Mẫu báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền. Mẫu báo cáo nêu rõ nội dung việc thu hồi thuốc... Mẫu được ban hành theo Thông tư 13/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền như sau:

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ sở
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………, ngày....tháng....năm ……

Báo cáo thu hồi thuốc cổ truyền

Kính gửi:...

Thực hiện công văn số... ngày... tháng... năm... của.... về việc thu hồi thuốc cổ truyền..., số đăng ký..., số lô sản xuất..., ngày sản xuất..., hạn dùng... do... sản xuất,... nhập khẩu (đối với thuốc nhập khẩu),... (Tên cơ sở) xin báo cáo kết quả thu hồi thuốc như sau:

1. Thông tin về lô thuốc cổ truyền bị thu hồi:

- Đối với vị thuốc cổ truyền: tên vị thuốc cổ truyền, tên dược liệu (tên tiếng Việt và tiếng Latinh), số giấy đăng ký lưu hành (nếu có), số giấy phép nhập khẩu, số lô, hạn dùng, cơ sở nuôi trồng, thu hái, khai thác dược liệu, cơ sở nhập khẩu dược liệu.

- Đối với thuốc cổ truyền (không bao gồm vị thuốc cổ truyền): Tên thuốc, số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, tên hoạt chất, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, số lô, hạn dùng, cơ sở sản xuất/cơ sở nhập khẩu;

- Thời gian xuất xưởng/nhập khẩu;

2. Kết quả thu hồi thuốc cổ truyền:

2.1. Kết quả thu hồi thuốc từ các cơ sở kinh doanh dược:

STT

Tên cơ sở kinh doanh đã mua thuốc cổ truyền

Đơn vị tính

Số lượng đã mua

Số lượng đưa ra lưu hành

Số lượng thu hồi

Ghi chú

1

2

3...

Tng s

2.2. Tổng hợp kết quả thu hồi thuốc cổ truyền:

- Số lượng thuốc cổ truyền đã sản xuất/nhập khẩu;

- Số lượng thuốc cổ truyền đưa ra lưu hành trên thị trường;

- Số lượng thuốc cổ truyền đã thu hồi.

................, ngày...tháng...năm...

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:….

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

Mẫu báo cáo về việc thu hồi thuốc cổ truyền

Đánh giá bài viết
1 175
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo