Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT 2019

Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT 2019

Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 1831/QĐ-BKHĐT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 21/11/2019. Cụ thể, Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác gửi thông báo thành lập tổ hợp tác đến Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác dự định thành lập. Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thành lập tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

------------

Số: 1831/QĐ-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động

của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

-----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển Hợp tác xã, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Thành Thống (để b/c);

- Cục KSTTHC (VPCP);

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các đơn vị: TCCB, VPB (P. KSTH)2;

- Trung tâm tin học (để đưa tin);

- Lưu: VT, HTX.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Vũ Đại Thắng

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung biểu mẫu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

           
BỘ K HOẠCH VÀ ĐẦU
------------
Số: 1831/QĐ-BKHĐT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------
Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2019
UẾT ĐNH
Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập hoạt động
củ t hp tc thộc phạ v chc nng n l củ B K hoạch Đ t
-----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Kế hoạch Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục nh chính;
Căn c Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 m 2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục nh chính;
Căn cứ Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
t đề nghị của Cục tưng Cục Phát tiển Hp tác ,
UẾT ĐNH
Đề 1. ng bố km tho Quyết định y danh mục th tục hành chính lnh vc thành lp
hot động của tổ hp tác thuc phạm vi chức ng qun l ca Bộ Kế hoạch Đầu
Đề 2. Quyết định này hiệu lc từ ngày k
Đề 3. Cục tưng Cục Phát tin Hp c , Chánh n phòng Bộ Th tưng các đơn
vị có liên quan chu tách nhiệm thi nh Quyết định này/
 
- Như Điều 3;
- B tưng (để b/c);
- Thứ tưng Thành Thống (để b/c);
- Cục KSTTHC (VPCP);
- UBND các tỉnh, thành phố tc thuộc TW;
- S Kế hoạch Đầu các tỉnh, thành phố tc thuộc
TW;
- Các đơn vị: TCCB, VPB (P KSTH)
2
;
- Tung tâm tin học (để đưa tin);
- Lưu: VT, HT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đạ Thắng
15
PHỤ LỤC 1
ANH MỤC TH TỤC HÀNH CHNH TRONG LĨNH VC THÀNH LP HOẠT ĐỘNG CỦA T HP TC
THUỘC PHẠM VI CHỨC NG UẢN CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831 /QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng B Kế hoạch Đầu tư)
A. ANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHNH
STT
TÊN TTHC
UAN THC HIỆN
GHI CHÚ
I. THỦ TỤC HÀNH CHNH CP
1
Thông báo thành lp t hp tác
y ban nhân dân cấp 
2 2
Thông báo thay đổi tổ hp tác
y ban nhân dân cấp 
3
Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ
hp tác
y ban nhân dân cấp 
15
PHỤ LỤC 2
NỘI UNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHNH THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG UẢN LÝ CỦA B K HOẠCH ĐẦU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1831/QĐ-BKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư)
THỦ TỤC HÀNH CHNH CP
1. Thông bo thành lập t hp tc
) Trình tự thực hện
    
Tổ tưng tổ hp tác hoc ngưi đại diện tho ủy quyền của tổ hp tác gửi thông báo
thành lp tổ hp tác đến y ban nhân dân cấp , nơi tổ hp tác d định thành lp
     
y ban nhân dân cấp  tiếp nhn h thông báo thành lp tổ hp tác
     
Sau khi tiếp nhn h thông báo thành lp t hp tác, y ban nhân n cấp  cp
nht vào Sổ tho di về việc thành lp hoạt động của tổ hp tác các thông tin liên quan
b) Cch thc thực hện Tc tiếp
c) Thành phn hồ sơ
            
(1) Bn sao hp lệ một tong các giấy t chứng thc nhân (Thẻ căn cước công dân
hoc Chứng minh nhân n hoc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lc đối với công dân Việt
Nam);
(2) Biên bn cuộc họp tổ hp tác về việc bầu tổ tưng;
(3) Giấy thông báo thành lp tổ hp tác;
(4) Hp đng hp tác
                

(1) Bn sao hp lệ một tong các giấy t chứng thc nhân (Thẻ căn cước công dân
hoc Chứng minh nhân n hoc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lc đối với công dân Việt
Nam);
(2) n bn ủy quyền của một tăm phần tăm (100 ) tổng số thành viên tổ hp tác
(3) Giấy thông báo thành lp tổ hp tác;
(4) Hp đng hp tác
d) Số lng hồ sơ 01 bộ h sơ
đ) Thờ hạn g yt Ngay tại thi điểm nhn h sơ
e) n thực hện thủ tục hành chính y ban nhân dân cấp 
g) Đố tng thực hện thủ tục hành chính nhân, tổ chức
h) Kt  thực hện thủ tục hành chính Cp nht thông tin tong Sổ tho di về
việc thành lp hoạt động của tổ hp tác
) Lệ phí Không
k) n ẫ đơn, ẫ tờ kh
- Giấy thông báo thành lp tổ hp tác tho mẫu 01 tại Phụ lục Nghị định
77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hp tác;
Đánh giá bài viết
1 121

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo