Hướng dẫn mới nhất về việc xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025?

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025

Mới đây Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC 2022 về việc xây dựng dự toán NSTW thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC. Vậy việc xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2025 được thực hiện thế nào? Sau đây là chi tiết hướng dẫn mới nhất về việc xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025. Mời các bạn cùng theo dõi.

Yêu cầu lập kế hoạch xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 1 Mục III Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC năm 2022 yêu cầu lập kế hoạch xây dựng kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

Theo quy định tại Luật NSNN năm 2015, Nghị định 45/2017/NĐ-CP và Thông tư 69/2017/TT-BTC đảm bảo các yêu cầu sau:

Căn cứ kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2024 đã xây dựng; các chế độ ưu đãi theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2011/NĐ-CP và dự toán kinh phí thực hiện năm 2023 để xây dựng kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2013-2025 kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Trường hợp nhu cầu chi của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trong các năm 2013-2025 tăng, giảm mạnh so với dự toán năm 2022 đã được giao và ước thực hiện năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thuyết minh, giải trình cụ thể nội dung tăng, giảm.

Việc lập, báo cáo, tổng hợp và trình kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, sử dụng số dự kiến dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 làm cơ sở xác định kế hoạch chi NSNN cho 02 năm 2024 và năm 2025.

Lập kế hoạch chi ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2025

Tại tiểu mục 2 Mục III Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC năm 2022 xây dựng dự toán NSTW hướng dẫn về việc lập kế hoạch chi ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2025 cụ thể như sau:

- Kế hoạch chi ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2025 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố được lập trên cơ sở dự kiến dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

- Lập kế hoạch phải đánh giá đầy đủ và phản ánh tình hình tăng, giảm đối tượng hưởng chế độ và có nhiệm vụ, công việc phát sinh theo quy định để dự kiến và báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện.

- Trong quá trình xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố xác định chi tiết chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới của địa phương mình cho năm dự toán 2023 để làm căn cứ xác định chi tiêu cơ sở, chi tiêu mới và tổng hợp nhu cầu kinh phí trong kế hoạch chi năm 2024, năm 2025 (Lưu ý: Thuyết minh đầy đủ đối với kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2013-2025).

Trường hợp Bộ Tài chính có hướng dẫn các nội dung mới trong việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2013-2025, Bộ sẽ hướng dẫn bổ sung để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố cập nhật trong xây dựng dự toán năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

Thời hạn báo cáo và điều kiện báo cáo dự toán ngân sách nhà nước

Căn cứ theo quy định tại Mục IV Công văn 2167/LĐTBXH-KHTC năm 2022 hướng dẫn về thời hạn báo cáo và điều kiện báo cáo dự toán ngân sách nhà nước cụ thể như sau:

(1) Thời hạn báo cáo dự toán

Yêu cầu các đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đầy đủ các nội dung chi; thuyết minh cụ thể làm căn cứ tổng hợp và phân bổ dự toán ngân sách năm 2023; tổng hợp kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 theo các biểu mẫu (kèm Công văn trên địa chỉ http://www.molisa.gov.vn/Pages/VanBan/ChiDaoDieuHan.aspx) và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Người có công) trước ngày 10/7/2022, đồng thời gửi theo địa chỉ email: mr.phanquanghung@gmail.com để tổng hợp.

(2) Điều kiện tổng hợp dự toán | Đối với các nội dung không đưa vào dự toán hoặc thuyết minh không đầy đủ, kịp thời sẽ không được tổng hợp và phân bổ dự toán theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 114
0 Bình luận
Sắp xếp theo