Tải Thông tư 09/2023/TT-BTTTT file doc, pdf

Ngày 28/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2023/TT-BTTTT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông. 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông; Bản mô tả công việc vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông trong các cơ quan, tổ chức.

Nội dung Thông tư 09/2023/TT-BTTTT

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

__________

Số: 09/2023/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

______________

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông từ trung ương đến địa phương, gồm:

1. Các cơ quan, tổ chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

2. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

3. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

2. Bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông quy định tại Phụ lục II, Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Thông tư này, các cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 2 Thông tư này xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức mình gửi cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ cùng cấp để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới ban hành.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với trường hợp công chức đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn, xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc Hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo; Website Chính phủ; Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng TTĐT Bộ TT&TT;

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh HùngPhụ lục I
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Kèm theo Thông tư số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Vị trí việc làm

Tương ứng ngạch công chức

Cấp trung ương

Cấp tỉnh

Cấp huyện

I

Chuyên ngành quản lý báo chí

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý báo chí

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý báo chí

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý báo chí

Chuyên viên

x

x

x

II

Chuyên ngành quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý phát thanh, truyền hình

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên cao cấp

x

5

Chuyên viên chính về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên chính

x

x

6

Chuyên viên về quản lý thông tin điện tử

Chuyên viên

x

x

x

III

Chuyên ngành quản lý thông tin đối ngoại

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý thông tin đối ngoại

Chuyên viên

x

x

x

IV

Chuyên ngành quản lý thông tin cơ sở

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý thông tin cơ sở

Chuyên viên

x

x

x

V

Chuyên ngành quản lý xuất bản, in và phát hành

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý xuất bản

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý xuất bản

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý xuất bản

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên chính về quản lý in

Chuyên viên chính

x

x

5

Chuyên viên về quản lý in

Chuyên viên

x

x

x

6

Chuyên viên chính về quản lý phát hành

Chuyên viên chính

x

x

7

Chuyên viên về quản lý phát hành

Chuyên viên

x

x

x

VI

Chuyên ngành quản lý bưu chính

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý bưu chính

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý bưu chính

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý bưu chính

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên cao cấp

x

5

Chuyên viên chính quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên chính

x

6

Chuyên viên quản lý mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Chuyên viên

x

7

Nhân viên khai thác bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Nhân viên

x

8

Nhân viên vận chuyển bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (KT1)

Nhân viên

x

VII

Chuyên ngành quản lý viễn thông

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý viễn thông

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý viễn thông

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý viễn thông

Chuyên viên

x

x

x

4

Nhân viên khai thác mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

Nhân viên

x

5

Nhân viên vận hành, sửa chữa mạng viễn thông phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước

Nhân viên

x

6

Nhân viên trực trạm vệ tinh

Nhân viên

x

VIII

Chuyên ngành quản lý tần số vô tuyến điện

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý tần số vô tuyến điện

Chuyên viên

x

x

x

IX

Chuyên ngành quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý công nghệ thông tin (bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số)

Chuyên viên

x

x

x

X

Chuyên ngành quản lý giao dịch điện tử

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý giao dịch điện tử

Chuyên viên

x

x

x

XI

Chuyên ngành an toàn thông tin mạng

1

Chuyên viên cao cấp về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên cao cấp

x

2

Chuyên viên chính về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên chính

x

x

3

Chuyên viên về quản lý an toàn thông tin mạng

Chuyên viên

x

x

x

4

Chuyên viên cao cấp bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên cao cấp

x

5

Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên chính

x

6

Chuyên viên chính bảo mật hệ thống thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Chuyên viên

x

........................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Số hiệu:09/2023/TT-BTTTTLĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:28/07/2023Ngày hiệu lực:15/09/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 154
0 Bình luận
Sắp xếp theo