Công văn về việc hoàn thiện dữ liệu đăng kí dự thi của thí sinh số 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD

Điều chỉnh thông tin dự thi THPT Quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường đại học chủ trì cụm thi về việc hoàn thiện dữ liệu đăng ký dự thi của thí sinh. Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học chủ trì cụm thi tiếp tục cho phép các thí sinh nếu có nguyện vọng được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi, kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn trước ngày 27/5/2015.

Công văn về việc giới thiệu đề thi minh họa Kỳ thi THPT quốc gia số 374/KTKĐCLGD-KT

Công văn về việc tổ chức ôn thi THPT Quốc gia số 1268/BGDĐT-VP

Quyết định về Phương án thi tốt nghiệp THPT quốc gia số Số 3538/QĐ-BGDĐT

Hướng dẫn thanh tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD

V/v hoàn thiện dữ liệu
đăng kí dự thi của thí sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các trường đại học chủ trì cụm thi.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các trường đại học chủ trì cụm thi tiếp tục cho phép các thí sinh (nếu có nguyện vọng) được điều chỉnh các thông tin trong phiếu đăng kí dự thi (kể cả điều chỉnh môn thi đã chọn) trước ngày 27 tháng 5 năm 2015 theo trình tự như sau:

1. Thí sinh điền thông tin vào Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi (có mẫu kèm theo) và nộp tại một trong các nơi: đơn vị đăng ký dự thi (điểm thu nhận hồ sơ), sở GDĐT hoặc trường đại học chủ trì cụm thi;

2. Sở GDĐT tổng hợp Phiếu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi của thí sinh và gửi cho trường đại học chủ trì cụm thi để trường báo cáo Bộ và cập nhật các thay đổi vào cơ sở dữ liệu;

3. Các trường chủ trì cụm thi báo cáo Bộ qua Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/5/2015 theo địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội; gửi bản mềm của báo cáo về Cục qua hộp thư điện tử: thi-ts@moet.edu.vn.

Nơi nhận:
  • Như trên;
  • PTTg. Vũ Đức Đam (để b/c);
  • Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
  • Website Bộ;
  • Lưu VT, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Bùi Văn Ga

PHỤ LỤC
(Kèm theo công văn số 2470/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22/5/2015
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DỰ THI

1. Họ và tên thí sinh:...............................................................................................................................

2. Giới tính:...........................................................................................................................................

3. Ngày/tháng/năm sinh:........................................................................................................................

4. Số giấy chứng minh nhân dân:............................................................................................................

5. Nơi đăng ký dự thi:............................................................................................................................

Đơn vị ĐKDT: .................................................................Mã đơn vị ĐKDT:.....................................

Sở giáo dục đào tạo:..................................................................Mã sở:.........................................

6. Cụm thi đã đăng kí*:..................................................................Mã cụm:...........................................

7. Nội dung cần sửa

Mục cần sửa
(số thứ tự của mục cần sửa
trong phiếu đăng ký dự thi)
Nội dung đã đăng kýĐề nghị sửa thành

Ngày..... tháng.......năm.........
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: * là mục mà thông tin không được phép sửa (do các Cụm thi không can thiệp được vào dữ liệu của nhau).

Đánh giá bài viết
1 151
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo