Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên 2024

Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên là mẫu báo cáo tình hình lớp học do người phụ trách lớp học đại học có trách nhiệm thông báo lại với nhà trường về công tác học tập, kết quả học, tư tưởng chính trị, những tóm tắt về tình hình chung của cả lớp, các vấn đề khó giải quyết cũng như các đề xuất, kiến nghị để nhà trường nắm được và hỗ trợ, giúp đỡ sát sao.

1. Báo cáo tình hình lớp sinh viên là gì?

Báo cáo tình hình lớp sinh viên là mẫu được lập ra để gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo về số lượng sinh viên, tình hình học tập, sinh hoạt của lớp từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất để lớp ngày càng đi lên.

2. Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên số 1

Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG .............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng ....năm 20…

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP HỌC

Học kỳ ……. năm 20…

Họ tên CVHT:……………………………………………………………………………

Lớp phụ trách: ...…………………………………Khoá:..………………………………

Khoa:……...……………………………………………………………………………...

Sĩ số:……………………………………………………………………………………...

I. Tình hình chung:

1. Sĩ số SV hiện tại trong học kỳ báo cáo: …………..

2. Số SV nghỉ học:…………… (nếu có thống kê theo bảng sau)

STT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Lý do nghỉ

Nghỉ từ

1

2

3

3. Những báo cáo khác (nếu có):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Kiến nghị của lớp (nếu có):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

3. Mẫu Báo cáo tình hình lớp sinh viên số 2

Bản báo cáo tình hình lớp sinh viên để báo cáo số liệu học sinh, sinh viên, học viên trong lớp với nhà trường, nội dung chi tiết được trình bày dưới đây để các bạn tiện nghiên cứu.

TRƯỜNG ...........
Phòng CT Học sinh, Sinh viên

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP SINH VIÊN
HỌC KỲ …. NĂM HỌC 200…..- 200….

Kính gửi: Lãnh đạo Khoa/ Viện………………………………….…………

Người báo cáo: …………………………………………..…..........................................

Phụ trách lớp:…………….....…….Khoá:….....……….Khoa:………….......……………….......

Nội dung bao gồm:

1. Số sinh viên trong lớp:………………….....................................................................……….

2. Tình hình chung:

…………………………………………………....................................…………………………

……………………………………………….....................................……………………………

3. Tư tưởng chính trị:

…………………………………………………....................................…………………………

……………………………………………………………….....................................………………

4. Kết quả học tập:

…………………………………………………………………….....................................…………

………………………………………………………….....................................……………………

5. Kết quả rèn luyện:

……………………………......................................…………………………………………………

…………………………………………………………......................................……………………

6. Kiến nghị, đề xuất:

…………………………………………………......................................……………………………

………………………………………………….......................................…………………………

......., ngày ......tháng......năm ....

CỐ VẤN HỌC TẬP

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 16.900
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo