơn vị liên quan và Ông/Bà ………(1)……… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP, ....(4).....

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Ghi chú:

(1) Họ và tên người được nâng lương.

(2) Đơn vị công tác.

(3) Thủ trưởng đơn vị công tác của viên chức được nâng lương.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

3. Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên số 3

CÔNG TY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o------

Số: ........../20.../QĐ-

............., ngày.....tháng.....năm......

QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho CBNV

CÔNG TY

- Căn cứ Bộ luật lao động;

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty;

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất Ông/bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Áp dụng phụ cấp trách nhiệm cho:

Ông/Bà: ................................................................................................

Vị trí: .....................................................................................................

Phụ cấp trách nhiệm: ……………vnđ/tháng

Ngày hiệu lực: Ngày.......tháng......năm............

Điều 2: Ông/Bà và các Phòng ban……………. liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điu 2;

- Lưu HCNS

CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên)

V. Mẫu quyết định tăng lương cho tập thể (1 mẫu)

CÔNG TY………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..........

……………,Ngày……tháng……năm…..

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc tăng lương cho các cá nhân có danh sách kèm theo)

- Căn cứ vào Điều lệ, nội, quy, quy chế của công ty………………

- Căn cứ vào sự đóng góp thực tế của các cá nhân đối với sự phát triển của công ty………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Tăng lương cho các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo

Mức lương hiện tại………………….(Bằng chữ:......................)

Kể từ ngày……mức lương được điều chỉnh lên là……………

(Bằng chữ:................................................................................)

Điều 2 : Các Ông/Bà Phòng nhân sự, Phòng Tài chính kế toán và các Ông/Bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định này căn cứ thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu HS,VP.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

DANH SÁCH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH TĂNG LƯƠNG

(SỐ:....................ngày………………….)

STT

MÃ THẺ

HỌ TÊN

NĂM SINH

BỘ PHẬN

1

1001

…..

….

….

2

1002

…..

….

….

3

1003

….

….

….

VI. Hướng dẫn lập Quyết định tăng lương

Trường hợp doanh nghiệp tăng lương cho nhiều lao động trong một bộ phận và không có quy định “bí mật” tiền lương thì có thể lập thành danh sách kèm theo.

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-…. ngày ….tháng...năm...)

STT

Họ và tên

Bộ phận

Mức lương cũ

Mức lương mới

Ghi chú

1

2

3

VII. Những lưu ý khi tăng lương

Pháp luật hiện hành không quy định về việc tăng lương định kỳ cho người lao động. Do đó, có thể hiểu, doanh nghiệp được quyền tự quyết định về việc bao lâu tăng lương cho người lao động một lần.

Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Do vậy, khi mức lương tối thiểu vùng của các năm tăng lên mà mức lương của người lao động đã thỏa thuận trước đó thấp hơn quy định của mức lương tối thiểu vùng thì người sử dụng lao động phải thực hiện tăng lương cho người động bằng 1 trong 2 hình thức: Dùng quyết định tăng lương hoặc làm phụ lục hợp đồng lao động.

VIII. Công ty cần tăng lương cho nhân viên khi nào?

Đó là những thời điểm:

 • Đến thời điểm tăng lương định kỳ đã được thỏa thuận trong hợp đồng lao động
 • Tăng đột xuất để khen thưởng cho thành tựu mà nhân viên đó vừa đạt được vì sự phát triển chung của công ty
 • Tăng đột xuất vì xét thấy năng lực của nhân viên đó xứng đáng với mức lương cao hơn
 • Tăng đột xuất khi nhận được đơn xin tăng lương của nhân viên (đã xem xét qua nguyện vọng, tính phù hợp, cấp thiết cần phải tăng lương)
 • Và một số trường hợp đột xuất nhưng phải phù hợp khác…

IX. Tăng lương có phải làm lại hợp đồng lao động?

Công ty chủ động xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động. Tăng lương cho nhân viên được thực hiện theo quy trình thang bảng lương của công ty. Thông thường các công ty sẽ quy định Quyết định tăng lương có giá trị như phụ lục hợp đồng lao động.

Ngoài ra, tại Điều 22 Bộ luật Lao động 2019 về phụ lục hợp đồng như sau:

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, trường hợp khi có sự thay đổi nội dung điều khoản về tiền lương của người lao động thì người sử dụng lao động có thể giao kết bằng phụ lục hợp đồng lao động có ghi rõ nội dung thay đổi (mức lương mới là bao nhiêu) và thời điểm áp dụng mà không nhất thiết phải ký hợp đồng lao động mới.

Khi thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc cho người lao động biết căn cứ tại Điều 33 Bộ luật Lao động 2019. 

Trên đây, Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên năm 2024 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
52 263.932
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Trần Thanh Tâm
  Trần Thanh Tâm

  mình mới được tăng lương mà không có thông báo nào cả

  Thích Phản hồi 08/06/22
  • Trần Xuân Huy
   Trần Xuân Huy

   Tôi xin phép tải Quyết định tăng lương công ty cổ phần nhé

   Thích Phản hồi 08/06/22
   • Bùi Linh
    Bùi Linh

    Tôi tải mẫu Mẫu quyết định áp dụng phụ cấp cho cán bộ nhân viên

    Thích Phản hồi 08/06/22
    • Cô bé bướng bỉnh
     Cô bé bướng bỉnh

     Mẫu chuẩn nhé, tôi chỉ cho sếp tải về rồi

     Thích Phản hồi 08/06/22
     • Trần Xuân Huy
      Trần Xuân Huy

      Còn mẫu nào nữa không ạ?

      Thích Phản hồi 08/06/22
      Tải nhanh tài liệu 13 Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên 2024