Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?? Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây

Hướng dẫn trả lời chỉ mang tính chất tham khảo, các thầy cô chỉ nên lấy ý tưởng viết vào bài làm của mình, để đạt được kết quả cao nhất trong tập huấn module 4.

Việc xây dựng kế hoạch mang ý nghĩa rất lớn đối với các trường học. Một kế hoạch đúng đắn và phù hợp với nhà trường không chỉ là kim chỉ nam dẫn đường cho trường học phát triển mà còn là phương tiện thực hiện dân chủ hoá giáo dục và dân chủ hoá quản lý nhà trưởng một cách có hiệu quả.

1. Các bước xây dựng kế hoạch nhà trường tiểu học

Dưới đây là các bước xây dựng kế hoạch nhà trường tiểu học ngắn gọn những đầy đủ các hoạt động chính theo đúng quy chuẩn, mời các tham khảo:

Câu hỏi: Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

Đáp án:

Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường được thực hiện theo các hoạt động/ bước chính sau:

1. Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

2. Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học

3. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?
Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào?

2. Quy trình xây dựng kế hoạch năm học

Dưới đây là các bước xây dựng kế hoạch chi tiết hơn trong một năm học, gồm các bước chính như chuẩn bị, soạn thảo kế hoạch, thông qua dự thảo kế hoạch và hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch, báo cáo lên cấp trên.

- Chuẩn bị: xác định thủ tục xây dựng kế hoạch; thành lập nhóm xây dựng kế hoạch; thu thập, xử lý và phân tích thông tin (về năm học cũ, về đối tượng giáo dục mới, về các văn bản chỉ thị..) phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch; phân tích, đánh giá thực trạng nhà trường (điểm mạnh, điểm yếu, nguồn lực); phân tích môi trường để biết các cơ hội cần tận dụng và các nguy cơ, thách thức cần khắc phục; dự báo chiều hướng phát triển của những chỉ tiêu kế hoạch …

- Soạn thảo kế hoạch: xây dựng hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu cần đạt được; xây dựng các điều kiện cần thiết cho kế hoạch; dự thảo các phương án kế hoạch.

- Thông qua dự thảo kế hoạch.

+ Trước chi bộ.

+ Thảo luận ở các đơn vị; lấy ý kiến của các lực lượng giáo dục.

+ Tổ chức hội nghị cán bộ - giáo viên - công nhân viên.

- Hoàn chỉnh và ban hành kế hoạch, báo cáo cấp trên.

3. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học nhằm đạt tới các mục đích sau:

a) Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

b) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động giáo dục của nhà trường; đảm bảo tính dân chủ, công khai, thống nhất giữa các tổ chức trong nhà trường; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Trên đây là câu trả lời cho câu hỏi Để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần thực hiện theo những bước nào? Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
5 40.859
0 Bình luận
Sắp xếp theo