Mẫu báo cáo tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam 2024

Mẫu số 05: Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu số 05: Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam

1. Mẫu số 05: Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 05: theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP
Mẫu số 05: theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 05 báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Mẫu số 05

TÊN TỔ CHỨC
-------

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ có chức năng quản lý nhà nước hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo ngành, lĩnh vực;
- Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

BÁO CÁO
Về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam

1. Các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỳ báo cáo;

2. Số liệu về quy mô sốlượng cá nhân, tổ chức hưởng lợi, sản phẩm của chương trình, dự án, phi dự án;

3. Số liệu về nguồn và kinh phí thực hiện chương trình, dự án, phi dự án, chi phí hành chính trong kỳ báo cáo;

4. Số liệu về ngân sách đã được tổ chức chuyển sang đối tác Việt Nam thực hiện chương trình, dự án, phi dự án và số liệu về ngân sách do tổ chức tự thực hiện chương trình, dự án, phi dự án (nếu có);

5. Kế hoạch và dự kiến số vốn viện trợ cho các chương trình, dự án, phi dự án tại Việt Nam năm tiếp theo, chi tiết đến từng khoản viện trợ;

6. Thay đổi nhân sự của tổ chức trong kỳ báo cáo;

7. Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định;

8. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án và kiến nghị;

9. Đánh giá hiệu quả hoạt động chương trình, dự án, phi dự án được thực hiện trong kỳ dự án (đối với báo các năm).

(Kèm theo báo cáo là các văn bản quy định tại Điều … Nghị định số ... do Chính phủ ban hành ngày ... tháng ... năm …).

Ký tên, chức vụ
(đóng dấu, nếu có)

2. Phụ lục Thống kê việc trợ nước ngoài theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Phụ lục I

THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM...

(Kèm theo công văn s ... ngày .... tháng ... năm ... của....)

(Đơn vị tính: USD)

STT

Tổ chức/cá nhân tài trợ (không dịch sang tiếng Việt)

Quốc tịch

Tên chương trình, dự án, phi dự án

Lĩnh vực

Chi tiết lĩnh vực

Tnh/ Huyện

Cam kết

Giải ngân

Đối tác

Tính chất đối tác

Svăn bản phê duyệt theo NĐ số 80/2020/NĐ-CP)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

2

3

Tng s

Ghi chú: Viện trợ thống nhất tính bằng đô la Mỹ (kể cả đối với viện trợ bằng hiện vật).

* Giải thích tngữ:

(4), (5): Lĩnh vực hoạt động: được phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2018 (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ).

(10): Tính chất đối tác

- Bộ, ngành trung ương;

- Chính quyền địa phương;

- Tổ chức phi chính phủ Việt Nam;

- Tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Khác (doanh nghiệp xã hội...).

Trên đây là mẫu số 05: Mẫu Báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động chương trình, dự án, phi dự án hỗ trợ phát triển và viện trợ nhân đạo tại Việt Nam của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 64
0 Bình luận
Sắp xếp theo