Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư số 13/2019/TT-BVHTTDL

Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật du lịch do Bộ trưởng Bộ văn hóa, thể thao và du lịch ban hành.

Ngày 25/11/2019 Bộ văn hóa thể thao và du lịch ban hành Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL. Theo đố thông tư này sẽ sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch.

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

13/2019/TT-BVHTTDL

Nơi ban hành:

Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch

Ngày ban hành:

25/11/2019

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Loại văn bản:

Thông tư

Lĩnh vực:

Văn hóa , thể thao, du lịch

Ngày hiệu lực:

20/01/2020

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Du lịch được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỢ VN HÓA, THTHAO VÀ DU L|CH CNG HÒA X HỘI CH NGHĨA VIT NAM
----------------------
Đc lp - T do - Hnh phúc
S: 13 /2019/TT-BVHTTDL Hà Ni, ngà)2S thângì I năm 2019
THÔNG T ư
Sa di, b sung mt s diu cùa Thông s 06/2017/TT-BVHTTDL
ngày 15 tháng 12 nm 2017 ca Bộ trn BVăn hóa, Thê thao v Du lịch
quy dnh chi tiết mt s diu ca Lut Du lịch
( 'ăn c Lut Du lch ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Cũn c Ngh đnh s 79 20 7 NĐ-CT ngày 17 thng 7 năm 20 7 cùa
c 'hnh phu quy đnh chc nâng, nhim vụ. quyn hn và cơ càu tô chúc cua H
Văn hóa. Thê thao và Du lch;
Theo (tẻ ngh cua Tông cc trương Tng cc Du lịch:
Hộ tnrơttg Hộ Vân hóa, Th thao và Du ¡Ịch han hành Thông tư sưa đôi,
hsung mt so điều cua ¡hông tư s 06 2017 Ti-BVHTDL ngày i5 /háng 2
năm 2017 cùa Hộ Iruríg Hộ Vãn ha, Th thao và Du lch quy đnh chi tii mi
s điu cùa Lut Du lịch.
Điu I. Sa di, b sung ml s diu ca Thông tư s 06/2017/TT-
BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 ca B trưng Bộ Văn hóa. Thê
thao và Du lch quy dnh chi tiết mt s diu ca Lut Du lch
1. Khoan 2 Điều 3 đưc sưa đi, b sung như sau:
2. Chuyên ngành v l hãnh quy đinh tại điêm c khoan I vả dm c
khoan 2 Đièu 31 Luật Du lch đươc th hiện trên bảng tôt nghiệp cua mt trong
các ngánh. nghe, chuycn ngành sau đây:
a) Quán trị dịch v du lịch và lnh;
b) uan trị l hánh:
c) Điều hành tour du lịch;
d) Marketing du lịch;
đ) Du lịch;
e) Du lịch l hành;
g) uán và kinh doanh du lịch;
h) uan trị du lịch MICE;
i) Dại l nh;
k) Hưng dầii du lịch;
I) Nnh, nghè, chuycn nnh có the hin một trong các cm t “du lịch,
l hãnh, “hưng dn du lịch do cơ s giáo dc Việt Nam đào tạo v cấp
bng tốt nghip tc thời đim Thòng tư này có hiệu lực:
m) Ngành, nghề, chuyên ngành th hiện mt trong các cm t “du
lịch, “l hành, “hưng dn du lịchdo cơ sđào tạo nưc ngoài đào tạo và
cấp bng tốt nghiệp.
Trưng hp bng tốt nghiệp không th hinc ngành, ngh, chuyên
ngành quy đnh ti đim l và đim m khon này thì bổ sung bng đim tt
nghiệp hoc ph lục văn bng thhin ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó
mt trong các cm t du lịch, “l hành, “hưng dn du lịch.
2. B sung Điu 5a như sau:
“Điều 5a. Cu trúc, dung lưng đ thi nghip v điu hành du lịch
1. Cu trúc, dung ng đề thi nghiệp v điều hành du lịch ni địa:
Đthi nghip v điu hành du lịch ni đa gm 03 bài thi như sau:
a) Bài thi trắc nghiệm: thi gian m bài: 75 pt; đim đánh giá: ti đa 60
điểm; số lưng câu hi trắc nghiệm: 60 câu hi gm tổ hợp la chn ngu nhn
15 câu hi v 05 ni dung trong nhóm kiến thc cơ sngành quy đnh tại điểm a
khon 1 Điu 4 Thông tư y, mi ni dung gm 03 câu hi và t hp la chn
ngu nhiên 45 câu hi v 09 ni dung trong nhóm kiến thc chuyên ngành và
nghiệp v quy đnh ti đim b khon 1 Điu 4 Thông tư này, mi ni dung gm
05 câu hỏi.
b) Bài thi t luận: thi gian làm bài: 75 pt; đim đánh giá: tối đa 40
điểm; số câu hỏi: ít nht 02 câu hỏi, mi câu hi th mt hoặc nhiu ý, là
tổ hp la chn ngu nhiên ít nht 02 ni dung trong nhóm kiến thc chuyên
ngành và nghiệp v quy đnh tại đim b khon 1 Điều 4 Thông tư này, mi nội
dung gm 01 câu hỏi.
c) Bài thi thc nh: thi gian thc hành: 90 phút; tng đim đánh giá: tối
đa 100 điểm; ni dung: thc hành nghip v điều hành chương trình du lịch và
tr lời câu hỏi tình huống, cụ th như sau:
- Thc hành nghip v điu hành chương trình du lịch ni đa trên máy
tính và thuyết tnh: thi gian thc hành trên máy tính và thuyết tnh: 80
phút; đim đánh giá: ti đa 70 đim; ch đề: xây dng và đnh giá mt
chương trình du lch theo tuyến cho đi tưng khách du lch ni đa.
- Tr lời câu hi nh huống: thi gian chun bvà tr lời: 10 pt; đim
đánh giá: ti đa 30 điểm; ch đề: giải quyết vn đphát sinh trong quá trình thực
hiện chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.
2. Cu trúc, dung ng đề thi nghiệp v điều hành du lịch quc tế:
Đthi nghip v điu hành du lịch quốc tế gm 03 bài thi như sau:
a) Bài thi trắc nghiệm: thi gian m bài: 75 pt; đim đánh giá: ti đa 60
điểm; số lưng câu hi trắc nghiệm: 60 câu hi gm tổ hợp la chn ngu nhn
18 câu hi v 06 ni dung trong nhóm kiến thc cơ sngành quy đnh tại điểm a
khon 2 Điu 4 Thông tư này, mi ni dung gm 03 câu hi và t hp la chn
ngu nhiên 42 câu hi v 11 nội dung trong nhóm kiến thc chuyên ngành và
nghiệp v quy đnh ti đim b khon 2 Điu 4 Thông tư này, mi ni dung gm
04 câu hỏi, riêng ch đv ng dng công ngh thông tin trong qun và phát
triển doanh nghiệp và ch đv tin tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch: mỗi
ch đề 03 câu hỏi.
b) Bài thi t luận: thi gian làm bài 75 phút, điểm đánh giá: ti đa 40
điểm; số câu hỏi: ít nht 02 câu hi, mi câu hi th mt hoặc nhiu ý, là
tổ hp la chn ngu nhiên ít nht 02 ni dung trong nhóm kiến thc chun
ngành và nghiệp v quy đnh tại điểm b khon 2 Điều 4 Thông tư này, mi nội
dung gm 01 câu hỏi.
c) Bài thi thc nh: thi gian thc hành: 90 phút; tng đim đánh giá: tối
đa 100 điểm; ni dung: thc hành nghip v điều hành chương trình du lịch và
tr lời câu hỏi tình huống, cụ th như sau:
- Thực hành nghiệp v điu hành chương trình du lch cho khách du lịch
quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nưc ngoài trên máy nh và thuyết
trình: thi gian thc hành trên máy nh và thuyết trình: 80 phút; đim đánh giá:
tối đa 70 điểm; ch đề: xây dng và đnh giá mt chương trình du lịch theo
tuyến cho đối tưng khách du lịch quc tế.
- Tr lời câu hi nh huống: thi gian chun bvà tr lời: 10 phút, điểm
đánh giá: ti đa B0 điểm; ch đề: Giải quyết vn đề phát sinh trong quá trình
thc hin chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách
du lịch ra nưc ngoài.
B. Điểm a, đim b khon 1 Điu 5 đưc sa đổi, bổ sung như sau:
a) Là cơ s go dục trình độ cao đng tr lên chức năng đào tạo
ngành, nghề, chuyên ngành quy đnh tại khon 2 Điu B Thông tưy;
b) đán t chức thi bao gm nhng ni dung ch yếu sau đây: ngân
hàng đề thi đáp ng ni dung quy đnh ti Điu 4 và Điu 5a Thông tư này; quy
trình tổ chức; cơ sở vt cht k thut và hi đng thi;
4. Đim b khon 2 Điu 5 được sửa đổi, bsung như sau:
“b) Chu trách nhim thm đnh, phê duyt ni dung ngân hàng đthi
nghip v điu hành du lch và cp nht, b sung 02 năm mt ln ngân hàng
đ thi;
5. Đim d khon 2 Điều 5 được sửa đổi, bsung như sau:
d) Gi thông o kèm theo đán tổ chc thi quy định ti đim b khon 1
Điu y v Tng cục Du lịch trưc B0 ngày đi vi tchc k thi ln th nhất;
gửi thông báo tc 15 ngày đối vi tổ chức kỳ thi ln tiếp theo;
6. Điểm b khon B Điu 5 đưc sa đổi, bsung như sau:
“b) Hưng dẫn, kim tra công c t chức thi, cấp chứng chnghip v
điều hành du lch;
7. B sung đim d khon B Điu 5 như sau:
d) Công bố danh sách cơ sở go dc đưc tổ chức thi, cấp chng ch
nghiệp v điu hành du lịch trên trang tin đin t qun lý l hành ca Tng cục
Du lịch trong thi hn 10 ngày kt ngày nhn được thông báo tchức thi lần
th nht ca cơ sgo dc.
Đánh giá bài viết
1 100
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo