Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch cá nhân tự giác năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là mẫu bản đăng kí kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về việc tổ chức học và làm theo lời Bác, học tập chỉ thị 05 chuyên đề 2023 nhằm đẩy mạnh công tác bồi dưỡng tư tưởng, lý luận chính trị để xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu kế hoạch cá nhân tự giác năm 2023 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Mẫu đăng kí kế hoạch cá nhân thực hiện chuyên đề 2023

Kế hoạch học tập và làm theo TT, ĐĐ, PC Hồ Chí Minh là kế hoạch được Đảng viên đề ra nhằm phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về việc xây dựng đội ngũ, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng nhiệm vụ trong thời đại mới.

Công cuộc đổi mới đất nước cần cán bộ, Đảng viên phải phương mẫu về đạo đức, chính trị, tác phong mà còn phải trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn của mình, hoàn thành tốt công việc được giao. Vì thế mỗi cán bộ Đảng viên cần chủ động đăng ký kế hoạch để thực hiện một cách tự giác.

ĐẢNG BỘ XÃ.........

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......., ngày .... tháng ... năm 2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

------

Họ và tên:......................................... - Sinh năm: ..........................................

Chức vụ Đảng: Bí thư Chi bộ

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường ...............................................................................

Thực hiện Công văn số ..... ngày .... của Đảng ủy xã .....về việc xây dựng Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Tôi xây dựng kế hoạch cá nhân học tập Chuyên đề năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

- Nghiêm túc nghiên cứu học tập quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề học tập toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; chuyên đề năm 2032 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Học tập thường xuyên thông qua các cuộc họp Chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp..., nâng cao nhận thức bản thân về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

- Lựa chọn nội dung phù hợp trong Chuyên đề năm 2023 để nghiên cứu sâu, xây dựng kế hoạch để đăng ký, quyết tâm học tập, làm theo.

2. Nội dung đăng ký làm theo:

- Học và làm theo Bác về XD đạo đức của người cán bộ, Đảng viên: “Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực”....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: “Xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, Quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống: “Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, Đảng viên, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

3. Biện pháp phấn đấu thực hiện nhiệm vụ:

- Thường xuyên nghiên cứu và tự học tập, kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt Điều lệ Đảng và Nghị quyết các cấp. Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng, của lãnh đạo cấp trên.

- Tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt Pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Chấp hành tốt chủ trương đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của ngành, của nhà trường, quy ước của địa phương. Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức. Thực hiện tốt các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Cấp ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Bản thân luôn tự trau dồi năng lực quản lý, lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều hành các hoạt động của nhà trường có nền nếp, hiệu quả, đúng tiến độ, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ, có tinh thần học tập sáng tạo trong lao động, học tập, công tác quản lý chỉ đạo và có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác của đơn vị, để đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và các phong trào thi đua của đơn vị ngày một phát triển đi lên.

- Thường xuyên học hỏi để nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phền hà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và nhân dân trên địa bàn.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

Phó Bí thư

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

2. Bản kế hoạch cá nhân tự giác học và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh dành cho người đứng đầu

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN GƯƠNG MẪU

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Họ và tên:………………………………………………………………………

Chức vụ:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………….

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, tôi đăng ký kế hoạch cá nhân gương mẫu như sau:

1. Gương mẫu trong học tập

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2023: …………………………….

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có): ………………………..

2. Gương mẫu trong làm theo

a/ Trực tiếp cùng với Chi ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2023 của Chi bộ và gương mẫu, chủ trì triển khai, thực hiện (Liên hệ cụ thể theo 05 nhóm công việc tại phần hai, tài liệu Chuyên đề năm 2023): ………………………………

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm bản thân cần tu dưỡng, gương mẫu trong nhiệm vụ này tại địa phương, đơn vị mình): ………

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát)

Người xây dựng kế hoạch

(Ký và ghi rõ họ tên)
----------------------

(1) Người đứng đầu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; người đứng đầu chưa phải là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị mình

3. Bản kế hoạch cá nhân tự giác học và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh

(1)………………………………

……………………………………

……….., ngày .... tháng .... năm 2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN TỰ GIÁC

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.”

Họ và tên:………………………………………………………………………......

Là (đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức): ………………………………..

Đang sinh hoạt tại chi bộ (hoặc đơn vị công tác): …………………………….

Qua học tập, nghiên cứu Chuyên đề năm 2023, tôi đăng ký kế hoạch tự giác thực hiện như sau:

1. Tự giác trong học tập

a/ Về các nội dung của Chuyên đề năm 2023:

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

b/ Về các nội dung liên hệ mở rộng khác (nếu có):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

2. Tự giác trong làm theo

a/ Tự giác thực hiện tốt những việc theo kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2018 của Chi bộ (Liên hệ cụ thể gắn với vị trí công tác của mình):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

b/ Những công việc cụ thể khác (Liên quan đến phạm vi trách nhiệm của bản thân về xây dựng phong cách, tác phong công tác trong nội dung này tại địa phương, đơn vị):

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

…………………………….............................................................................

(Từng nội dung công viêc, cần ghi rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành để chi bộ, cơ quan, đoàn thể giám sát)

Người xây dựng kế hoạch

(Ký và ghi rõ họ tên)

----------------------

(1) Nếu là đảng viên thì ghi tên tổ chức đảng cấp trên và chi bộ nơi sinh hoạt; chưa là đảng viên thì ghi tên cơ quan cấp trên và đơn vị minh.

4. Mẫu kế hoạch cá nhân học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh 2023

Mẫu kế hoạch học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh là mẫu mới theo Kết luận 01/KL/TW về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về công tác đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chỉ tịch Hồ Chí Minh. Mẫu kế hoạch này bao gồm những thông tin cơ bản về cá nhân thực hiện, nội dung thực hiện, biện pháp thực hiện và thời gian thực hiện.

ĐẢNG BỘ XÃ ……

CHI BỘ………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….., ngày ...tháng năm 2023

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay.”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 như sau:

1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

- Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

- Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

3. Thời gian hoàn thành: trong năm 2023.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ/ CƠ QUAN

NGƯỜI VIẾT KẾ HOẠCH
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của chi bộ/ cơ quan/ (cuối năm)

Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 là gì? Mời các bạn tham khảo Bản kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của bộ Chính trị.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Biểu mẫu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
44 212.539
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo