Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu 09/QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành. Mẫu gồm các thông tin: số vốn đầu tư, số chi phí đầu tư đề nghị quyết toán, giá trị tài sản..... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 10/2020/TT-BTC quyết toán dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

1. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là gì?

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mới nhất – Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là mẫu bản báo cáo của chủ đầu tư về việc tổng hợp quyết toán các khoản chi phí dự án khi dự án hoàn thành.

2. Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu 09/QTDA

Mẫu báo cáo quyết toán dự án hoàn thành - Mẫu 09/QTDA

Mẫu số: 09/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư s: 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính)

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày tháng năm…..

BÁO CÁO
Quyết toán dự án hoàn thành

Của Dự án:……………………………..

(Dùng cho dự án Quy hoạch, Chuẩn bị đầu tư và dự án bị dừng thực hiện vĩnh viễn)

1. Văn bản pháp lý:

Số TT

Tên văn bản

Ký kiệu văn bản; ngày ban hành

Tên cơ quan duyệt (ban hành)

Tổng giá trị phê duyệt (nếu có)

1

2

3

4

5

I

Hsơ pháp lý

- Quyết định phê duyệt dự án, dự toán

- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

- Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

- Văn bản phê duyệt dự án (nhiệm vụ) quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư

- Văn bản cho phép hủy bỏ hoặc dừng thực hiện vĩnh viễn

- Các văn bản khác có liên quan

…..

II

Hợp đồng

1

...

...

...

III

Kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán nhà nước, kiểm tra, kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật (trường hợp không có thì phải ghi rõ là không có)

1

...

II. Thc hin đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn đầu tư

Được duyệt

Thc hin

Ghi chú

1

2

3

4

Tổng số

1. Nguồn vốn đầu tư công:

1.2. Vốn NSNN

1.2. Vốn đầu tư công khác

2. Nguồn vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh

3. Nguồn vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của nhà nước

4. Nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước

5. Nguồn vốn khác (nếu có)

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:

Đơn vị: đng

Nội dung chi phí

Dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Tăng (+)
Giảm (-)

1

2

3

4

Tng số

3. Số lượng, giá trị tài sản cố định hình thành sau đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):

III. Thuyết minh báo cáo quyết toán:

1 .Tình hình thực hiện:

- Thuận lợi, khó khăn

- Những thay đổi nội dung của dự án so với chủ trương được duyệt.

2. Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của nhà nước

- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3. Kiến nghị:

Kiến nghị về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

………,ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.714
0 Bình luận
Sắp xếp theo