Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang. Cuộc thi trên được tỉnh Bắc Giang tổ chức dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và những đối tượng khác tham gia. Cùng Hoatieu.vn tham khảo đáp án cuộc thi Tìm hiểu nghị quyết này nhé.

1. Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 1. Thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Từ ngày 15/01/2021 đến ngày 21/01/2021

B. Từ ngày 21/01/2021 đến ngày 25/02/2021

C. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. Từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021

Câu 2. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội XIII đã có đánh giá như thế nào?

A. Đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật

B. Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

C. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nayĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. Đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử (...) Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ,

Câu 3. Một trong những quan điểm chỉ đạo được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

B. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩaĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại

D. Tất cả các đáp án trên

Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 4. Mục tiêu tổng quát được xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng?

A. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

B. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

C. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩaĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5. Mục tiêu đến năm 2025, dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam được Đại
hội XIII xác định?

A. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấpĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

B. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao

C. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao

D. Việt Nam là nước phát triển cao, có nền công nghiệp tiên tiến

Câu 6. Mục tiêu đến năm 2030, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng được Đại hội XIII xác
định?

A. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

B. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình caoĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Việt Nam là nước phát triển cao, có nền công nghiệp tiên tiến

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 7. Mục tiêu đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Đại hội XIII xác định?

A. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp

B. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình caoĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao

D. Việt Nam là nước phát triển cao, có nền công nghiệp tiên tiến

Câu 8. Đại hội XIII đề ra chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) giai đoạn 2021-2025 là
bao nhiêu?

A. 5,5-6%

B. 6-6,5%

C. 6,5-7%Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. 7-7,5%

Câu 9. Chỉ tiêu về GDP bình quân đầu người giai đoạn 2021-2025 được Đại hội XIII xác định là
bao nhiêu?

A. 4.500 - 5.000 USD

B. 4.700 - 5.000 USDĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. 5.400 - 6.000 USD

D. 5.700 - 6.000 USD

Câu 10. Đại hội XIII đề ra chỉ tiêu về tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025 là bao
nhiêu?

A. 95%Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

B. 96%

C. 97%

D. 98%

Câu 11. Chỉ tiêu tỉ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 được Đại hội XIII xác định?

A. 65%

B. 70%Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. 75%

D. 80%

Câu 12. Chỉ tiêu tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 được Đại hội Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?

A. Tối thiểu 70%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

B. Tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫuĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Tối thiểu 90%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

D. Tối thiểu 95%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Câu 13. Định hướng lớn phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng xác định gồm bao nhiêu nội dung?

A. 10

B. 11

C. 12Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. 13

Câu 14. Một trong những nội dung về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030
được Đại hội XIII xác định?

A. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

B. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

C. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt

D. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hộiĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 15. Đảng ta xác định có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong nhiệm
kỳ Đại hội XIII?

A. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược

B. 3 nhiệm vụ trọng tâm và 6 đột phá chiến lược

C. 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lượcĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá chiến lược

Câu 16. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng xác định?

A. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hoá đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt NamĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

B. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

C. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 17. Các đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác
định?

A. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật.

B. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 18. Có bao nhiêu quan hệ lớn cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt theo tinh thần Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng?

A. 10Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

B. 12

C. 14

D. 16

Câu 19. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua những văn kiện nào?

A. Báo cáo chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

B. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp Trung ương khoá XII

C. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội XIII

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 20. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm có bao nhiêu ủy viên?

A. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

B. 160 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

C. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyết

D. 180 đồng chí Uỷ viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Uỷ viên Trung ương dự khuyếtĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 21. Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định bao
nhiêu chỉ tiêu cần thực hiện đến năm 2025?

A. 09 chỉ tiêu

B. 10 chỉ tiêuĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. 11 chỉ tiêu

D. 12 chỉ tiêu

Câu 22. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban
Thường vụ Thành ủy xác định bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?

A. 06 nhiệm vụ, giải phápĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

B. 08 nhiệm vụ, giải pháp

C. 10 nhiệm vụ, giải pháp

D. 12 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 23. Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định chỉ
tiêu hỗ trợ trang bị điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các khu vực sinh hoạt cộng đồng đến
năm 2025 là bao nhiêu?

A. Ít nhất 10 điểm

B. Ít nhất 15 điểm

C. Ít nhất 20 điểmĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. Ít nhất 25 điểm

Câu 24. Chỉ tiêu về số hóa dữ liệu và tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử - văn hóa của thành
phố thông qua mã QR được Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ
Thành ủy đề ra là bao nhiêu?

A. Ít nhất 05 điểm di tích

B. Ít nhất 10 điểm di tíchĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Ít nhất 15 điểm di tích

D. Ít nhất 20 điểm di tích

Câu 25. Chỉ tiêu về việc duy trì tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên được Nghị quyết số 83-
NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định là bao nhiêu?

A. Trên 50 %

B. Trên 55 %

C. Trên 60 %

D. Trên 65 %Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 26. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng với
hoạt động của Đoàn thanh niên được Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban
Thường vụ Thành ủy xác định là gì?

A. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác thanh niên. Định kỳ hằng năm, thường trực cấp ủy làm việc với ban thường vụ đoàn cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên tại địa phương

B. Tạo điều kiện để Đoàn thanh niên đảm nhận thực hiện một số công trình, phần việc tại địa
phương phù hợp với khả năng của thanh niên; phân công lãnh đạo phường, xã trực tiếp chỉ đạo các hoạt động lớn của thanh niên

C. Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu địa phương với cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên để kịp thời nắm bắt và có biện pháp giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên phù hợp với điều kiện của địa phương

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 27. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh thiếu niên được Nghị quyết số 83-NQ/TU
ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định là gì?

A. Phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của “Câu lạc bộ những viên gạch hồng thành phố Bắc Giang”; Thành lập và duy trì hoạt động “Câu lạc bộ lý luận trẻ” cấp thành phố

B. Đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, sản phẩm truyền thông theo chuyên đề

C. Tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn hóa người dân thành phố Bắc Giang; tập trung vào việc nâng cao ý thức tham gia hoạt động vệ sinh môi trường; nâng cao văn hóa giao tiếp - ứng xử trong thanh thiếu nhi; nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn minh đô thị và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tangĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 28. Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định
nhiệm vụ, giải pháp trong đổi mới nội dung các phong trào hành động cách mạng gắn với
nhiệm vụ xây dựng thành phố theo hướng đô thị xanh - thông minh là gì?

A. Tổ chức các hoạt động xây dựng lối sống xanh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi: Định kỳ hàng tháng, tổ chức hoạt động “Đổi rác thải tái chế lấy cây xanh”; xây dựng điểm thu gom pin đã qua sử dụng tại các trường học, khu sinh hoạt cộng đồng

B. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tuyên truyền, quảng bá các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố; thi công các công trình thanh niên hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu các địa điểm thăm quan, du lịch của thành phố thông qua mã QR

C. Vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân hiện tốt phong trào “Ngày chủ nhật xanh” từ 6 giờ sáng hằng tuần

D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Câu 29. Nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp,
lập nghiệp được Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác
định?

A. Triển khai chương trình thanh niên tập sự, trải nghiệm tại các doanh nghiệp, trường cao đẳng, đại học thông qua chương trình: “Một ngày làm sinh viên”, “Một ngày làm công nhân”

B. Hỗ trợ thanh niên tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); có hình thức khuyến khích thanh niên chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCOPĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Tiếp tục duy trì quản lý và phát huy hiệu quả các dự án được vay vốn từ chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; lựa chọn các dự án mới đảm bảo khả thi và giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên

D. Tăng cường kết nối, phối hợp các đơn vị tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp, cách thức xây dựng mô hình phát triển kinh tế, kiến thức về tài chính, huy động vốn để phù hợp với nhu cầu của tình hình mới

Câu 30. Nghị quyết số 83-NQ/TU ngày 26/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy xác định
nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh là gì?

A. Rà soát thực trạng của chi đoàn thôn, tổ dân phố; tiến hành sắp xếp mô hình tổ chức chi đoàn theo hướng linh hoạt, phù hợp với đặc thù của từng địa phương, tình hình di biến động của đoàn viên

B. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, đặc biệt là bí chư chi đoàn địa bàn dân cư. Chủ động phát hiện, giao nhiệm vụ các đồng chí đoàn viên là công chức, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, đảng viên trẻ, cán bộ trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, đoàn viên làm kinh tế giỏi giới thiệu làm bí thư, phó bí thư chi đoàn. Chi đoàn thôn, tổ dân phố không bố trí đoàn viên đi làm ăn xa, thường xuyên không có mặt tại địa bàn làm bí thư, phó bí thư chi đoànĐáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

C. Đoàn thanh niên các cấp tăng cường công tác bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước

D. Tất cả các đáp án trên

2. Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang được tổ chức trong thời gian 1 tháng từ 28/7/2021 đến 28/8/2021. Với mục đích để cho các đối tượng tìm hiểu nội dung, bối cảnh Nghị quyết 13 của Đảng và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang.

Bài thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến 2 nghị quyết là: Nghị quyết 13 của Đảng và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang và 1 câu dự đoán số người trả lời đúng

Trên đây là Đáp án Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII và Nghị quyết 83 tỉnh Bắc Giang

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 185
0 Bình luận
Sắp xếp theo