Mẫu báo cáo tháng của giáo viên chủ nhiệm

Mẫu báo cáo tháng cho giáo viên chủ nhiệm là biểu mẫu báo cáo lập ra để giáo viên chủ nhiệm báo cáo chi tiết các hoạt động trong tháng của 1 lớp... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết mẫu báo cáo tháng và tải về sử dụng.

1. Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng số 1

Mẫu báo cáo tháng của giáo viên chủ nhiệm

UBND HUYỆN ...........

TRƯỜNG.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

........., ngày ........ tháng ....... năm 201...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LỚP CHỦ NHIỆM

Tuần......./ Tháng …….. năm 201......

1. Lớp:

2. Tổng số học sinh: Nam: Nữ

- Tăng: học sinh. Lý do:

- Giảm: học sinh. Lý do:

3. Tổng số học sinh là người dân tộc (ghi rõ dân tộc):

4. Tổng số học sinh thuộc diện nghèo (có mã số):

5. Tình hình học tập của lớp :

6. Hạnh kiểm của học sinh/tháng: Tốt ........%; Khá ....... %; TB........%; Yếu: ........%):

7. Tình hình kỷ luật của lớp:

8. Tình hình vệ sinh, phân công trực nhật của lớp:

9. Số lượt họcsinh nghỉ học trong tuần: học sinh; trong tháng: học sinh.

- Có phép: ; - Không phép:

10. Số học sinh vi phạm kỷ luật (nếu có) học sinh.

Tên học sinh và nội dung vi phạm:

11. Số lượng và tên học sinh chậm tiến bộ (cá biệt), có nguy cơ bỏ học.

12. Tình hình cơ sở vật chất lớp học:

- Đèn

- Quạt

- Âm thanh

- Khác

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Báo cáo công tác chủ nhiệm tháng số 2

BÁO CÁO

CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM THÁNG ........./ 201.......

GVCN:………………………………………………… LỚP: …………..…

1. Về chính khóa

a.Tình hình học tập của học sinh

- Ưu điểm

...........................................................................................................................................

- Tồn tại

............................................................................................................................................

- Kiến nghị

.............................................................................................................................................

b. Nề nếp, Kỷ luật, CSVC lớp học

- Ưu điểm

..................................................................................................................................................

- Tồn tại

................................................................................................................................................

- Kiến nghị

.................................................................................................................................................

c. Những biện pháp giáo dục học sinh đã thực hiện trong tháng

- Giáo dục tập thể

................................................................................................................................................

- Giáo dục cá biệt

..................................................................................................................................................

Danh sách học sinh GVCN đã gặp CMHS trong tháng (Tr yêu cầu, GVCN chủ động)

TT

Họ tên học sinh

Lý do

Đã hoàn tất hồ sơ

1

2

3

d. Danh sách hoc sinh được tuyên dương tháng … ( xếp theo thứ tự 1.2.3)

TT

Họ tên học sinh

Thành tích

Ghi chú

1

2

3…

2. Về học phụ đạo

a. Quản lí số lượng học sinh

Tháng

Ghi chú đặc biệt

Số học sinh đăng kí

Số học sinh tham gia

Kết quả phân loại học sinh

b. Đánh giá kết quả học tập

- Ưu điểm

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Tồn tại

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Kiến nghị

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

3. Về Hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh niên huy động

- Ưu điểm

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Tồn tại

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

- Kiến nghị

............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

4. Xếp loại hạnh kiểm ( Làm trên bản đính kèm).

TRƯỜNG....................

HẠNH KIỂM HỌC SINH LỚP ……. THÁNG ......../………

Năm học:........................................

Stt

Họ và tên

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

2

3..

(Xếp hạnh kiểm loại nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4.593
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo