Nghị định về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội quỹ từ thiện

Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Bộ Nội vụ vừa công bố dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện nhằm tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về quỹ, tránh tình trạng lợi dụng các quy định của pháp luật còn chưa hoàn chỉnh để trục lợi của một số tổ chức quỹ.

Một số điểm mới của dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội qũy từ thiện

Theo đó, điểm mới của dự thảo này là quy định rõ các hành vi quỹ không được làm xâm phạm uy tín của nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của quỹ xã hội, quỹ từ thiện không được vi phạm như tư lợi, gian dối về tài chính trong quá trình thành lập quỹ và khi quỹ hoạt động.

Quy định trách nhiệm của quỹ xã hội, quỹ từ thiện khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải thể liên quan đến tổ chức, hoạt động quỹ.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định các hành vi nghiêm cấm khi thực hiện việc góp tài sản để thành lập quỹ đối với tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Cụ thể, các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước không được sử dụng tiền ngân sách giao hoặc hỗ trợ, tài sản được ngân sách nhà nước giao hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để tham gia góp tài sản thành lập quỹ.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định các cá nhân vi phạm pháp luật hình sự không được tham gia sáng lập viên.

Theo đó, so với quy định hiện hành, dự thảo quy định người tham gia hội đồng quản lý quỹ không được vi phạm pháp luật hình sự. Hội đồng quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ nên các thành viên phải có đủ năng lực hành vi dân sự, không vi phạm pháp luật hình sự, không bị cơ quan Tòa án tuyên bố cấm thực hiện các hoạt động về quỹ, không có tranh chấp tài sản đóng góp để thành lập quỹ.

Một điểm mới khác tại dự thảo của Bộ Nội vụ lần này là đề xuất tăng mức hoạt động quản lý quỹ từ 5% lên không quá 10% tổng thu hàng năm của quỹ. Trường hợp vượt quá 10% tổng thu hàng năm thì phải có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp.

Lý giải cho đề xuất này, Bộ Nội vụ cho biết, quy định mức chi hoạt động quản lý quỹ hiện nay 5% là thấp, không đủ kinh phí để chi cho hoạt động quản lý, trong đó có việc vận động, tiếp nhận và tài trợ cho các đối tượng theo quy định tại điều lệ quỹ, làm khó khăn trong quá trình vận động, tiếp nhận, tài trợ của quỹ.

"Bộ Nội vụ đã xin ý kiến các cơ quan Trung ương, địa phương và một số quỹ về nội dung tăng định mức chi hoạt động quản lý quỹ từ 5% lên 10%. Một số cơ quan, trong đó có Bộ Tài chính và các quỹ đều thống nhất nội dung này", Bộ Nội vụ khẳng định.

CHiNHPHU
CONG HOA
xA
HOI
CHiT
NGHlA
VI$T
NAM
Dqc
lip
-
TV
do -
H,nh
phuc
S6:
120
18/Nf)-CP
Dl!TIIAO
1
HaNpi,
ngay
tf~ang
nam.
2019
NGHJDINH
V~
t6
chwc,
ho,t
dyng
cia
quy
ii
hyi,quy
tir
thi~n
Can
Czt
Lu~t
ta
chttc Chinh
phu
ngay
19
thcmg 6 nam 2015;
Can
cu
B9
'lu(Jt
Dan
S1l
ngay
24
thang
11
nam
2015;
Lut)t
xu
Ii
vi
ph{lm hanh 'chinh
fllim
2012
The!)
a€
nghi
cua B9'
wang
B9
N9i
v~,
",
Chinn
phu
ban hanh
Nghjajnh
vJ
t6
chuc,
hO{lt
Q9ng
cUa
quy
~a
h9i,
quy
tit
(hi~n.
ChuO'IlgI
QUY
BlNB.CHUNG
Bi@u
1.
Ph,m
vi
di@u
chinh
Nghi
dinh
nay'quy dinh ve t6
chfrc,
ho~t
dQng
va
quan
Iy
nha nuac ve-quy
xii
hQi,
quy tit
thi~n
(sau day
gQi
chung la quy) thanh
l~p
~i
VietNam. '
Dt2u
2.
DO;
fU'{f1Ig tip dflllg
.
1.
Nghj ajnh nay tip
d~ng
a6i
WYi
cong
diin,
't6 chzic
Viit
Nam trong
viie
thanh
ll).p
quy
va
cd nhan t6 chUc nuuc ngoai gop tai
scm
vUi cong
dlin,'
ta chztc Viit Nam
ai
thilnh
l~p
quy. .
2.
Nghf ajnh nay khong ap dtmg
a6i
vUi
cac quy ma
phap
lu~t
ali co quy ajnh
rie~g.
Bi@u
3:M\lc
(lfch
ta
ch.rc,
ho,t
dyng
cia
quy
, Quy
dUQc
to
chfrc
va
ho~t
dQng
nh!m
m\'lc
dfch h6
trQ
va khuyen khich phat
trien
van h6a, giao
d\1C"Y
ie, the dpc,
th~
thao, khoa
hQc,
tit thien,-nlidn
-d~o
va cac
m\1i
di~h
'~
phat trien
cQng
d8ng, khong vi
m\1c
dfch
lQi
nhl$l.
Bi@u
4.
Giii
thich.tir ngii'
Trong Nghi dinh nay, cac
til
ngft dum day
dUQC
bieu nhu sau:
1.
"Quy": La t6 chfrc phi chfnh phu
do
ca nhan, t6 chilc
t\T
nguyen
ctanh
~Qt
khoan tai san
nhAt
dinh de
thAnh
I~p
hQ~C
thilnh
l~p
thong qua
hQ'P
d8ng~
h~n
t~g,
di
chuc; co
m\1c
dfch t6
chfrc,.ho~t
dOng
theo quy
dinh
U;\i
Di~u
3 Nghi
dfnh
nay,
!iuQc
eo
q\i~n
nha nuac c6
thdm
quyen
cAp
quyet dinh
thAnh
l~p,;cong
nhDn
dieu
I~.
2. "Quy xii
hQi":
La qu9
dUQc
t6 chuc,
ho~t
dQng
vm
m\1c
dich
chinh,
nhim
hO
trg .
ya
khuyen khfch phat trien van h6a, giao
d\1c,
y te, the
d\1c
the thao, khoa
hQC
va cac
nn,lc
dich phat
men
cOng
d8ng, khong vi
m\1C
dich
lQi
nhu~.
'
3. "Quy
til
thi~n":
La
quy
dUQc
t6
chfrc,
ho~t
dQng
voi
m\1c
dich chinh
nMm
h6 .
ttq khic
ph\1c
kh6 khan do thien tai, h6a
ho~,
S\I
c6
nghiem
trQng,
cac benh nhan
ina.c
benh hiem ngheo va cac d6i ta'lflg khac
thuQc
dien kh6 khan can
S\I
trQ
giup cua
xii
hQi,
khong vi
m\lC
dich
lQi
nhu~.
1
4. '''Khong vi lqi
nhu~":
La khong tim
ki8m
lqi
nhu~
de
phan chia, lqi
nhu~
c6
duc,Yc
trong qua trlnh
ho~t
dQng
duQ'c
dAnh
cho
cac
ho~t
dQng
Clla
quy
theo diau
Ie
da
duQ'c
cong~
.
. ,
5.
"G6p
tili
san": La
v~c
chuyen quyen
sa
hUn
tai
san hqp phap clia ca
nhAn,
tA
chtrc dum hinh
thicc
hQ'p
dang, hien
t~g,
di chilc cua pguoi
de
l~i
!Ai
'san
ho~c
'cac
hlnh
th~c
khac
theo
£iny
djnh phap
l~t
vao quy
de
lam tai san cua
quy
va
th\l'C
hien
cac
m~c
llich theo qny dinh
t~
Die.u·J
Nghidinh
nay.
.
6.
·'TAi
san":
Boo
gam hien
v~t,
tian. gi§y
ta
c6 gia va
cae
quyen tai san.
7.
"T&
chlic
Viet
Nam": La
t&
chlic
co
ilu
cac
ili€u
!den
cUa
mtlt phap
nhdn
.theo
quy
il;nh
cua B9 lu4t
dan
sv"
.
Diiu
5.
Nguyen
tic
h0t't
aOng
va
-quin
IY
tai
chiith
cua
quy
1.
Thanh
l~p
va
ho~t
dQng
khong vi lqi
nh~.
2.
T\f nguyen,
1:1j
~o
van,
1:1j
trang
Wi
va
tv'
chiu Weh nhiem tnroc phap
lu~t
b~g
tAi
san ella minh. .
3.
Ho~t
dQng
then
dien
Ie
duqc co quan nha naoc
c6
thfun
quyen
colig
nh~,
theo
quy
dinh
cua Nghi dinh nay va caequy" dinh khac cua phap
lu~t
lien quan.
4. Cong
khai)
minh
b~ch
va thu, chi,
tAi
chfnh,
tai
san
Clla
quy.
5.
Khong phan chia
1Ai
san eua
quy
trong qua trlnh
quy
dang
ho~t
dQng.
Diiu
6.
Chfnh
s8ch
cua
Nha
DIrac
aai
vOi
quy
1.
DuQ'C
Nha
nU'oc
t~o
diau kien
ho~t
dQng
theo
c:tUng
quy
dinh
cUa
phap
hl~t.
2.
'Duc,YC
Nha nuoc
h6
tr(1
d6i vm
nhUng
ho~t.
dQng
gAnvm nhiem
V\l
cua Nha
nuoc giao.
..
.
3.
Vi~c
d6ng
gQp
Uti
san cua ca nhan,
tA
chicc
cho
quy
duc,Yc
ap
d\ll1g
cac chfnh
sach
un
dai theo quy
dinh
Clla
phap
l~t.
Ditu
7.
Til
cach
phap
nhin,
con
diu,
tai
khoin,
ten,
bi@u
tuvng
va
trl}.
SO'
cua
quy
1.
Quy c6
tu
cach pMp nhan, con
dAu
v4
tai khoan neng.
2.
Quy
duQ'c
chQn
ten va bieu tuqng, ten va bieu tuqng cua quy
phAi
dap
fcng
cac
diau kien
sau:
a) Khong
tri'Jng
Hip
ho~c
gay
nhAm
l§n
vm ten
ho~c
bieu tuqng
Clla
quy khac
dB.
duQ'c
dAng
kY
tnroc
d6;
b) Khong vi
ph~
troyan th8ng lich
sfr,
van
hOO,
~o
dUc
va thudn phong
mY'
1\1c
clladan
tQc;
c) Ten
quy
phai
dUQ'C
the hien
chinh
b!ng ti8ng Viet.
3.
Trv
sa
giao dich
Clla
quy
phAi
d~t
tren lanh th8 Viet Nam va c6dja
chi
C\l
the .
. lJi2u
8.
QUY2n
hpn
va
nghla
V(I
cua
quj
.
.
1.
QuyJ1!pua
quy
a)
T&
chlic,
hot;lt
iltlng
thea
di€u
Ie
dO
aU(1c
cong
nh4n
va
cac
quy iljnh
cua
pOOp·
lutJt
co
lien
quan.
. by
VQn
ilong quyen
gop,
ta;
tr(1
cho
'!ttY;
nip
nh4nJai-stin
do
cae
ca
nhdn,
t&
chtrc
trong nuuc
va
ngoai nuuc
ta;
tr(1,
hien
t~ng
ho~c
bang
cac
hinh
thUe
khac
thea
dUng
ton
chi,
m'(lC
ilich
cUa
quy va quy
iljnh
cua phap
lu4t.
:2
c)
DU(1c
thanh
l~p
phap nhan trl!c thu(jc thea quy ainh cua
phap
lu~t;
t6 chuc
cac
hO{lt
a9ng thea quy ainh
Clla
phap
lu~t
al
bao tJn va tang truimg tai
scm
quy.
d)
DU(1c
quy€n khilu
n{li,
t6
caotheo
quy ainh ella
phap
lu~t
.
.
t1)
Quy
aU(1c
quan
h~
vai ca nhan, t6 chfrc
al
v~n
aQng
quyen gop,
v~n
aQng
tai
tr(1
cho quy
hOQc
cho cac a€
an,
dtranc1j
thl
cUa
quy thea quy ainh cua p!uip
l~t.
e)
Quqn
h~
vai
cac a/a phucrng, t6 chlfc; ca
nhd'n
cdn
811
tr(1
giup
al
xdy dvng
cac
a€
an tai
tr(1
thea ton chi, mllc afch ho{lt apng
cz4a
quy. .
2.
Ngh'ia
Vll
Clla
quy
a) Quyho{lt
aQng
thuQc
linh
VllC
nao phai chju
811
qucm ly nha
nuac
cua
ca
quan
quan ly nha
rtUUc
v€
nganh, linh
VllC
ao.
b)
Thllc
hi~n
tizi trf/
aUng
thea Sll
Uy
quy€n
Clla
ca nhan,
ta
chilc ali
Uy
quy€n va
ton chi, mllc afch cua quy.
c)
QujJ
aU'f!c
thO,nh
l~p
tU
cae:
ngu6n
tai
scm
hiin
tqflg hoqc thea
hQP
aJng
Uy
quy€n, di chtic
ma
khong t6 chfrc quyen gop va
n~n
tai
tr(1
thi hizng
nam
phai" danh t6i
thilu
5% (nam
phdn
tram) t6ng
s6
tai san
al
tai
tr(1
cho cac chut:mg trinh,
dtt
an phil
hf/P vai
mllC
afch hO{ltaQng cua quy.
d)
Luu
trii va co trach
nhi~m
cung cap ady au
hJ
sa, cac chUng
tic,
tai
li~u
v€
tai
san, tai
chi~
cua
'Iuj,
ngh/ quyit, bien ban
vJ
cac
hO{lt
aQng
Clla
quy
cho
ca
quan nha
nuflc c6 thdm quyen thea quy ainh coo phQp
lu~t.
t1)
Sir
dllng tai san, tai chlnh
tiit
ki~m
va
hi~u
qua thea aung ton chi,
mllC
dlch
Clla
quy;
nQP
thui, phi,
l~
phi
va thvc
hi~n
chi
aQ
ki
toan,
kiim
toan, th6ng
Ice
thea
quy dfnh cua
phap
lu~t.
e.
Chju
S1!
thanh tra,
kilm
tra, giam sat cua
ca
quan nhil nuac, cac ta chuc,
co.
noon tai
tr(1
va
cQng
aJng thea quy ajnh
Clla
phQp
lut}t.
Giai quyit,
khiiu
n{li,
t6
cO.o
trong
nQi
bQ
qujJ
va
bO.o
cO.o
kit
qua .gidi
quyit
va;
ca
quan nha nuac c6 thdm quyJn.
g.
Hang niim,
qujJ
phai
bao
cO.o
tinh hinh t6
chfrc,
hO{lt
dQng
va
tai chinh
vai
ca
quan cap
quyit
ajnh thanh
It}p
va cong
n~n'aiJu
l~
qujJ,
ca
quan quem ly nha nuflc
vi
tai chinh cilng cap
vai
ca
qUl!n
co
t~Jm
fluyin
fap
quylt
aJnh.
thanh
l~p
qUJ,
ca
quan .
tai chinh
Clla
ca
quan co tham quyen cap quyet ajnh thanh
l~p
quy;
ca
quan quan ly
nha nuac
vJ
linh
VlIc
hOl)t
tlQng
chinh eua quy va thvc
hi~n
cong kha i cac khoan aong
gop
Clla
qujJ
truac
ngay
31
thang 3 nam sau.
h.
Khi
thayaai
trll
su
chinh hogc Gidm a6c quy,
qujJ
phai
bO.o
co.o
bdng van ban
vai
ca
quan co
th&m
quyJn thanh
l~p
qujJ
va
ca
quan tai chfnh cilng cdp.
i)
Cong
b6
vevi~c
th8nh
l~p
quy
theo
quy
dinh
t~
Dieu 22 Nghi dinlt
nAy.
le.
ThVC
hi~n
cac
quyit
ajnh coo
ca
quan
nha
nuflc co thdm quyJn lien quan
din
ta
chfrc,
hO{lt
aQng
qujJ
va cac quyJn va nghia
Vll
khQc
theo quy
aJnh
cua
phQp
lut}t
Di@Jl
9.
Cae
banh
vi
bi nghiem
cAm
1.
Nghiem cam lqi
d\lllg
vi~c
th8nh
l~p,
hO{lt
aQng
cua
quy
de
thvc
hi~n
cac
h8nh
vi:
.
a)
Xam ph{lm uy
tin,
quyJn va If/i ich
hQP
phap ctia Nha nuflc,
cQng
aJng,
ta
chUc,
co.
nhdn;
gay
phuang
h{li
ain
l(1i
ich qu6c gia,
an
ninh, qu6c phOng,
kMi
a{li
aoan
kit
dan
tQc.
b)
Xam h{li
a{lo
afrc xli
hQi,
thudn phong,
my
!ltc,
truyin th6ng, ban
s&c
dan
tQc,
tin
ngttUng,
ton
giQo.
.•
3
Đánh giá bài viết
1 88
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo