Công văn 488/CV-ETEP 2021 về hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS

Hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS

Công văn 488/CV-ETEP được Bộ giáo dục ban hành ngày 13/8/2021 về việc hướng dẫn rà soát minh chứng giáo viên trên TEMIS. 

Theo đó, Công văn này được Bộ giáo dục ban hành nhằm hướng dẫn rà soát minh chứng và hỗ trợ tự đánh giá của giáo viên trên hệ thống TEMIS nhằm giảm tải cho GV trong việc tìm kiếm và tải minh chứng lên TEMIS. Ban hành kèm theo Công văn này là các gợi ý minh chứng theo CV 4530 và gợi ý minh chứng có thể sử dụng thay thế trên TEMIS...

Nội dung Công văn số 488/CV-ETEP 2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BQL CHƯƠNG TRÌNH ETEP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 488 /CV-ETEP
V/v hướng dẫn rà soát minh chứng
và hỗ trợ tự đánh giá của giáo viên
trên Hệ thống TEMIS
Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các Trường Đại học Sư phạm tham gia Chương trình ETEP

Trong thời gian triển khai xây dựng Báo cáo TEMIS năm 2020 và năm 2021 tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Chương trình ETEP đã tiếp nhận nhiều phản hồi liên quan đến khó khăn của giáo viên trong quá trình tìm kiếm và tải minh chứng tự đánh giá theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/8/2018 quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT và Công văn số 4530/BGD ĐT-NGCBQLGD, ngày 01/10/2018 hướng dẫn thực hiện thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV CSGDPT.

Để phù hợp với thực tiễn triển khai và hỗ trợ cho các trường trong việc kiểm tra các Báo cáo TEMIS 2020, chuẩn bị cho công tác kiểm đếm, Ban Quản lý Chương trình ETEP xin gửi đến Quý trường Hướng dẫn rà soát minh chứng tự đánh giá của giáo viên trên Hệ thống TEMIS đã nhận được sự đồng thuận của Ngân hàng Thế giới (trong Phụ lục đính kèm). Trong đó, lưu ý rằng, đối với Báo cáo TEMIS 2020, cần hướng dẫn giáo viên chỉ bổ sung minh chứng và mô tả các hoạt động thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020.

(Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Hoàng Đoan Huy, Tư vấn Ban Quản lý Chương trình ETEP, điện thoại: 0964.780.188).

Trân trọng ./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc BQL (để b/c);
- Lưu: VT.
ĐẶNG VĂN HUẤN

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT MINH CHỨNG TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN TRÊN TEMIS NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số 488/CV-ETEP ngày 19/8/2021 của BQL Chương trình ETEP)

Tiêu chíGợi ý minh chứng theo CV 4530 Gợi ý minh chứng có thể sử dụng thay thế trên TEMIS
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất nhà giáo
Tiêu chí 1. Đạo đức nhà giáo- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Thư cảm ơn, khen ngợi của các bên về giáo viên có phẩm chất đạo đức mẫu mực
- Báo cáo chuyên đề/ý kiến trao đổi, thảo luận trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/nhà trường về những kinh nghiệm trong rèn luyện, nâng cao phầm chất đạo đức
- Hình ảnh, tấm gương giáo viên cùng nhà trường vượt qua những khó khăn (do thiên tai, bão lũ…) để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học.
- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Liệt kê minh chứng/hoặc mô tả về những ghi nhận của các
bên về phẩm chất đạo đức mẫu mực của giáo viên
- Liệt kê minh chứng/hoặc mô tả về những hoạt động rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức
- Liệt kê những hành động vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu và kế hoạch dạy học (do thiên tai, bão lũ, giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid…)
Tiêu chí 2. Phong cách nhà giáo- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Giấy khen/biên bản họp/ý kiến ghi nhận về việc giáo viên có phong cách mẫu mực
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Y kiến chia sẻ tại buổi họp về kinh nghiệm, biện pháp, cách thức tạo dựng phong cách nhà giáo phù hợp tình hình thực tiễn của nhà trường, địa phương và quy định của ngành
- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Hoặc tải minh chứng về kết quả học tập, rèn luyện của học
sinh
- Tải giấy khen hoặc liệt kê minh chứng những ghi nhận/mô tả về việc giáo viên có phong cách mẫu mực
- Tải minh chứng/mô tả, liệt kê về những hoạt động rèn luyện, chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện phong cách nhà giáo.
Tiêu chuẩn 2. Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ 
Tiêu chí 3: Phát triển chuyên môn bản thân

- Bằng cấp, chứng chỉ, chứng nhận… về đào tạo và bồi dưỡng

- Biên bản dự giờ chuyên đề/ý kiến trao đổi/đề xuất/biện pháp/giải pháp/sáng kiến triển khai

- Tải bằng tốt nghiệp chuyên ngành ĐT

- Tải các chứng chỉ/chứng nhận/xác nhận… về bồi dưỡng
hàng năm
- Liệt kê các khoá bồi dưỡng, tập huấn (không có chứng
nhận/chứng chỉ)
- Liệt kê minh chứng/mô tả những hoạt động về xây dựng kế hoạch dạy học, sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học,
giáo dục/giấy chứng nhận GV dạy giỏi các cấp...

Tiêu chí 4: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh- Bản kế hoạch dạy học và giáo dục được nhóm chuyên
môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu thông qua
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Biên bản họp ghi nhận về việc giáo viên có ý kiến trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất biện pháp xây dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục
- Báo cáo chuyên đề/có ý kiến chia sẻ, hướng dẫn cách thức, biện pháp xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục
- Tải bản kế hoạch dạy học, giáo dục (không cần thiết phải
được các cấp thông qua) hoặc tải kết quả học tập, rèn luyện
của học sinh
- Liệt kê minh chứng/mô tả ghi nhận giáo viên có ý kiến trao
đổi, hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp, đề xuất biện pháp xây
dựng, thực hiện hiệu quả kế hoạch dạy học, giáo dục
- Liệt kê minh chứng/mô tả về báo cáo chuyên đề đã thực
hiện
Tiêu chí 5: Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo
hướng phát triển phẩm chất, năng lực

- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại tốt

- Kết quả học tập của học sinh
- Biên bản các cuộc họp/sinh hoạt chuyên môn ghi nhận việc giáo viên có trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục

- Báo cáo chuyên đề về biện pháp/giải pháp liên quan đến đổi mới phương pháp dạy học

- Tải kết quả học tập của học sinh
- Liệt kê các hoạt động trong đó giáo viên đổi mới, chia sẻ
kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục. Ví
dụ:
+ Ứng dụng phương pháp dạy học A,B,C vào giảng dạy lớp
X,Y,Z
+ Viết sáng kiến kinh nghiệm/đề tài NCKHSPUD…
+ Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học và giáo
dục với đồng nghiệp trong TCM…
- Liệt kê minh chứng/ghi tên báo cáo chuyên đề đã thực hiện hoặc tải bằng khen/giấy chứng nhận GV dạy giỏi các cấp

Tiêu chí 6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm học sinh- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại mức tốt
- Kết quả học tập học sinh
- Biên bản họp cha mẹ học sinh
- Giáo viên có ý kiến/báo cáo đề xuất, giới thiệu, chia sẻ các hình thức, phương pháp, công cụ kiểm tra đánh giá trong nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/hội đồng nhà trường.
- Tải kết quả học tập của học sinh
- Liệt kê các hoạt động trong đó giáo viên đổi mới, chia sẻ
kinh nghiệm đổi mới kiểm tra, đánh giá.
- Hoặc Tải bằng khen/giấy chứng nhận GV dạy giỏi các cấp nếu có
Tiêu chí 7: Tư vấn và hỗ trợ học sinh- Phiếu dự giờ được đánh giá và xếp loại …
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Ý kiến trao đổi/báo cáo chuyên đề/danh mục đề tài, sáng kiến giáo viên có tham gia được nhà trường, cơ quan quản lý cấp trên xác nhận
- Ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên ghi nhận giáo viên có ý kiến trao đổi, đề xuất, chia sẻ kinh nghiệm duy trì sĩ số/vận động học sinh dân tộc thiểu, vùng khó khăn đến lớp.
- Tải kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Liệt kê báo cáo chuyên đề/các hoạt động, hành động cụ thể trong đó giáo viên thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện việc tư vấn và hỗ trợ học sinh. Ví dụ:
+ Tư vấn cho những học sinh cụ thể nào về phương pháp học tập, lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, tình cảm cá nhân, phong cách sống…
+ Hỗ trợ những học sinh cụ thể nào vượt qua khó khăn trong
cuộc sống để tiếp tục học tập
+ Giúp đỡ cụ thể nhưng học sinh khó khăn trong học tập,
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt…
Tiêu chuẩn 3. Xây dựng mô trƣờng giáo dục
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường

- Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Biên bản họp ghi nhận giáo viên thực hiện tốt quy tắc ứng xử và có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp
- Biên bản họp/Giấy khen/Bằng khen ghi nhận giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa

- Ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/ý kiến phản hồi/biên bản họp cha mẹ học sinh ghi nhận giáo viên mẫu
mực/đi đầu trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành
mạnh trong nhà trường

- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Tải hoặc liệt kê bằng khen/giấy khen ghi nhận giáo viên thực hiện tốt việc xây dựng môi trường văn hóa hoặc GV chủ nhiệm giỏi (nếu có)- Liệt kê minh chứng/mô tả, liệt kê về những việc làm, hoạt động, hành động, biện pháp trong đó giáo viên thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường- Biên bản họp ghi nhận giáo viên thực hiện đúng quy
định về quyền dân chủ
- Ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên/kế hoạch thực hiện quyền chủ trong nhà trường
- Báo cáo chuyên đề/ý kiến chia sẻ của giáo viên về việc
hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong việc thực hiện và phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.

- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức

- Liệt kê minh chứng/mô tả, liệt kê về những việc làm, hoạt động, hành động, biện pháp trong đó giáo viên thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện về việc phát huy quyền dân chủ của học sinh, của bản thân, của cha mẹ học sinh và đồng nghiệp…

Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường- Biên bản họp ghi nhận giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ
xây dựng và thực hiện trường học an toàn, phòng chống
bạo lực học đường;
- Báo cáo chuyên đề/bài viết/ý kiến trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm/biện pháp thực hiện tốt việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
- Kết quả học tập và rèn luyện của học sinh
- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Tải hoặc liệt kê về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Liệt kê minh chứng/mô tả, liệt kê về các hoạt động, hành động biện pháp cụ thể, trong đó giáo viên thực hiện và xây
dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường
Tiêu chuẩn 4. Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan - Biên bản họp ghi nhận việc giáo viên được cha mẹ học
sinh và các bên liên quan tin tưởng, tôn trọng và có đề
xuất được các biện pháp tăng cường sự phối hợp chặt chẽ
với cha mẹ học sinh và các bên liên quan;
- Ý kiến trao đổi/đề xuất/báo cáo chuyên đề/sáng kiến/bàiviết về các biện pháp tăng cường sự phối hợp với cha mẹ học sinh và các bên liên quan.
- Biên bản họp cha mẹ học sinh/hình ảnh ghi nhận việc
phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên với cha mẹ học sinh và
các bên liên quan.
- Tải Phiếu đánh giá và phân loại viên chức
- Tải hoặc liệt kê kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Liệt kê minh chứng/mô tả, liệt kê về các hoạt động, biện
pháp, cách thức mà GV sử dụng để tạo dựng mối quan hệ
hợp tác với phụ huynh học sinh, ví dụ: gọi điện, nhắn tin vớiphụ huynh học sinh khi có việc cần trao đổi liên quan đến
dạy học, giáo dục học sinh; tham gia và tiếp thu ý kiến từ các cuộc họp của hội cha mẹ học sinh; hình ảnh ghi lại hoạt động dạy học, giáo dục do giáo viên tổ chức có sự tham gia của cha mẹ học sinh…
Tiêu chí 12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt ộng dạy học cho học sinh- Biên bản họp cha mẹ học sinh/báo cáo/thông tin phản
hồi từ đồng nghiệp/nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu ghi nhận việc giáo viên đã giải quyết kịp thời thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh và các bên liên
quan về quá trình học tập, rèn luyện và thực hiện chương
trình, kế hoạch dạy học môn học/kế hoạch dạy học;
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ
rệt/vượt mục tiêu đề ra; không để xẩy ra bạo lực học
đường

- Tải/chụp trang sổ liên lạc (giấy hoặc điện tử) có thông tin
về phối hợp với gia đình;
- Tải hoặc liệt kê kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Liệt kê các hoạt động, hành động, biện pháp giáo viên đã
thực hiện để phối hợp với các bên

Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh- Sổ liên lạc giữa gia đình và nhà trường/giấy mời/thông
báo.../ý kiến ghi nhận từ cha mẹ học sinh hoặc các bên có
liên quan/ý kiến ghi nhận, đánh giá từ đồng nghiệp/nhóm
chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên về
việc giáo viên chủ động, kịp thời giải quyết thông tin
phản hồi từ cha mẹ học sinh và các bên liên quan về tình
hình rèn luyện, giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh;
- Kết quả học tập, rèn luyện của học sinh có sự tiến bộ rõ
rệt/vượt mục tiêu để ra, không có học sinh vi phạm quy
định trong học tập, rèn luyện

- Tải/chụp trang sổ liên lạc (giấy hoặc điện tử) có thông tin
về phối hợp với gia đình trong GD đạo đức, lối sống cho HS;
- Tải kết quả học tập, rèn luyện của học sinh
- Liệt kê các hoạt động, hành động, biện pháp giáo viên đã
thực hiện để phối hợp với các bên

..............................

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 5.885
0 Bình luận
Sắp xếp theo