Mẫu 17B-KNĐ: Công văn người vào đảng đã được đảng ủy làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mẫu công văn người vào đảng đã được đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng là mẫu bản công văn được lập ra để ghi chép về việc người vào đảng đã được đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng. Mẫu công văn nêu rõ thông tin của đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Mẫu 17B-KNĐ được lập ra để đề nghị các đồng chí chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để quyết định kết nạp vào Đảng.

1. Công văn người vào đảng đã được đảng ủy làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mẫu 17B-KNĐ: Công văn người vào đảng đã được đảng ủy làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

ĐẢNG BỘ……...............…….

HUYỆN UỶ……………......

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số….-CV/...........
“V/v người vào Đảng đã được đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng”

................., ngày...tháng...năm...

Kính gửi:

- Ban thường vụ………………………………

- Ban thường vụ huyện uỷ (và tương đương) ........................

Giới thiệu đồng chí ......................................................................................

Sinh ngày………..tháng…………..năm……

Quê quán .....................................................................................................

Đã được đảng uỷ (Chi uỷ) cơ sở …………………………… ra Nghị quyết số……..NQ/ĐU ngày…….. tháng……. năm…….. đề nghị kết nạp vào Đảng.

Đề nghị các đồng chí chỉ đạo cấp uỷ trực thuộc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ và xem xét để quyết định kết nạp đồng chí ………………… vào Đảng Cộng sản Việt Nam (hồ sơ đề nghị kết nạp đảng của đồng chí …………

............... gửi kèm theo công văn này).

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VP đảng uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

2. Quy trình, thủ tục kết nạp Đảng viên mới nhất

Việc xem xét kết nạp Đảng viên được thực hiện theo các bước chính sau đây:

Bước 1: Học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người vào Đảng phải học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau khi hoàn thành sẽ được cấp giấy chứng nhận do trung tâm bồi dưỡng chính tri cấp huyện hoặc tương đương cấp. Với nơi không có đơn vị này thì do cấp ủy có thẩm quyền kết nạp Đảng viên cấp.

Bước 2: Họp và giới thiệu vào Đảng

Các đơn vị sẽ tổ chức họp, nêu ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống… của quần chúng được đề nghị xem xét kết nạp Đảng. Đồng thời, sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm sau đó gửi hồ sơ lên cấp trên.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp Đảng

Người vào Đảng phải tự làm đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng.

Đồng thời, người này cũng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực, chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai. Nếu có vấn đề chưa hiểu, không nhớ chính xác thì phải báo cáo với chi bộ.

Bước 4: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Người được giới thiệu kết nạp vào Đảng bắt buộc phải được thẩm tra lý lịch người vào Đảng, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng, vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Nội dung thẩm tra, xác minh cụ thể được nêu tại Hướng dẫn số 01-HD/TW gồm:

- Với người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống;

- Với người thân của người vào Đảng: Làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, về chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bước 5: Xét kết nạp

Sau khi được thẩm tra lý lịch, chi bộ sẽ tiến hành họp để ra đề nghị kết nạp Đảng viên. Theo Hướng dẫn 09-HD/TW, hồ sơ Đảng viên khi được kết nạp vào Đảng gồm các giấy tờ, tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

- Đơn xin vào Đảng;

- Lý lịch của người vào Đảng và các văn bản thẩm tra kèm theo;

- Giấy giới thiệu của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ;

- Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc của công đoàn cơ sở;

- Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức chính trị, xã hội nơi làm việc và chi ủy (hoặc chi bộ) nơi cư trú với người vào Đảng;

- Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp Đảng viên của chi bộ, Đảng ủy cơ sở;

- Báo cáo thẩm định của Đảng ủy bộ phận (nếu có);

Bước 6: Tổ chức lễ kết nạp

Kể từ ngày có quyết định kết nạp, chi bộ phải tiến hành kết nạp Đảng viên trong thời hạn 30 ngày làm việc (căn cứ vào khoản 4.1 Điều 4 Quy định 29-QĐ/TW).

Lưu ý: Lễ kết nạp phải được tổ chức trang nghiêm. Nếu kết nạp từ 02 người trở lên trong cùng một buổi lễ thì phải kết nạp từng người một.

Bước 7: Đảng viên rèn luyện, học tập trong thời gian dự bị 12 tháng

Theo Điều 5 Điều lệ Đảng, người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời gian này, Đảng viên dự bị đó phải tiếp tục giáo dục, rèn luyện dưới sự hướng dẫn của Đảng viên chính thức.

Bước 8: Chuyển Đảng chính thức

Kể từ ngày Đảng viên hết 12 tháng dự bị, trong thời hạn 30 ngày làm việc, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho Đảng viên. Nếu không đủ điều kiện thì đề nghị cấp ủy có thẩm quyền ra quyết định xóa tên.

Tại Điều 4 Hướng dẫn 01, hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức bao gồm:

- Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới;

- Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị;

- Bản nhận xét của Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ; của tổ chức chính trị - xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú;

- Nghị quyết của chi bộ, đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận đảng viên chính thức của cấp ủy có thẩm quyền…

Đặc biệt, dù chi bộ họp chậm, cấp ủy chuẩn y chậm thì Đảng viên dự bị khi đã đủ điều kiện công nhận là Đảng viên chính thức vẫn được công nhận đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.638
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo