Quyết định 894/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định của Bộ Y tế

Quyết định 894/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định của Bộ Y tế

Quyết định 894/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Y tế, liên quan đến cơ sở khám chữa bệnh thuộc chức năng quản lý của Bộ Y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó các thủ tục hành chính khám chữa bệnh và các thủ tục về cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh được đơn giản hóa nhiều lần. Quyết định 894/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 26/05/2016.

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC về giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyết định về giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình số 09/2015/QĐ-UBND

Quyết định 4759/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc quản lý Bộ Y tế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 894/QĐ-TTgHà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bổ sung dự án sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 để thực thi Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được phê duyệt vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Căn cứ chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được Quốc hội thông qua, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thành việc soạn thảo dự án sửa đổi Luật khám bệnh, chữa bệnh trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định này.

Điều 4. Giao Bộ Tư pháp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp vướng mắc để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quá trình thực hiện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, PL, TKBT, TH;
 • Lưu: Văn thư, KGVX (3b).
Nguyễn Xuân Phúc

PHƯƠNG ÁN
ĐƠN GIẢN HÓA NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành theo Quyết định số 894/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Các thủ tục về cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung 1: Bỏ yêu cầu bắt buộc cơ sở phải cung cấp "Bản sao có chứng thực quyết định thành lập đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài."

Lý do: Việc cấp phép được thực hiện thông qua quá trình thẩm định tại cơ sở nên thay yêu cầu cung cấp bản sao chứng thực thành bản sao có xác nhận của cơ sở.

Kiến nghị thực thi: Đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 46 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
Nội dung 2: Bỏ yêu cầu cung cấp "Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề của tất cả người hành nghề và hồ sơ nhân sự của người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề."

Lý do: Việc cấp phép được thực hiện thông qua quá trình thẩm định tại cơ sở nên có thể thẩm tra hồ sơ lưu tại cơ sở khi thực hiện thẩm định.

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điểm c, đ Khoản 1 Điều 39 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 31/11/2011 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Nội dung 3: Bỏ yêu cầu cung cấp "Bản sao có chứng thực hợp đồng vận chuyển người bệnh đối với bệnh viện không có phương tiện vận chuyển cấp cứu."

Lý do: Việc cấp phép được thực hiện thông qua quá trình thẩm định tại cơ sở nên có thể thẩm tra hồ sơ lưu tại cơ sở khi thực hiện thẩm định.

Kiến nghị thực thi: Đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 46 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.
Nội dung 4: Bỏ yêu cầu cung cấp quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trạm y tế xã, phường.

Lý do: Hiện nay nhiều trạm y tế xã, phường bị thất lạc Quyết định thành lập do đã được thành lập từ mấy chục năm về trước.
Kiến nghị thực thi: Đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 46 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009.

Nội dung 5: Phân cấp thẩm quyền thẩm định để cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Đối với các Sở Y tế hiện đã đủ điều kiện (về năng lực): Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân trên địa bàn quản lý, trừ các bệnh viện của các Bộ, ngành.

- Đối với các Sở Y tế hiện chưa đủ điều kiện (về năng lực): Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn, trừ các bệnh viện của các Bộ, ngành; Bộ Y tế tiếp tục thẩm định, cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân, trong thời gian này các Sở phấn đấu để tăng cường năng lực (có sự hỗ trợ của Bộ), sau đó chuyển giao Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân

- Giao Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các Sở Y tế đủ điều kiện thẩm định và cấp phép hoạt động cho các bệnh viện tư nhân.

Đánh giá bài viết
1 140
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo