Quyết định 4276/QĐ-BYT về năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh từ nay đến năm 2025

Năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh từ nay đến năm 2025

Quyết định 4276/QĐ-BYT về năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh từ nay đến năm 2025 cụ thể phê duyệt chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Thông tư 31/2015/TT-BNNPTNT về giám sát dư lượng chất độc hại trong động vật, thủy sản

Thông tư 152/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyên

Nghị định sửa đổi một số điều trong chính sách phát triển thủy sản số 89/2015/NĐ-CP

BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4276/QĐ-BYTHà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN NĂM 2025

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025" với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh quốc gia nhằm bảo đảm và cải tiến chất lượng dịch vụ y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2. Mục tiêu cụ thể và chỉ số đánh giá

a) Xây dựng và hoàn thiện cơ bản khung pháp lý, chính sách, hệ thống tổ chức nhằm tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh

- Hoàn thiện cơ bản các thể chế, chính sách về quản lý chất lượng, quản lý sự cố y khoa, chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2022.

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến quản lý chất lượng và an toàn người bệnh trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021).

- Cơ bản hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, lồng ghép quản lý chất lượng trong các hoạt động của bệnh viện vào năm 2020.

- Thúc đẩy việc thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập của Việt Nam trước năm 2020.

b) Xây dựng và ban hành các chuẩn chất lượng, các công cụ đánh giá, đo lường chất lượng dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Hoàn thiện tối thiểu 5 Bộ Chuẩn năng lực người hành nghề cho 5 nhóm chuyên khoa trước năm 2020.

- Ban hành Bộ Chuẩn chất lượng bệnh viện vào năm 2020; hoàn thiện tối thiểu 1 Bộ chuẩn chất lượng cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trước năm 2025.

- Ban hành và cập nhật thường xuyên hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc cho các bệnh trong danh mục bệnh thường gặp và danh mục kỹ thuật có chi phí lớn vào năm 2020.

- Hoàn thiện tối thiểu 1 Bộ Chuẩn chất lượng trong các lĩnh vực dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trước năm 2025.

- Hoàn thiện Bộ Tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Hoàn thiện Bộ Chỉ số đo lường đánh giá chất lượng bệnh viện.

- Hoàn thiện Bộ Chuẩn chất lượng lâm sàng cho 1 đến 5 bệnh thường gặp.

- Hoàn thiện Hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

c) Thúc đẩy việc áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng và triển khai các chương trình can thiệp nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh

- Tối thiểu 30% số bệnh viện tham gia chương trình đánh giá của tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập vào năm 2025.

- Trên 50% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 30% bệnh viện tuyến huyện áp dụng tối thiểu một phương pháp quản lý chất lượng, phù hợp với đặc điểm của bệnh viện vào năm 2018.

- Trên 70% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 50% bệnh viện tuyến huyện có kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng vào năm 2018.

- Thiết lập các chương trình can thiệp cải tiến chất lượng cấp Quốc gia trong một số lĩnh vực dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Chăm sóc người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn, sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, an toàn phẫu thuật, hệ thống báo cáo sự cố, sai sót y khoa tự nguyện vào năm 2020.

- Trên 90% các bệnh viện được cơ quan quản lý cấp trên đánh giá chất lượng bệnh viện và công bố mức chất lượng đạt được của bệnh viện hàng năm từ năm 2016.

- Triển khai thí điểm chương trình kiểm định chất lượng lâm sàng cho ít nhất một bệnh vào năm 2016 và mở rộng cho 5 bệnh khác thuộc danh mục các bệnh thường gặp (tại Tiểu tiết 3, Tiết b, Điểm 2, Khoản 1, Điều 1) vào năm 2020.

- Trên 20% số bệnh viện tuyến tỉnh tiến hành đo lường và công bố chỉ số chất lượng vào năm 2018 và 70% vào năm 2025.

- Thiết lập hệ thống và thực hiện đánh giá phản hồi của người bệnh, nhân viên y tế định kỳ từ năm 2016.

d) Nâng cao nhận thức về tăng cường quản lý chất Iượng khám bệnh, chữa bệnh, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- 90% nhân viên chuyên trách về quản lý chất lượng bệnh viện, chuyên viên phụ trách quản lý chất lượng của Sở Y tế được đào tạo cơ bản về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh vào năm 2020.

- Đạt tối thiểu 100 cán bộ chuyên trách về quản lý chất lượng được đào tạo và cấp chứng nhận có thể tham gia làm đánh giá viên về chất lượng bệnh viện vào năm 2020 và tối thiểu 200 cán bộ vào năm 2025.

- Trên 80% cán bộ quản lý trong bệnh viện được tập huấn và nâng cao nhận thức về việc quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.

- Trên 50% người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được tập huấn về sự cần thiết tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và nắm được ít nhất 1 phương pháp cải tiến chất lượng vào năm 2025.

- Trên 80% người bệnh biết được quyền và nghĩa vụ khi khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.

- Trên 80% người bệnh hài lòng về chất lượng khám bệnh, chữa bệnh vào năm 2025.

II. HOẠT ĐỘNG DỰ KIẾN

1. Xây dựng và hoàn thiện cơ bản khung pháp lý, chính sách, hệ thống tổ chức nhằm tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh

a) Xây dựng, ban hành và giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, quy định liên quan đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh:

- Thông tư hướng dẫn quản lý sự cố y khoa

- Bộ Chuẩn chất lượng bệnh viện

- Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã; phòng khám đa khoa.

b) Xây dựng chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề:

- Thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập Tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Cập nhật, điều chỉnh các quy định pháp luật liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn và thông qua đánh giá năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

c) Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, lồng ghép quản lý chất lượng trong các hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Tại Bộ Y tế: Thành lập Hội đồng quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

- Tại Sở Y tế:

+ 100% Sở Y tế có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách công tác quản lý chất lượng; khuyến khích thành lập Hội đồng Quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại Sở Y tế.

+ 100% Sở Y tế có Chương trình hành động nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh/thành phố đến năm 2025.

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo