Hướng dẫn 150-HD/ĐU đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên

Hướng dẫn 150-HD/ĐU - Đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên 2017

Ngày 28/11/2017, Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành Hướng dẫn 150-HD/ĐU về Kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

ĐẢNG ỦY BỘ TƯ PHÁP

Số 150 - HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

HƯỚNG DẪN
Kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Căn cứ Quyết định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành trung ương quy định thi hành điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 15/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016 và Công văn số 624-CV/ĐUK ngày 20/11/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, Đảng ủy Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 trong Đảng bộ Bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên nhằm để các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, làm căn cứ thực hiện công tác cán bộ, đảng viên.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

3. Công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng hàng năm có nhiều điểm mới. Do vậy các cấp ủy cần nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn để tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm

1.1. Đối tượng kiểm điểm

1.1.1. Đối với tập thể:

+ Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ.

+ Tập thể Ban Chấp hành các Đảng bộ cơ sở: Tổng cục Thi hành án dân sự, Học viện Tư pháp, Văn phòng Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

+ Cấp ủy các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

1.1.2. Cá nhân: Tất cả đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

1.2. Nơi kiểm điểm

- Đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất có tổ chức kiểm điểm mà mình tham gia, cụ thể như sau:

+ Các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Bộ là: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo được quy định tại Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ kiểm điểm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và trước tập thể lãnh đạo cơ quan mà mình là thành viên lãnh đạo.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở (bí thư, phó bí thư nơi không có Ban Thường vụ) kiểm điểm trước tập thể Ban chấp hành cùng cấp và trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.

+ Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành các Đảng bộ cơ sở kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác.

+ Các đồng chí cấp ủy viên chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc kiểm điểm trước tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi mình là thành viên lãnh đạo.

2. Nội dung kiểm điểm

2.1. Đối với tập thể

- Kết quả lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Kiểm điểm làm rõ có cá nhân nào trong tập thể, cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục; sau kiểm điểm xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

- Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tập thể, cá nhân ở đơn vị mình.

- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân

2.2.1. Đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ chính trị, năng lực công tác của bản thân.

- Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân. Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình, đồng thời phê phán cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng. Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành phân công của tổ chức, quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua (nếu có)

* Lưu ý: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền.

2.2.2. Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu tại Điểm 2.2.1 còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

- Việc xây dựng chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá bài viết
1 5.878
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo