Quyết định 3952/QĐ-UBND Hà Nội khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Khung thời gian năm học 2021-2022 Hà Nội

Ngày 16/8 năm 2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 3952/QĐ-UBND về khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong năm học 2021-2022 thực hiện thống nhất chung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo các quy định tại Quyết định 3952/QĐ-UBND. Chi tiết khung thời gian năm học 2021-2022 Hà Nội mời các bạn xem trong nội dung dưới đây:

Quyết định 3952/QĐ-UBND Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 3952/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2891/TTr-SGDĐT ngày 13/8/2021 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội:

1. Ngày tựu trường sớm nhất đối với tất cả các cấp học, ngành học từ ngày 01/9/2021.

2. Ngày khai giảng: thống nhất toàn Thành phố tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2021 (Chủ Nhật).

3. Kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2022, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2022 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022.

4. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) trước ngày 30/6/2022.

5. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày 31/7/2022.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc học kỳ I (HKI); học kỳ II (HKII) và kết thúc năm học:

CẤP HỌC

HỌC KỲ I

HỌC KỲ II

NGÀY KẾT THÚC NĂM HỌC

Ngày bắt đầu HK I

Ngày kết thúc HK I

Nghỉ HK I

Ngày bắt đầu HK II

Ngày kết thúc HK II

Mầm non

06/9/2021

(thứ Hai)

06/01/2022

(thứ Năm)

07/01/2022 (thứ Sáu)

10/01/2022

(thứ Hai)

20/5/2022

(thứ Sáu)

27/5/2022

(thứ Sáu)

Tiểu học

06/9/2021

(thứ Hai)

13/01/2022

(thứ Năm)

14/01/2022

(thứ Sáu)

17/01/2022

(thứ Hai)

20/5/2022

(thứ Sáu)

27/5/2022

(thứ Sáu)

THCS,

THPT

06/9/2021

(thứ Hai)

14/01/2022

(thứ Sáu)

15/01/2022

(thứ Bảy)

17/01/2022

(thứ Hai)

21/5/2022

(thứ Bảy)

28/5/2022

(thứ Bảy)

GDTX (THCS và THPT)

06/9/2021

(thứ Hai)

07/01/2022

(thứ Sáu)

08/01/2022

(thứ Bảy)

10/01/2022

(thứ Hai)

21/5/2022

(thứ Bảy)

28/5/2022

(thứ Bảy)

8. Các ngày nghỉ trong năm học

- Các ngày nghỉ lễ, tết trong năm học thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên các cấp theo quy định tại Nghị định 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 tại Quyết định này.

- Tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học, thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt (do ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc các tình huống bất khả kháng khác).

- Quyết định và báo cáo UBND Thành phố cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; đảm bảo thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

- Quyết định và thực hiện trách nhiệm theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ngày 04/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy HN;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng;

- Văn phòng: Thành ủy, HĐND Thành phố;

- Ban VHXH - HĐND Thành phố;

- VPUB: PCVP Phạm Thị Thu Huyền;

Các phòng: KGVX, TKBT, TH;

- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiNgười ký:Chử Xuân Dũng
Số hiệu:3952/QĐ-UBNDLĩnh vực:Giáo dục
Ngày ban hành:16/08/2021Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 330
0 Bình luận
Sắp xếp theo