Phụ lục Thông tư 04 2020 BNV

Biểu mẫu Thông tư 04 2020 BNV

Mới đây Bộ nội vụ đã ban hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về quỹ từ thiện. Theo đó ban hành kèm theo Thông tư là các biểu mẫu về quỹ từ thiện, quỹ xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết phụ lục Thông tư 04 2020 BNV.

Phụ lục I
DANH MỤC MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG CHO QUỸ VÀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN

(Kèm theo Thông tư số 4/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

______________

Mẫu 1.1 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.2 - Điều lệ mẫu của quỹ xã hội

Mẫu 1.3 - Điều lệ mẫu của quỹ từ thiện

Mẫu 1.4 - Cam kết tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.5 - Biên bản bầu các chức danh Ban sáng lập quỹ

Mẫu 1.6 - Văn bản đề nghị gia hạn thời gian chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ

Mẫu 1.7 - Đơn đề nghị thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Mẫu 1.8 - Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trên cơ sở mở rộng phạm vi hoạt động

Mẫu 1.9 - Thông báo thành lập của chi nhánh (hoặc văn phòng đại diện) của quỹ

Mẫu 1.10 - Đơn đề nghị giải thể quỹ

Mẫu 1.11 - Đơn đề nghị đổi tên quỹ và công nhận Điều lệ quỹ

Mẫu 1.12 - Đơn đề nghị tách quỹ

Mẫu 1.13 - Đơn đề nghị chia quỹ

Mẫu 1.14 - Đơn đề nghị hợp nhất quỹ

Mẫu 1.15 - Đơn đề nghị sáp nhập quỹ

Mẫu 1.16 - Đơn đề nghị cho quỹ hoạt động trở lại

Mẫu 1.17 - Báo cáo quỹ đã khắc phục sai phạm

Mẫu 1.18 - Báo cáo về tổ chức, hoạt động của quỹ

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem chi tiết nội dung phụ lục Thông tư 4 2020 BNV.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 781
0 Bình luận
Sắp xếp theo