Quyết định 235/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Quyết định 235/QĐ-TTg - Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự

Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 05/02/2016 với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Quyết định 397/QĐ-BCA-V19 Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân

Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định 243/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-TTg
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật tố tụng dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 103/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:THỦ TƯỚNG
 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 • Lưu: VT, PL (3b).
Nguyễn Tấn Dũng

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 (sau đây gọi là Bộ luật tố tụng dân sự).

Nhằm triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả;

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, Bộ, ngành và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trên phạm vi cả nước.

2. Yêu cầu

a) Nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan giúp Chính phủ trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật ở Trung ương là Bộ Tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật ở địa phương là Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, Bộ, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự;

c) Có lộ trình cụ thể bảo đảm sau ngày 01 tháng 07 năm 2016 Bộ luật tố tụng dân sự được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên phạm vi cả nước.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật tố tụng dân sự

a) Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến về những điểm mới của Bộ luật tố tụng dân sự

 • Thành phần: Đại diện các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
 • Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.
 • Thời gian thực hiện: Quý I năm 2016.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật tố tụng dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng

 • Cơ quan chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, cơ quan chủ quản báo chí trung ương và địa phương.
 • Thời gian thực hiện: Quý I và Quý II năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật tố tụng dân sự với nội dung, hình thức phù hợp

a) Ở Trung ương

 • Thành phần: Đại diện pháp chế các Bộ, ngành, cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý.
 • Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.
 • Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, cơ quan thông tấn báo chí trung ương.
 • Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

b) Ở địa phương

 • Thành phần: Đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan, cơ quan thi hành án dân sự, Đoàn luật sư.
 • Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành, tổ chức ở địa phương có liên quan, cơ quan thông tấn báo chí địa phương.
 • Thời gian thực hiện: Quý II và Quý III năm 2016.

3. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật tố tụng dân sự; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật tố tụng dân sự

 • Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trực tiếp thực hiện việc rà soát trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình; gửi kết quả rà soát về Bộ Tư pháp tổng hợp để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Tòa án nhân dân tối cao).
 • Cơ quan phối hợp: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.
 • Thời gian thực hiện:
  • Kết quả rà soát gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 10/6/2016.
  • Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/7/2016.
Đánh giá bài viết
1 248
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo