Bản cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

Bản cam kết của giáo viên

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số đầu năm học trong bài viết này. Đây là bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, bản cam kết thực hiện quy chế chuyên môn.

Bản cam kết không dạy thêm, học thêm

Bản cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua 2017-2018

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC…………

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn;

Không vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, chính sách dân số

từ năm học 20…-20…

**************

Kính gửi: Phòng GD&ĐT, Công đoàn giáo dục;

Nhà trường, công đoàn trường………….

Tên tôi là:………………………………; sinh năm:…………..

Đơn vị công tác:……………………………………………….

Nhiệm vụ được giao:…………………………………………..

Sau khi được quán triệt Chỉ thị năm học của tỉnh, huyện, ngành giáo dục, công đoàn giáo dục các cấp; kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình công tác của nhà trường, công đoàn năm học 20…-20…; được quán triệt tiếp tục thi đua thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành phát động năm học 20...-20.... Tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:

1- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không tham gia sử dụng, mua bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy và chất gây nghiện mà pháp luật cấm; không tham gia vào các tệ nạn xã hội như: hút, chích, cờ bạc, chọi gà, tín dụng đen, mê tín...; Thực hiện tốt pháp lệnh dân số; Không sinh con thứ 3 trở lên; Thực hiện tốt an toàn giao thông, trật tự an toàn trường học.

2- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường, công đoàn giao; nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, Quy chế chuyên môn. Phục tùng sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp quản lý, các tổ chức đoàn thể.

3-Không dạy thêm trái quy định (Ở nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào khác), thực hiện nghiêm túc Quyết định …………….. của ủy ban nhân dân …..; không gây phiền hà cho học sinh, phụ huynh và nhân dân. Thân thiện, gần gũi với học sinh.

4- Tích cực học hỏi nâng cao trình độ mọi mặt, đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm giáo dục. Không sử dụng bạo lực, xúc phạm học sinh. Ứng xử với học sinh, đồng nghiệp và nhân dân mô phạm.

5- Tham gia hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các đợt ủng hộ xây dựng quỹ mang tính nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chống các biểu hiện tiêu cực trong các hoạt động giáo dục. Tự phê bình và phê bình thẳng thắn, có trách nhiệm với công việc, không gửi đơn thư vượt cấp, nặc danh, mạo danh.

6- Cùng với đồng nghiệp trong đơn vị xây dựng khối đoàn kết thống nhất, tương trợ giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

Trên đây là 6 nội dung bản thân tôi cam kết thực hiện từ năm học 20...-20.... Nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm và chịu các hình thức kỷ luật của trường, của ngành.

………., ngày…….tháng …….năm 20…

Người viết cam kết

XÁC NHẬN CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

CHỦTỊCH

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 9.189
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo