Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học

Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi cao học

Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi cao học là mẫu đơn được cá nhân lập ra và gửi tới bạn giám hiệu nhà trường, phòng quản trị nhân sự, đơn vị nơi người đó đang công tác để xin về việc được tham gia ôn thi và dự thi sau đại học. Mẫu đơn ghi rõ thông tin của người làm đơn, thời gian tham gia ôn thi và dự thi, kinh phí.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin ôn thì và dự thi cao học tại đây.

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học

Đơn xin chuyển trường đại học

Báo cáo thực trạng chất lượng giáo dục đại học

Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi cao học

Mẫu đơn xin ôn thi và dự thi Cao học

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin ôn thi và dự thi cao học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------

ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

Kính gửi:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng Quản trị Nhân sự;

- Đơn vị đang công tác……….

Tôi tên: …………........................................…………................., sinh ngày:……………....

Quê quán: ………………………………..........................................………………................

Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường .........................

Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….............

Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................…………….....................

Thời gian công tác:.........................................................................................................

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm …........ và tình hình thực tế của Trường .............Theo thông báo số:………ngày......./…......./......... của ………………............ về việc.....................

Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.........................................................................................................) cho phép tôi được tham gia ôn thi và dự thi tại: …………………………………....................................................

+ Ngành học: ……………………………………………………………………………………………

+ Bậc: ………………………………………..…………………………………………………..……

+ Thời gian: ………………………………………………….…………………………………………

+ Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung)

+ Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc)

Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác ….. xem xét cho tôi được tham gia ôn thi và dự thi như đã trình bày như trên. Tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.

Chân thành cảm ơn!

........................., ngày.....tháng....năm....

HIỆU TRƯỞNG

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

ĐƠN VỊ…..

KÍNH ĐƠN

Đánh giá bài viết
2 21.401
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo