Tải Thông tư 05/2023/TT-BTNMT file doc, pdf

Ngày 31/7/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ; danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh....

Nội dung Thông tư 05/2023/TT-BTNMT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 05/2023/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2023

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

______________

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành tài nguyên và môi trường từ trung ương đến địa phương, gồm:

1. Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 3. Nguyên tắc xác định vị trí việc làm

1. Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường được xác định theo nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

2. Mỗi vị trí việc làm phải có tên gọi cụ thể và gắn với ngạch công chức.

Điều 4. Căn cứ xác định vị trí việc làm

Vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường được xác định trên cơ sở căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Điều 5. Danh mục vị trí việc làm

1. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 33 vị trí quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 20 vị trí quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường có 08 vị trí quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 6. Bản mô tả vị trí việc làm

1. Bản mô tả vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường trong các cơ quan, tổ chức hành chính quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khung cấp độ của từng nhóm năng lực tại các Bản mô tả vị trí việc làm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 7. Quy định chuyển tiếp

Đối với công chức hiện đang giữ ngạch công chức cao hơn so với ngạch công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm được quy định tại Thông tư này thì được bảo lưu ngạch công chức hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2023.

2. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;
- Lưu: Văn thư, TCCB, ĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

PHỤ LỤC I

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên cao cấp về địa chất

Chuyên viên cao cấp

2

Chuyên viên chính về địa chất

Chuyên viên chính

3

Chuyên viên về địa chất

Chuyên viên

4

Chuyên viên cao cấp về khoáng sản

Chuyên viên cao cấp

5

Chuyên viên chính về khoáng sản

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

7

Chuyên viên cao cấp về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên cao cấp

8

Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên chính

9

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

10

Chuyên viên cao cấp về quản lý đất đai

Chuyên viên cao cấp

11

Chuyên viên chính về quản lý đất đai

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

13

Chuyên viên cao cấp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên cao cấp

14

Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên chính

15

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

16

Chuyên viên cao cấp về môi trường

Chuyên viên cao cấp

17

Chuyên viên chính về môi trường

Chuyên viên chính

18

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

19

Chuyên viên cao cấp về biến đổi khí hậu

Chuyên viên cao cấp

20

Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu

Chuyên viên chính

21

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

22

Chuyên viên cao cấp về khí tượng thủy văn

Chuyên viên cao cấp

23

Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn

Chuyên viên chính

24

Chuyên viên về khí tượng thủy văn

Chuyên viên

25

Chuyên viên cao cấp quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên cao cấp

26

Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên chính

27

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

28

Chuyên viên cao cấp về tài nguyên nước

Chuyên viên cao cấp

29

Chuyên viên chính về tài nguyên nước

Chuyên viên chính

30

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

31

Chuyên viên cao cấp về viễn thám

Chuyên viên cao cấp

32

Chuyên viên chính về viễn thám

Chuyên viên chính

33

Chuyên viên về viễn thám

Chuyên viên

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên chính về khoáng sản

Chuyên viên chính

2

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

3

Chuyên viên chính về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên chính

4

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

5

Chuyên viên chính về quản lý đất đai

Chuyên viên chính

6

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

7

Chuyên viên chính về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên chính

8

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

9

Chuyên viên chính về môi trường

Chuyên viên chính

10

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

11

Chuyên viên chính về biến đổi khí hậu

Chuyên viên chính

12

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

13

Chuyên viên chính về khí tượng thủy văn

Chuyên viên chính

14

Chuyên viên về khí tượng thủy văn

Chuyên viên

15

Chuyên viên chính quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên chính

16

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

17

Chuyên viên chính về tài nguyên nước

Chuyên viên chính

18

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

19

Chuyên viên chính về viễn thám

Chuyên viên chính

20

Chuyên viên về viễn thám

Chuyên viên

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THAM MƯU, GIÚP ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2023/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức tương ứng

1

Chuyên viên về khoáng sản

Chuyên viên

2

Chuyên viên về đo đạc và bản đồ

Chuyên viên

3

Chuyên viên về quản lý đất đai

Chuyên viên

4

Chuyên viên về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

Chuyên viên

5

Chuyên viên về môi trường

Chuyên viên

6

Chuyên viên về biến đổi khí hậu

Chuyên viên

7

Chuyên viên quản lý tổng hợp về biển đảo

Chuyên viên

8

Chuyên viên về tài nguyên nước

Chuyên viên

............................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Lao động được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Số hiệu:05/2023/TT-BTNMTLĩnh vực:Lao động
Ngày ban hành:31/07/2023Ngày hiệu lực:18/09/2023
Loại văn bản:Thông tưNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo