Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch của tổ chức

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức là mẫu giấy được lập ra để yêu cầu về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức. Mẫu giấy nêu rõ thông tin tổ chức, nội dung yêu cầu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

---------------------

GIẤY YÊU CẦU MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Họ tên của nhân viên tư vấn: ………..

Ngày: ……………………………………..

Số tài khoản: ………………………………………...………………………..….....

Tên tổ chức: …………………………………………………......……..…………..

Địa chỉ liên hệ (nhận thư): …………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………. Email: ……………………………….

Giấy chứng nhận ĐKKD số: …………….

Ngày cấp ………..…

Nơi cấp: ……..…

Mục tiêu đầu tư của khách hàng

Thu nhập .......%

Tăng trưởng (dài hạn) ........%

Tăng trưởng (trung hạn)......%

Tăng trưởng ngắn hạn ........%

Tổng: 100%

Mức độ chấp nhận rủi ro

Thấp: ......%

Trung bình: .......%

Cao: .......%

Tổng: 100%

Tài sản..................................

Tài sản ngắn hạn................

Tài sản cố định.....................

Giá trị tài sản ròng...............

Hiểu biết về đầu tư

Chưa hiểu gì Còn rất nhiều hạn chế

Tốt Rất tốt

Kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư

Chưa có gì

Tín phiếu KB

Cổ phiếu

Trái phiếu

Bán khống

Chứng khoán khác

Tài khoản tại các CTCK/NHLK khác:

Số TK

Tài khoản tại các CTCK/NHLK khác:

Số TK

Tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng…………………………… Số TK…….……...

Người quản lý TK…………………………………………………………………..

Tên công ty đại chúng mà tổ chức nắm chức danh quản lý: .………....……………

Tên công ty đại chúng mà tổ chức sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên: ...…………...

Người có quyền hoặc lợi ích tài chính đối với TK này:

Họ tên: ……………………………….. Điện thoại liên lạc: ………………………

Đây có phải là tài khoản được uỷ thác quản lý hay không, nếu có cung cấp chi tiết về người được ủy thác và số điện thoại liên lạc: ...........................................................

Quan hệ giữa nhân viên tư vấn và tổ chức:

Mới quen: Quan hệ họ hàng

Giới thiệu:(họ tên người giới thiệu): Không quen biết

Hình thức khác:

Ý kiến của nhân viên tư vấn:………………………………....…………………..

Các văn bản thoả thuận và các uỷ quyền đi kèm

 Khách hàng

 Thẩm quyền giao dịch

 Công ty

 Nghị quyết của công ty

Lưu ý: Nhân viên giao dịch hướng dẫn và khuyến nghị khách hàng điền đầy đủ các thông tin

Tài khoản được kích hoạt vào: ………..giờ, Ngày ……..tháng………năm………………

Hợp đồng sẽ được chuyển lại khách hàng chậm nhất 03 ngày làm việc

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY ...............

Hà Nội, Ngày...... tháng.......năm….

Chữ ký Nhân viên tư vấn

Chữ ký Trưởng phòng GD

Chữ ký của khách hàng

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức

Mẫu giấy yêu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức

Đánh giá bài viết
1 224
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo