Công văn về chi lệ phí dự thi và kinh phí hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia số 2584/BGDĐT-KHTC

Hướng dẫn chi lệ phí dự thi và kinh phí hỗ trợ kỳ thi THPT quốc gia

Công văn 2584/BGDĐT-KHTC năm 2015 hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi, dự tuyển và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 29 tháng 05 năm 2015.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

Số: 2584/BGDĐT-KHTC
V/v hướng dẫn định mức chi lệ phí dự thi,
dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và kinh phí
hỗ trợ từ NSNN cho kỳ thi THPT quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo được giao chủ trì cụm thi kỳ thi THPT quốc gia

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 20/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí năm 2015 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia; Căn cứ Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) (Thông tư số 40); Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn số 6882/BTC-HCSN ngày 26/05/2015 về nội dung và định mức chi kỳ thi THPT quốc gia 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn nội dung và định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015 tại các cơ sở giáo dục được giao tổ chức cụm thi như sau:

1. Chi cho công tác tổ chức kỳ thi:

 • Chi nhập xử lý dữ liệu kỳ thi ban đầu và xử lý kết quả thi: Mức chi tối đa 4.000 đồng/thí sinh.
 • Chi công tác thư ký, văn phòng phẩm cho kỳ thi: Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.
 • Chi phí in sao đề thi (bao gồm cả ban in sao đề thi, công an bảo vệ việc sao in đề thi): Mức chi tối đa 25.000 đồng/thí sinh/đợt thi.
 • Chi hỗ trợ điện nước, dọn dẹp phòng thi: Mức chi tối đa 250.000 đồng/phòng thi/đợt thi.
 • Chi nước uống, thuốc y tế cho các thí sinh tham gia cho kỳ thi: Mức chi tối đa 3.000 đồng/thí sinh/đợt thi.
 • Chi nước uống cho Hội đồng thi: Mức chi tối đa 5.000 đồng/người/ngày.
 • Chi hỗ trợ xăng xe cho cán bộ và phục vụ kỳ thi: Mức chi tối đa 50.000 đồng/người/ngày.
 • Chi chấm bài thi: Bài thi tự luận, mức chi tối đa 18.000 đồng/bài; Bài thi trắc nghiệm, mức chi tối đa 4.000 đồng/bài (bao gồm cả máy móc, thiết bị chấm thi trắc nghiệm).
 • Chi phụ cấp trách nhiệm đối với Ban coi thi, Ban chấm thi, Hội đồng chấm thi; Chi bồi dưỡng đối với cán bộ chấm thẩm định, chấm phúc khảo, thanh tra, kiểm tra bài thi: Đề nghị vận dụng mức chi theo định mức tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT/BTC-BGDĐT hướng dẫn nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực (Thông tư số 66).

2. Một số nội dung chi khác

 • Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi: Mức chi vận dụng quy định tại Thông tư số 66.
 • Chi hội nghị, hội thảo tập huấn liên quan đến tổ chức kỳ thi và thanh tra: Thực hiện theo quy định tại thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Đối với các khoản chi khác liên quan đến công tác tổ chức thi, đơn vị được vận dụng mức chi quy định tại Thông tư số 66 để thực hiện.

3. Định mức chi hướng dẫn tại văn bản này là định mức chi tối đa, căn cứ khả năng ngân sách được nhà nước hỗ trợ và nguồn thu lệ phí tuyển sinh, đơn vị quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp, nhưng không được vượt mức chi tối đa hướng dẫn tại văn bản này. Trong trường hợp kinh phí thực tế để tổ chức kỳ thi vượt quá nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và nguồn thu từ lệ phí tuyển sinh đề nghị các đơn vị huy động từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị để thực hiện.

4. Căn cứ các quy định tại văn bản này, các cơ sở đào tạo chủ trì các cụm thi có trách nhiệm chi trả chế độ thù lao cho toàn bộ cán bộ trực tiếp tham gia tổ chức kỳ thi tại cụm do đơn vị chủ trì (bao gồm cả chế độ công tác phí cho cán bộ ở xa nếu có).

Đề nghị các đại học, trường đại học, học viện chủ trì cụm thi và các cơ sở đào tạo khác nghiên cứu triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu, giải quyết./.

Đánh giá bài viết
1 571
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo