Quyết định 87/QĐ-TTg về tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định 87/QĐ-TTg - Quyết điịnh tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định số 87/QĐ-TTg về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 12/01/2016. Theo đó, từ năm 2017, sẽ tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" vào tháng 5 hằng năm. Tháng được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; ...

Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 số 84/2015/QH13

Thông tư 19/2011/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Thông tư về an toàn lao động đối với hệ thống cáp treo vận chuyển người số 35/2014/TT-BLĐTBXH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 87/QĐ-TTgHà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lấy tháng 5 hằng năm là "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động".

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích sau:

 • Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

Điều 3. Kinh phí tổ chức "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

"Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
 • Văn phòng Trung ương Đảng;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, TH;
 • Lưu: VT, KGVX (3b).
Vũ Đức Đam
Đánh giá bài viết
1 252
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo