Quyết định 28/QĐ-TANDTC 2019

Quyết định 28/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố công khai dự toán năm 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

Tóm tắt nội dung Quyết định 28/QĐ-TANDTC

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 28/QĐ-TANDTC về việc công bố công khai dự toán năm 2019, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 của Tòa án nhân dân tối cao ngày 22/02/2019.

Theo đó, dự toán ngân sách được Bộ Tài chính phân bổ năm 2019 như sau:

- Dự toán chi ngân sách Nhà nước là: 3.353.420.000 (Đơn vị: 1.000 đồng). Trong đó:

+ Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: 22.000.000;

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 4.060.000;

+ Chi hoạt động: 3.314.880.000;

+ Chi bảo đảm xã hội: 4.120.000.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thuộc tính Quyết định 28/QĐ-TANDTC

Số hiệu:28/QĐ-TANDTCLoại văn bản:Quyết định
Nơi ban hành:Tòa án nhân dân tối caoNgười ký:Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành:22/02/2019Ngày hiệu lực:22/02/2019
Ngày công báo:Đang cập nhậtTình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung Quyết định 28/QĐ-TANDTC

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 28/QĐ-TANDTCHà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NĂM 2019, QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 312a/QĐ-TANDTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán năm 2019, quyết toán 2017 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Chánh Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c PCA Nguyễn Văn Du (để chỉ đạo);
- Các đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Lưu VP, Cục KHTC.
Nguyễn Văn Du

Tòa án nhân dân Tối cao

Chương: 003

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH PHÂN BỔ NĂM 2019

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT

Nội dung

Loại - Khoản

Tổng số

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.353.420.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

070-085

30.360.000

Trong đó:

Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

22.000.000

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

100-102

4.060.000

3

Chi hoạt động

340-341

3.314.880.000

4

Chi bảo đảm xã hội

370-398

4.120.000

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Tòa án nhân dân tối caoNgười ký:Nguyễn Văn Du
Số hiệu:28/QĐ-TANDTCLĩnh vực:Tài chính nhà nước
Ngày ban hành:22/02/2019Ngày hiệu lực:22/02/2019
Loại văn bản:Quyết địnhNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:Còn hiệu lực
Đánh giá bài viết
1 270
0 Bình luận
Sắp xếp theo