Quyết định 359/QĐ-TTg 2019

Quyết định số 359/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2019 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 359/QĐ-TTg

Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, gồm:

1. Viện Vật liệu xây dựng.

2. Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam.

3. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

4. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Trường Đại học Xây dựng miền Trung.

6. Trường Đại học Xây dựng miền Tây.

7. Trường Cao đẳng Xây dựng số 1.

8. Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.

10. Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.

11. Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.

12. Trường Cao đẳng nghề Lilama 1.

13. Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.

14. Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

15. Trường Cao đẳng nghề Sông Đà.

16. Trường Cao đẳng nghề Xây dựng.

17. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.

18. Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

19. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng.

20. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh.

21. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng.

22. Bệnh viện Xây dựng.

23. Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.

24. Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn:

25. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Sầm Sơn.

26. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Cửa Lò.

27. Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam.

28. Nhà xuất bản Xây dựng.

29. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 555/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành dành sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ theo các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và các Nghị quyết của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; .
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP; BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá bài viết
1 57
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo