Công văn 69/BGDĐT-TCCB

HoaTieu.vn xin giới thiệu, công văn 69/BGDĐT-TCCB năm 2015 thực hiện Quyết định 70/2014/QĐ-TTg về Điều lệ trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quyết định ban hành điều lệ trường đại học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 69/BGDĐT-TCCB
V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Điều lệ trường đại học
.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các học viện, trường đại học công lập,

Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 01 năm 2014. Trong Điều lệ trường đại học, nội dung quy định về Hội đồng trường đã được quy định cụ thể.

Để sớm ổn định tổ chức của trường, kịp thời triển khai các hoạt động ngay khi Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện tổ chức nghiên cứu, triển khai Điều lệ trường đại học; chuẩn bị phương án thành lập hội đồng trường theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Điều lệ trường đại học, trình cơ quan trực tiếp quản lý trường Quyết định thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường theo quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường đại học, Giám đốc các học viện khẩn trương triển khai thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Văn Ga

Đánh giá bài viết
1 170
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo