Công văn 404/LĐTBXH-BHXH điều chỉnh lương hưu với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở

Công văn 404/LĐTBXH-BHXH điều chỉnh lương hưu với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn lương cơ sở

Công văn 404/LĐTBXH-BHXH năm 2017 điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở ban hành ngày 10 tháng 02 năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Điều kiện hưởng lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

Tăng 8% lương hưu cho nhiều đối tượng từ 1/8

Cách tính mức lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 404/LĐTBXH-BHXH
V/v điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non
có lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 3296/BHXH-CSXH ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995 và Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 55/2016/NĐ-CP thì giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 và đang hưởng lương hưu, nếu mức lương hưu sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Thông tư số 23/2016/TT-BLĐTBXH này mà vẫn thấp hơn mức lương cơ sở thì được điều chỉnh bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ căn cứ vào hồ sơ hưu trí hiện đang quản lý để xem xét việc điều chỉnh.Trường hợp trong hồ sơ hưu trí không thể hiện thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện như sau:

  • Điều chỉnh đối với những người đã được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định tại Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Đối với những trường hợp có đề nghị và cung cấp được hồ sơ chứng minh có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào hồ sơ đó xem xét, quyết định việc điều chỉnh lương hưu theo quy định.
  • Đối với những trường hợp không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước năm 1995 thì trong phạm vi quản lý hành chính của mình, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh, lập danh sách những người có đủ căn cứ xác định là có thời gian làm giáo viên mầm non trước năm 1995 chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý Cơ quan biết và tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để chỉ đạo thực hiện);
  • Lưu: VT, BHXH (2).
Doãn Mậu Diệp
Đánh giá bài viết
1 257
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo