Mẫu 1.11: Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.11: Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ được ban hành kèm theo Thông tư 4/2020/TT-BNV hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2019 về quỹ từ thiện. Mời các bạn tham khảo

1. Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Đổi tên Quỹ …1… thành Quỹ …2
và công nhận Điều lệ Quỹ....2.....

Kính gửi: …3

Theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật có liên quan; Hội đồng quản lý Quỹ ...1... đã có Nghị quyết về việc đổi tên Quỹ...1... thành Quỹ ...2...

1. Một số thông tin cơ bản về Quỹ

.........................................................................................................................

2. Lý do đổi tên

.........................................................................................................................

3. Hồ sơ gửi kèm theo đơn này, gồm:

……………………………………………………. 4 ……………………….

4. Các tài liệu có liên quan (nếu có)

Thông tin khi cần liên hệ: …………………………………………………..

Họ và tên: …………………………………………………………………...

Địa chỉ liên lạc: ……………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………….

Hội đồng quản lý Quỹ …1… đề nghị …3… xem xét, quyết định cho phép đổi tên Quỹ …1… thành Quỹ …2… và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ …2…/.


Nơi nhận:
- Như trên;
- ……….;
- Lưu: …..

5…, ngày … tháng … năm 20…
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
(Chức vụ, chữ ký, dấu)
Họ và tên

___________________

Ghi chú:

1 Tên quỹ đề nghị.

2 Tên quỹ sau khi đổi.

3 Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ.

4 Đảm bảo đầy đủ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 39 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

5 Địa danh.

2. Quy định về đổi tên quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Căn cứ Khoản 4 Điều 39 Nghị định 93/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 15/01/2020) quy định đổi tên quỹ xã hội, quỹ từ thiện như sau:

- Việc đổi tên quỹ phải có nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ, ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

- Quỹ gửi 01 bộ hồ sơ xin đổi tên quỹ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi tên quỹ; nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ; dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này xem xét và quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ và công nhận điều lệ quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 49
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo