Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT 2022 về phê duyệt danh mục SGK mới lớp 8 2023-2024

Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT 2022 về danh mục SGK mới lớp 8

Ngày 28/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã ký Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là danh mục 42 đầu sách giáo khoa mới lớp 8 đã được Bộ giáo dục đào tạo phê duyệt để sử dụng trong năm học mới 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4606/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Giáo dục ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2022 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT;

Theo biên bản thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 8 các môn học và hoạt động giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Ủy ban VHGD của Quốc hội;
- Các UBND tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ GDTrH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Kim Sơn

DANH MỤC

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8 SỬ DỤNG TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Tên sách

Tác giả

Tổ chức, cá nhân

1

Ngữ văn 8, tập một (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngữ văn 8, tập hai (Cánh diều)

Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Đỗ Thu Hà, Nguyễn Phước Hoàng, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Phước Bảo Khôi, Nguyễn Văn Lộc, Vũ Thanh.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh)

2

Ngữ văn 8, tập một (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 8, tập hai (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

3

Ngữ văn 8, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị Hải Phương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ngữ văn 8, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (đồng Chủ biên), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Mai Liên, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Minh Thương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

4

Toán 8, tập một (Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

Toán 8, tập hai (Cánh diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Đức Quang.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

5

Toán 8, tập một (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 8, tập hai (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (đồng Chủ biên), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh Cường, Doãn Minh Cường, Trần Phương Dung, Sĩ Đức Quang, Lưu Bá Thắng, Đặng Hùng Thắng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

6

Toán 8, tập một (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Toán 8, tập hai (Chân trời sáng tạo)

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh (đồng Chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

7

Toán 8, tập một (Cùng khám phá)

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương.

Nhà xuất bản Đại học Huế

(Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam)

Toán 8, tập hai (Cùng khám phá)

Lê Thị Hoài Châu (Tổng Chủ biên), Phạm Thị Thu Thủy (Chủ biên), Trần Trí Dũng, Lê Đại Dương.

Nhà xuất bản Đại học Huế

(Đơn vị liên kết: Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam)

8

Tiếng Anh 8 Bloggers-Smart

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy, Lê Tấn Cường, Lâm Như Bảo Trân.

Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam (VPBOX)

9

Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Tuyết Mai (Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Nguyễn Dương Hoài Thương.

Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

10

Tiếng Anh 8 Right on!

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh

11

Tiếng Anh 8 Macmillan Motivate!

Hoàng Tăng Đức (Tổng Chủ biên), Phùng Thị Kim Dung (Chủ biên), Khoa Anh Việt.

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Xuất bản phẩm Victoria

12

Tiếng Anh 8 Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Chi, Lê Kim Dung, Phan Chí Nghĩa, Nguyễn Thụy Phương Lan, Trần Thị Hiếu Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

13

Tiếng Anh 8 Explore English

Nguyễn Thanh Bình (Tổng Chủ biên), Lê Nguyễn Như Anh (Chủ biên), Phạm Nguyễn Huy Hoàng, Đinh Trần Hạnh Nguyên, Đào Xuân Phương Trang, Nguyễn Hồ Thanh Trúc, Hồ Thị Xuân Vương.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh)

14

Tiếng Anh 8 English Discovery

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Thu Hiền.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

15

Tiếng Anh 8 THiNK

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Trịnh Hồng Linh, Nguyễn Thị Diệu Hà.

Nhà xuất bản Đại học Sư phạm

16

Tiếng Anh 8 Friends Plus

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

17

Khoa học tự nhiên 8 (Cánh diều)

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, Ngô Văn Vụ.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

18

Khoa học tự nhiên 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Mai Văn Hưng, Lê Kim Long, Vũ Trọng Rỹ (đồng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Thu Hà, Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thế Hưng, Nguyễn Xuân Thành, Bùi Gia Thịnh, Nguyễn Thị Thuần, Mai Thị Tình, Vũ Thị Minh Tuyến, Nguyễn Văn Vịnh.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

19

Lịch sử và Địa lí 8 (Chân trời sáng tạo)

Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phan Văn Phú (Chủ biên phần Địa lí), Trần Ngọc Điệp, Tạ Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung; Hà Bích Liên (Chủ biên phần Lịch sử), Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

20

Lịch sử và Địa lí 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp THCS phần Lịch sử), Trịnh Đình Tùng (Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), Bùi Thị Thanh Dung, Phạm Thị Thu Phương, Phí Công Việt.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

21

Giáo dục công dân 8 (Cánh diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), Bùi Xuân Anh, Dương Thị Thuý Nga, Hoàng Thị Thinh, Hoàng Thị Thuận, Mai Thu Trang.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

22

Giáo dục công dân 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thọ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

23

Giáo dục công dân 8 (Chân trời sáng tạo)

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Bùi Hồng Quân (Chủ biên), Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

24

Âm nhạc 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị Thanh Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

25

Âm nhạc 8 (Chân trời sáng tạo)

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

26

Âm nhạc 8 (Cánh diều)

Đỗ Thanh Hiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Mai Anh, Vũ Ngọc Tuyên.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Huế)

27

Mĩ thuật 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Đoàn Thị Mỹ Hương (Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

28

Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo bản 1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

29

Mĩ thuật 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)

Nguyễn Thị May (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

30

Mĩ thuật 8 (Cánh diều)

Phạm Văn Tuyến (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Trần Từ Duy, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Mỵ, Nguyễn Thị Hồng Thắm.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

31

Tin học 8 (Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Phạm Đăng Hải, Nguyễn Đình Hóa, Nguyễn Nguyên Hương, Nguyễn Thanh Tùng.

Công ty cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

32

Tin học 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai, Nguyễn Thị Hoài Nam.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

33

Tin học 8 (Chân trời sáng tạo)

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Hồ Thị Hồng, Quách Tất Hoàn, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

34

Công nghệ 8 (Chân trời sáng tạo)

Bùi Văn Hồng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên), Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

35

Công nghệ 8 (Cánh diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Phạm Hùng Phi, Ngô Văn Thanh, Cao Văn Thành, Chu Văn Vượng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh)

36

Công nghệ 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Thanh Trịnh, Vũ Thị Ngọc Thúy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

37

Giáo dục thể chất 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Đoàn, Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Mạnh Hùng; Nguyễn Thành Trung.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

38

Giáo dục thể chất 8 (Cánh diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Nguyễn Văn Thành, Đinh Khánh Thu.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm)

39

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo 1)

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên), Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên), Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

40

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Cánh diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên), Đàm Thị Vân Anh, Nguyễn Thuý Quỳnh, Bùi Thanh Xuân.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC)

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất bản ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh)

41

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Kết nối tri thức với cuộc sống)

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Trần Thị Thu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thị Việt Nga, Lê Thị Thanh Thủy.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

42

Hoạt động Trải nghiệm, hướng nghiệp 8 (Chân trời sáng tạo bản 2)

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên (đồng Chủ biên), Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Danh mục gồm 42 sách giáo khoa lớp 8./.

Thuộc tính Quyết định 4606/QĐ-BGDĐT 2022

ố hiệu:4606/QĐ-BGDĐTLoại văn bản:Quyết định
Nơi ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Ngày ban hành:28/12/2022Ngày hiệu lực:28/12/2022
Tình trạng:Còn hiệu lực

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Kim Sơn
Số hiệu:4606/QĐ-BGDĐTLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:28/12/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 659
0 Bình luận
Sắp xếp theo