Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Mẫu biên bản nêu rõ công trình hạng mục, thành phần tham gia bàn giao, nội dung bàn giao... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Mẫu biên bản kiểm tra hiện trường xây dựng công trình

Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

Mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản bàn giao trả lại mặt bằng xây dựng công trình như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

BIÊN BẢN BÀN GIAO
TRẢ LẠI MẶT BẰNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Công trình: ...............................................................................................................

Hạng mục công trình: ................................................................................................

Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................

I. Thời gian bàn giao: Ngày...tháng...năm 201...

II. Thành phần bàn giao:

BÊN GIAO

1. Đại diện Ban Quản lý Dự án

- Ông: ............................................. Chức vụ: ..........................................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: ..........................................................

2. Đại diện nhà thầu:.............. (ghi tên nhà thầu)

- Ông: ............................................. Chức vụ: .........................................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: ..........................................................

BÊN NHẬN

1. Đại diện chính quyền địa phương:

- Ông: ............................................. Chức vụ: ...........................................................

- Ông: ............................................. Chức vụ: ...........................................................

2. Đại diện Bên nhận: Đại diện chủ hộ

Ông (Bà) ....................................................................................................................

Ngụ tại ấp.......... Xã .......... Huyện .......... Tỉnh.............................................................

III. Nội dung bàn giao:

Căn cứ quyết định số ....... về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 để xây dựng công trình ........

Nay công trình đã thi công hoàn thành, đơn vị thi công đã san trả lại mặt bằng phần thu hồi đất tạm thời theo đúng hiện trạng ban đầu. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10, đơn vị thi công và chính quyền địa phương tiến hành bàn giao trả mặt bằng phần đất thu hồi tạm thời cho chủ hộ là ông (bà): ........................................................

Diện tích đất được bàn giao trả chủ hộ là: ...... m2.

Sau khi đo đạc, kiểm tra lại chủ hộ công nhận diện tích đất được giao trả đúng và đủ theo hồ sơ kỹ thuật đất và diện tích đất thu hồi tạm thời giao trả đã được san trả đúng như hiện trạng ban đầu.

Chủ hộ đồng ý nhận lại diện tích đất thu hồi tạm thời được giao trả và cam kết không có khiếu nại gì sau này.

Biên bản được lập thành ..... bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

CHỦ HỘ
(Ký tên ghi rõ họ tên)
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ......
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐD CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký tên ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
5 15.495
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo