Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 - Tuần 4

Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 đã chính thức được phát động đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, học tập và lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tìm hiểu về chuyển đổi số, nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số; qua đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập vào địa chỉ https://chuyendoiso.langson.gov.vn để đăng kí tài khoản và làm bài. Sau đây là gợi ý Đáp án chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án trắc nghiệm thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
Đáp án trắc nghiệm thi tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

1. Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 - Tuần 4

Câu hỏi 1. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển chính quyền số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, bao nhiêu % hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý? Chọn một

 1. 80%
 2. 70%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. 90%
 4. 100%

Câu hỏi 2. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm quốc gia về phát triển các nền tảng số và hệ thống quy mô quốc gia gồm bao nhiêu nội dung? Chọn một

 1. 9 nội dung
 2. 12 nội dung
 3. 11 nội dungĐáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. 10 nội dung

Câu hỏi 3. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển chính quyền số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 50% hoạt động nào của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý? Chọn một

 1. Hoạt động kiểm tra.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Tất cả các hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
 3. Hoạt động công vụ.
 4. Hoạt động tuyên truyền.

Câu hỏi 4. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, có bao nhiêu nội dung chính cần triển khai nhằm phát triển hạ tầng số, tạo nền móng cho Chuyển đổi số? Chọn một

 1. 06 nội dung.
 2. 04 nội dung.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. 03 nội dung.
 4. 05 nội dung.

Câu hỏi 5. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội đến năm 2025, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính đạt? Chọn một

 1. Tối thiểu 90%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Tối thiểu 80%
 3. Tối thiểu 95%
 4. Tối thiểu 70%

Câu hỏi 6. Theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được triển khai đánh giá trên bao nhiêu trụ cột, chỉ số chính và chỉ số thành phần? Chọn một

 1. 03 trụ cột, 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. 05 trụ cột, 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần.
 3. 04 trụ cột, 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần.
 4. 06 trụ cột, 09 chỉ số chính và 98 chỉ số thành phần.

Câu hỏi 7. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển xã hội số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng nào? Chọn một

 1. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP).
 2. Nền tảng Điện toán đám mây.
 3. Nền tảng công nghệ số.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu tập trung.

Câu hỏi 8. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những quan điểm phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là? Chọn một

 1. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển kinh tế số và xã hội sốĐáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển cửa khẩu số
 3. Giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong phát triển chính quyền số
 4. Cả 3 phương án

Câu hỏi 9. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số đến năm 2030 là? Chọn một

 1. Tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 8%
 2. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 8%
 3. Tỷ trọng kinh tế số đạt 30% GDPĐáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. Cả 3 phương án

Câu hỏi 10. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những mục tiêu cơ bản về phát triển xã hội số đến năm 2025 là? Chọn một

 1. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 70%
 2. Tỷ lệ hộ gia đình được phủ mạng Internet băng rộng cáp quang đạt 60%
 3. Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. Cả 3 phương án

2. Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 - Tuần 3

Câu hỏi 1. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số cần ưu tiên phát triển các loại hình doanh nghiệp công nghệ số nào? Chọn một

 1. Cả 3 phương án trên.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.
 3. Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi.
 4. Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Câu hỏi 2. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế số và xã hội số ngành Công nghiệp và năng lượng là? Chọn một

 1. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Trung ương và địa phương.
 2. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển lưới điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh.
 3. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển lưới điện tại Trung ương và địa phương.

Câu hỏi 3. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung nào sau đây không phải là chỉ tiêu cơ bản về cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội đến năm 2025? Chọn một

 1. Tối thiểu 50% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
 3. 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.
 4. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương.

Câu hỏi 4. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm của doanh nghiệp số trong phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số? Chọn một

 1. 09 nhiệm vụ trọng tâm.
 2. 06 nhiệm vụ trọng tâm.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. 07 nhiệm vụ trọng tâm.
 4. 08 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu hỏi 5. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cơ quan nào chịu trách nhiệm tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết? Chọn một

 1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dâp cấp huyện, cấp xã.
 2. Các cơ quan thông tấn báo chí.
 3. Cả 3 phương án.
 4. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị- xã hội.

Câu hỏi 6. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động đến năm 2025, đưa Việt Nam thuộc nhóm? Chọn một

 1. Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Việt Nam thuộc nhóm 80 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
 3. Việt Nam thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
 4. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

Câu hỏi 7. Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số đến năm 2025, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt bao nhiêu %? Chọn một

 1. Trên 70%
 2. Trên 60%
 3. Trên 80%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 4. Trên 50%

Câu hỏi 8. Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước đến năm 2025, bao nhiêu % hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)? Chọn một

 1. 50%
 2. 60%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. 65%
 4. 55%

Câu hỏi 9. Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ cần ưu tiên chuyển đổi số đối với những lĩnh vực nào? Chọn một

 1. Y tế; giáo dục; kế hoạch – tài chính; thương mại – dịch vụ; xây dựng; giao thông vận tải; khoa học – công nghệ.
 2. Y tế; giáo dục; tài chính – ngân hàng; nông nghiệp; giao thông vận tải và logistics; năng lượng; tài nguyên và môi trường; sản xuất công nghiệp.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ; y tế; giáo dục; tài chính; giao thông vận tải và logistics; năng lượng; tài nguyên và môi trường.
 4. Công nghệ thông tin – điện tử viễn thông; giao thông vận tải và logistics; tài nguyên và môi trường; tài chính – ngân hàng; nông nghiệp; văn hóa.

Câu hỏi 10. Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mục tiêu phát triển chính quyền số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, bao nhiêu % hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định? Chọn một

 1. Từ 85% đến 90%
 2. 100%Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. Trên 80%
 4. Trên 90%

3. Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 - Tuần 2

Câu hỏi 1: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung nào sau đây không phải mục tiêu cơ bản về phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động đến năm 2030?

 1. 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
 2. 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
 3. 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
 4. 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có ít nhất một Trợ lý ảo hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong môi trường làm việc.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 2: Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung nào không phải là mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2030?

 1. Lạng Sơn thuộc nhóm hạng A, nhóm dẫn đầu quốc gia về an toàn, an ninh mạng.
 2. Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của tỉnh.
 3. Năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 8%.
 4. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 3: Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nội dung nào không phải là mục tiêu phát triển cửa khẩu số đến năm 2025?

 1. 100% các phương tiện vận tải, doanh nghiệp, thương nhân xuất nhập khẩu hàng hóa được cung cấp dịch vụ số trên một nền tảng cửa khẩu số.
 2. 100% các hoạt động kiểm tra, giám sát của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan sử dụng một nền tảng cửa khẩu số.
 3. Nền tảng cửa khẩu số phải ứng dụng các công nghệ số hiện đại như điện toán đám mây (Cloud), dữ liệu lớn (Bigdata), trí tuệ nhân tạo (AI).
 4. Tiếp tục duy trì, phát triển cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn thành cửa khẩu số thông minh.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 4: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản về phát triển Chính phủ số nâng cao hiệu lực, hiệu quả đến năm 2025 là?

 1. Cả 3 phương án;Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;
 3. 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
 4. 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

Câu hỏi 5: Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025 mục tiêu cơ bản thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia là?

 1. Cả 3 phương ánĐáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số dữ liệu mở
 3. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tham gia điện tử
 4. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số tổng thể

Câu hỏi 6: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản về phát triển Kinh tế số đến năm 2025, đưa Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về công nghệ thông tin?

 1. Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
 2. Việt Nam thuộc nhóm 60 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
 3. Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
 4. Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 7: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, giải pháp phát triển Xã hội số?

 1. Triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật, kinh doanh, doanh nghiệp (giáo dục STEAM/STEAM/STEAME).
 2. Xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn tier II.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 3. Triển khai các chương trình đào tạo, đào tạo lại kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, Giám đốc điều hành các doanh nghiệp.
 4. Đánh giá các tác động của công nghệ số đến xã hội để có các giải pháp chủ động giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của công nghệ số; ban hành các quy tắc ứng xử trên môi trường số cho doanh nghiệp và người dân.

Câu hỏi 8: Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nội dung thuộc giải pháp hợp tác trong nước là?

 1. Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài trong việc thu hút nguồn lực, tri thức, chuyển giao công nghệ số vào Việt Nam phù hợp với nội dung Chiến lược
 2. Chủ động, tích cực tham gia các tổ chức quốc tế, các sáng kiến về kinh tế số, xã hội số
 3. Cả 03 phương án.
 4. Hợp tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nền tảng số trong việc nghiên cứu, phát triển các nền tảng số xuất sắc, chất lượng cao.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 9: Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, có bao nhiêu nhiệm vụ trọng tâm về nhân lực số trong phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số?

 1. 9 nhiệm vụ trọng tâm.Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023
 2. 10 nhiệm vụ trọng tâm.
 3. 7 nhiệm vụ trọng tâm.
 4. 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Câu hỏi 10: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra bao nhiêu nhóm mục tiêu cụ thể chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025?

 1. 6 nhóm mục tiêu.
 2. 8 nhóm mục tiêu.
 3. 7 nhóm mục tiêu.
 4. 5 nhóm mục tiêu. Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023

4. Đáp án thi chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 - Tuần 1

Câu hỏi 1: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mấy nhóm mục tiêu cụ thể chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030? Chọn một

 1. 6 nhóm mục tiêu.
 2. 4 nhóm mục tiêu.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 3. 5 nhóm mục tiêu.
 4. 7 nhóm mục tiêu.

Câu hỏi 2: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra bao nhiêu mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025? Chọn một

 • 6 mục tiêu.
 • 5 mục tiêu.
 • 4 mục tiêu.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 • 7 mục tiêu.

Câu hỏi 3: Theo Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 có bao nhiêu quan điểm? Chọn một

 1. 09 quan điểm.
 2. 07 quan điểm.
 3. 10 quan điểm.
 4. 06 quan điểm.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 4: Theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, một trong những nội dung phát triển 04 loại hình doanh nghiệp công nghệ số là? Chọn một

 1. Phát triển công nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái nội dung số Việt Nam đa dạng, hấp dẫn. Các bộ, ngành, địa phương cùng tham gia phát triển công nghiệp sáng tạo.
 2. Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm theo hướng “Make in Viet Nam” - sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam.
 3. Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 4. Phát triển sản phẩm nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số.

Câu hỏi 5: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra bao nhiêu mục tiêu phát triển chính quyền số đến năm 2025? Chọn một

 1. 11 mục tiêu.
 2. 10 mục tiêu.
 3. 9 mục tiêu.
 4. 12 mục tiêu.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 6: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra bao nhiêu mục tiêu chuyển đổi số trong cơ quan đảng đến năm 2025? Chọn một

 1. 6 mục tiêu.
 2. 8 mục tiêu.
 3. 5 mục tiêu.
 4. 7 mục tiêu.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 7: Theo Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một trong những mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025 là? Chọn một

 1. 100% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.
 2. 100% các trường học sử dụng nền tảng số trong công tác giảng dạy và hoạt động quản lý.
 3. 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số.
 4. Tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số cho người mua và người bán giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đạt trên 50%.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023

Câu hỏi 8: Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra bao nhiêu nhóm nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030? Chọn một

 1. 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
 2. 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.
 3. 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 4. 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Câu hỏi 9: Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu cơ bản về phát triển xã hội số đến năm 2030, tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt bao nhiêu %? Chọn một

 1. 95%Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 2. 85%
 3. 80%
 4. 90%

Câu hỏi 10: Nghị quyết số 49-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành ngày, tháng, năm nào? Chọn một

 1. 28/10/2021
 2. 28/9/2021Đáp án thi Tìm hiểu chuyển đổi số Lạng Sơn năm 2023
 3. 28/10/2022
 4. 28/9/2022

Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Tài liệu chuyên mục Bài thu hoạch, bài dự thi liên quan.

Đánh giá bài viết
19 11.835
0 Bình luận
Sắp xếp theo