Báo cáo tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2024

Mẫu số 06: Mẫu Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Mẫu số 06: Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 06 theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP
Mẫu số 06 theo Nghị định 58/2022/NĐ-CP

Mẫu số 06 báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2022.

Mẫu số 06

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/BC-BNG

Hà Nội, ngày tháng năm

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm...

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

I. TỔNG QUAN CHUNG

- Bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước;

- Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

II. CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu rõ số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài có Giấy đăng ký nhưng chưa hoạt động và đang hoạt động tại địa phương;

- Nêu rõ các tổ chức có hoạt động phức tạp và biện pháp xử lý (cụ thể các hoạt động của tổ chức đó);

- Nhận xét về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đề xuất các giải pháp.

III. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI

- Nêu thuận lợi và khó khăn trong quá trình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Đánh giá hiệu quả của từng tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Những vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NĂM... (NĂM TỚI)

- Các chương trình, dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài đã có cam kết của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chương trình, dự án, phi dự án bộ, ngành/ địa phương ưu tiên kêu gọi vận động phi chính phủ nước ngoài trong năm tới;

- Những vấn đề cần lưu ý và đề xuất các biện pháp cụ thể trong đăng ký và quản lý hoạt động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

V. KIẾN NGHỊ

- Đối với cơ quan chủ trì quản lý phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan liên quan;

- Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký và quản lý hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ:…
- ……
- Lưu: HC...

KT. BỘ TRƯỞNG

2. Đề xuất giải pháp quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cần có nhiều nguồn lực cho phát triển, cần khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển đất nước, thúc đẩy quan hệ ngoại giao hữu nghị hợp tác giữa nhân dân ta và nhân dân các nước. Theo tinh thần đó, cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác về tổ chức phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng, không chỉ của riêng Ủy ban mà của tất cả các cấp chính quyền. Trong mọi chương trình, kế hoạch, dự án hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương phải luôn chú trọng xem xét xử lý hài hòa trên cả 3 khía cạnh về kinh tế, an ninh, đối ngoại. Xây dựng cơ chế liên ngành đủ mạnh để phối hợp quản lý, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng ủy viên Ủy ban và cơ quan giúp việc, tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong công việc thường xuyên và các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm.

Hai là, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban và các bộ phận giúp việc. Chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng để tham mưu tích cực, có hiệu quả hơn nữa trong chỉ đạo, trong đó, cần chú ý các hoạt động lợi dụng để chống phá, gây mất ổn định.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định các hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài với tinh thần, một mặt, cắt giảm thủ tục hành chính, mặt khác, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khoa học, chặt chẽ hơn; không để tình trạng bị động, bất ngờ, nhất là ở những địa bàn nhạy cảm.

Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác vận động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước; chủ động đề xuất đổi mới phương pháp và hình thức hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, xây dựng chương trình quốc gia về hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Năm là, định kỳ biểu dương, tôn vinh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo của Việt Nam; chấn chỉnh các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích theo đăng ký cũng như lợi dụng các hoạt động hỗ trợ từ thiện, nhân đạo để tuyên truyền, kích động, chống phá Nhà nước Việt Nam.

Trên đây là Mẫu số 06: Báo cáo về tình hình đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Bộ Ngoại giao theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP mới nhất hiện nay. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 79
0 Bình luận
Sắp xếp theo