Công văn 2967/BGDĐT-GDTX

Công văn 2967/BGDĐT-GDTX hướng dẫn báo cáo tổng kết giáo dục thường xuyên năm học 2012 -2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

Số: 2967/BGDĐT-GDTX
V/v: Hướng dẫn báo cáo tổng kết GDTX năm học 2012 -2013.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện kế hoạch năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các sở GD&ĐT tổng kết năm học 2012-2013 đối với giáo dục thường xuyên (GDTX), cụ thể như sau :

1. Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; văn bản số 5297/BGDĐT-GDTX ngày 16/8/2012 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDTX và các văn bản chỉ đạo của địa phương để đánh giá tổng kết năm học 2012-2013.

2. Xây dựng báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, nội dung báo cáo gồm hai phần:

2.1 Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014

Yêu cầu báo cáo đầy đủ kết quả thực hiện các nội dung trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và báo cáo làm rõ thêm một số nội dung:

- Việc thành lập ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở các cấp; việc ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”;

- Việc sắp xếp lại các trung tâm cấp huyện thực hiện nhiệm vụ: GDTX – hướng nghiệp – dạy nghề; các trung tâm HTCĐ kết hợp với trung tâm văn hóa – thể thao xã.

- Việc tổ chức dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề.

- Việc triển khai thực hiện Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các Trung tâm học tập cộng đồng; việc cử giáo viên biệt phái công tác tại trung tâm HTCĐ theo Thông tư 40 /2010/TT-BGDĐT và công tác tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL các TT HTCĐ.

- Việc giao cho các trung tâm GDTX làm đầu mối tổ chức bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

2.2 Báo cáo thống kê số liệu (theo các biểu thống kê gửi kèm).

Yêu cầu: các biểu thống kê phải điền đầy đủ thông tin, chính xác số liệu và theo đúng mẫu/biểu, đặc biệt là số liệu về người mù chữ.

3. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, nêu rõ những thành tích nổi bật trong năm học và tiến bộ so với năm học 2011-2012.

4. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ chậm nhất là ngày 10/6/2013.

Báo cáo tổng kết và biểu thống kê số liệu được gửi qua đường thư điện tử vtthuong@moet.edu.vn hoặc ptvanh@moet.edu.vn và báo cáo bằng văn bản xin gửi về địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ GDTX), số 49 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Đề nghị các sở GD&ĐT báo cáo đầy đủ nội dung và nộp đúng thời hạn quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDTX.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

(Đã ký)

Nguyễn Công Hinh

Đánh giá bài viết
1 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo