Trường hợp bệnh tình của bạn trở nên nặng, các y bác sĩ hoặc bệnh viện đã trả về, hoặc người nhà chúng ta gặp trường hợp như: bệnh nhân hôn mê bất tỉnh hoặc các trường hợp quá nặng có liên quan nguy cấp đến tính mạng. Hãy dùng chỉ ngũ sắc và thắt thành 12 gút, đọc liên tục hình tướng 12 vị đại tướng dược xoa trong suốt 7 ngày và kết hợp với thần chú Dược Sư 1080 biến.

Các vị tướng có tên như sau :

 • PHẠT CHIẾT LA ĐẠI TƯỚNG
 • MÊ SÚY LA ĐẠI TƯỚNG
 • AN ĐỂ LA ĐẠI TƯỚNG
 • CUNG TỲ LA ĐẠI TƯỚNG
 • ÁT NỂ LA ĐẠI TƯỚNG
 • SAN ĐỂ LA ĐẠI TƯỚNG
 • NHƠN ĐẠT LA ĐẠI TƯỚNG
 • BA DI LA ĐẠI TƯỚNG
 • MA HỔ LA ĐẠI TƯỚNG
 • TỲ YẾT LA ĐẠI TƯỚNG
 • CHIÊU HỔ LA ĐẠI TƯỚNG
 • CHƠN ĐẠT LA ĐẠI TƯỚNG

Thần chú sẽ linh ưng khi tâm ta đủ nghiêm chỉnh nhất niệm.

9. Cách trì chú Dược Sư vào ly nước

Nếu gia đình bạn có người bệnh không có khả năng đứng dậy, hôn mê, bất tỉnh, hoặc người già, lớn tuổi, người mang trong mình những căn bệnh nghiêm trọng mà không thuận tiện cho việc ngồi dậy để đọc chú. Con cháu trong nhà có thể thay mặt họ ngồi thiền trước bàn thờ gia tiên, nghiêm trang và cung kính, dâng đèn, hoa quả và đọc tụng thần chú Dược Sư mỗi ngày 108 lần liên tục trong một tuần và quán niệm chú vào trong ly nước trắng hoặc chai nước suối để trên bàn thờ và đem cho người bệnh uống để tật bệnh tiêu tai, giảm bớt khổ sở, đau đớn.

Lưu ý người trì tụng thần chú vào nước phải giữ tâm thanh tịnh nhất, có thể kêu gọi tất cả các thành viên trong gia đình, bạn bè thân quen cùng nhau trì tụng để trợ lực thêm mạnh giúp cho người bệnh nhanh qua khỏi.

Ánh sáng của Phật Dược Sư như “Trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bợn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi”.  Vì thế, trì tụng Chú Dược Sư sẽ phá tan hết những tăm tối của cuộc đời, khiến chúng ta xa lìa những mê vọng và hướng tới bến bờ giải thoát và sự giác ngộ.

10. Các bước đọc Chú Dược Sư

1. Bước 1 :

- Mỗi ngày đối với người có thời gian hãy siêng năng tụng kinh dược sư vào buổi sáng, trưa hoặc chiều, và tối, mỗi lần 108 biến.

- Mỗi ngày đối với người bận rộn, hãy cố gắng bỏ ra ít nhất 1 lần trong ngày và hành trì 108 biến mỗi ngày.

2. Bước 2 :

- Đối với nhà có tượng phật dược sư lưu ly, hãy ngồi trước kim thân của ngài và thắp 3 nén hương dâng lên trước án

- Đối với nhà chưa có điều kiện hoặc với bất kì một nguyên nhân nào chưa thỉnh được hoặc có tôn tượng Phật Dược Sư, thì chỉ cần một bức họa có hình ngài hoặc quán niệm đến ngài mà hành trì là được.

3. Bước 3: Đọc kinh theo thứ tự như sau

a. KHAI KINH:

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp hằng hà sa

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa

NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT. (3 lần)

b. TÁN HƯƠNG:

Lò hương vừa bén gỗ chiên đàn,

Xông khắp pháp giới mười phương chư phật

Hiện thành đám mây phước báu,

Chư Phật rõ biết tường tận

Pháp thân thị hiện mười phương

Chứng minh lòng thành tỏa khắp đất trời

Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

c. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN:

Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa da, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án! Bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã tam một yết đế tóa ha.

(Đọc từ Nam mô Bạc già…đến…tóa ha 108 lần).

Giải kết giải kết giải oan kết

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính

Quỳ trước Phật đài cầu xin giải oan nghiệt

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật!

Tiêu tai tăng thọ Dược Sư Phật!

Tùy tâm mãn nguyện Dược Sư Phật!

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật!

(Đoạn này phật tử chúng ta đọc 3 lần).

Ngoài ra, trường hợp thời gian bức bách không thể tập trung để đọc chú được thì có thể niệm danh hiệu Dược Sư cũng có đồng tác dụng: Nam mô Dược Sư Phật! (1080 lần hay nhiều hơn càng tốt).

d. Hồi hướng

Nguyện đem công đức này

Tiêu trừ nghiệp xưa nay

Tăng trưởng các phúc huệ

Viên thành căn thánh thiện

Bao nhiêu nghiệp tham dục

Bao nhiêu nghiệp sân si

Cùng nghiệp thân khẩu ý

Đều diệt sạch không còn

Quyến thuộc đồng An lạc

Oan gia về Niết Bàn

Cùng Pháp giới chúng sinh

Đồng trọn thành Phật Đạo.

Tu theo Pháp môn Dược Sư thì niệm Dược Sư Phật ngày vài ngàn đến vài chục ngàn lần không thể thiếu. Hành trì như thế sau 3 năm sẽ cầu được ước thấy.