Quyết định 1824/QĐ-UBND về Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp trên TP.Hà Nội 2016

Quyết định 1824/QĐ-UBND về Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm nông nghiệp trên TP.Hà Nội 2016

Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2016 ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Hà Nội phải ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và chất cấm, kháng sinh trong nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản. Ngăn chặn hiệu quả việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường, chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Chấn chỉnh việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

Quyết định 87/QĐ-TTg về tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định 498/QĐ-LĐTBXH về kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em 2016

Quyết định 363/QĐ-TTg năm 2016 Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1824/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM CAO ĐIỂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-BNN-QLCL ngày 2/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 52/TTr-SNN ngày 29 tháng 3 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở, Ngành: Nông nghiệp & PTNT, Y tế, Công thương, Tài chính, Công an thành phố và thủ trưởng các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ Nông nghiệp và PTNT; (để b/c)
  • Thường trực Thành ủy; (để b/c)
  • Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
  • PCT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
  • Báo HN mới, KTĐT, Đài PTTH HN;
  • CVP, PCVP NN Sơn, PV Chiến;
  • TH, VX, CT, NNNT;
  • Lưu: VT, NNNT (Ngân)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
NĂM CAO ĐIỂM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND Thành phố Hà Nội)

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-BNN-QLCL ngày 02/3/2016 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Kế hoạch số 1527/KH-BNN-TTr ngày 01/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai năm cao điểm thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp; Căn cứ Quyết định số 2582/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội quy định phân công, phân cấp quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành "Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội" như sau:

I. MỤC TIÊU - YÊU CẦU

- Đến cuối năm 2016, đảm bảo xử lý dứt điểm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; Giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, chất bảo quản, phân bón hữu cơ, phân bón khác, phụ gia trong các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT; Từng bước tạo niềm tin cho người tiêu dùng về thực phẩm nông lâm thủy sản nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội trong công tác triển khai kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp; Xây dựng cơ chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, phản ánh thông tin của các sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp, Công thương, Công an, Thông tin & truyền thông; giữa các cơ quan nêu trên với UBND quận, huyện, thị xã; Cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin hai chiều với các cơ quan Báo, Đài trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT

1. Đến tháng 12 năm 2016, ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc lưu thông, buôn bán, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy sản trên địa bàn thành phố.

2. Ngăn chặn, xử lý nghiêm (hành chính, hình sự) việc lưu thông, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất xử lý cải tạo môi trường, chất bảo quản, phụ gia ngoài danh mục, kém chất lượng, không an toàn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

3. Quản lý, kiểm soát việc giết mổ, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ thịt (chủ yếu là thịt lợn, gà) giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật có hại.

4. Đến cuối năm 2016, tỷ lệ mẫu giám sát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản trong rau, quả, chè; tồn dư hóa chất, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản nuôi; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 15% so với năm 2015;

5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP tăng 15% so với năm 2015. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản xếp loại C (không đạt điều kiện đảm bảo ATTP) được nâng hạng A/B tăng 15% so với năm 2015. Kiên quyết xử lý dứt điểm những cơ sở xếp loại C theo quy định.

6. Xây dựng 35 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn và tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận bán sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

7. Nhận thức, trách nhiệm, ý thức tôn trọng pháp luật xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự của người sản xuất, kinh doanh về an toàn thực phẩm được nâng cao. Từng bước xây dựng và tạo niềm tin của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn có xác nhận.

8. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thành phố, giữa thành phố và quận huyện về công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường và có hiệu quả.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

1. Hoàn thiện xây dựng cơ chế chính sách

- Rà soát, bổ sung chính sách đầu tư hạ tầng, kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển các mô hình chuỗi giá trị thực phẩm an toàn theo hướng sản xuất quy mô lớn, gắn với thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước cũng như xuất khẩu.

- Hoàn thiện phân công, phân cấp, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan từ thành phố đến quận, huyện trong công tác tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản;

2. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ( Hội Nông dân, Hội Phụ nữ...), các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, Thành phố tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp, chế tài xử lý vi phạm, tác hại đối với sức khỏe người tiêu dùng, chất lượng dân số đối với nhà sản xuất, kinh doanh khi sử dụng chất cấm hoặc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, kháng sinh. Tăng cường hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất áp dụng thực hành sản xuất tốt (GAP, GMP) đặc biệt không sử dụng chất cấm, chất bảo quản, phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y ngoài danh mục; tuân thủ 04 đúng về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

Đánh giá bài viết
1 115
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo