Quyết định 239/QĐ-TCTHADS Quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức thi hành án dân sự

Quyết định 239/QĐ-TCTHADS Quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức thi hành án dân sự

Quyết định 239/QĐ-TCTHADS năm 2016 Quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành ngày 24/02/2016 và có hiệu lực từ ngày ký.

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 239/QĐ-TCTHADSHà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:TỔNG CỤC TRƯỞNG
 • Như Điều 2;
 • Bộ trưởng (để b/c);
 • Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
 • Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp (để p/h);
 • Các Phó Tổng cục trưởng;
 • Cổng Thông tin điện tử BTP;
 • Trang Thông tin điện tử Tổng cục THADS;
 • Lưu: VT, TCCB.
Hoàng Sỹ Thành


QUY TRÌNH
THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 239/QĐ-TCTHADS ngày 24 tháng 02 năm 2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

1. Mục đích

Quy trình này quy định các bước tổ chức tuyển dụng công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.

2. Yêu cầu

 • Đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật;
 • Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và áp dụng thống nhất.

3. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự.

4. Nội dung

Bước 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng công chức

 • Nội dung công việc: Rà soát, tổng hợp theo chỉ tiêu biên chế được giao, biên chế đã thực hiện, biên chế chưa tuyển; xác định vị trí việc làm cần tuyển; kết quả báo cáo về Tổng cục Thi hành án dân sự (qua Vụ Tổ chức cán bộ).
 • Đơn vị thực hiện: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự.
 • Thời gian thực hiện: Sau khi giao biên chế cho các đơn vị.

Bước 2. Lập kế hoạch tuyển dụng công chức

 • Nội dung công việc: Tổng hợp đề xuất nhu cầu tuyển dụng công chức và xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Nội dung kế hoạch gồm: Tổng số biên chế được giao, chỉ tiêu biên chế cần tuyển, tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí công tác, điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung thi tuyển hoặc xét tuyển.
 • Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.
 • Thời gian thực hiện: Sau khi rà soát, tổng hợp xong.

Bước 3. Thông báo tuyển dụng công chức

 • Nội dung công việc: Trên cơ sở Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt, thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin/trang thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự. Thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
 • Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự.
 • Thời gian thực hiện: Sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt.

Bước 4. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh;

d) Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Tiếp nhận hồ sơ

 • Nội dung công việc: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức.
 • Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục (đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự) và Cục Thi hành án dân sự (đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển công chức các cơ quan thi hành án dân sự).
 • Thời gian thực hiện: Kể từ ngày thông báo tiếp nhận hồ sơ.

b) Tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Nội dung công việc: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển, phí dự tuyển do các Cục Thi hành án dân sự gửi và tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển.
 • Đơn vị thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Thi hành án dân sự.
 • Thời gian thực hiện: Kể từ khi hết thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
Đánh giá bài viết
2 878
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo