Công văn 2850/UBND-VX: Bổ sung các đối tượng được phép ra đường từ 23/8

Công văn 2850/UBND-VX

Ngày 23/8 năm 2021 Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2850/UBND-VX về việc điều chỉnh lần 2 các đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 23/8/2021.

Theo đó, các đối tượng được phép ra đường từ 23/8 bao gồm 17 đối tượng được quy định tại  Công văn 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 và được sửa đổi bổ sung tại Công văn 2800/UBND-VX. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế UBND TP HCM đã ban hành Công văn 2850/UBND-VX để chỉ đạo bổ sung điều chỉnh về đối tượng được phép ra đường tại TP.HCM như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2850/UBND-VX
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Thành phố.

Ngày 21 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2800/UBND-VX điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Căn cứ tình hình triển khai thực tế ngày 23 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục có ý kiến chỉ đạo một số nội dung như sau:

1. Các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định tại phụ lục đính kèm Công văn số 2800/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2021, trong đó điều chỉnh như sau:

a) Các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm:

- Lực lượng cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật.

- Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để trình cho chốt kiểm soát.

- Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an Thành phố cấp.

b) Bổ sung thêm nhóm đối tượng sau:

- Các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy); giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 1A).

- Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp; giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an Thành phố (Mã 12).

c) Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và 01 phụ xế) đã được ngành Giao thông vận tải cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.

2. Công an Thành phố là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên; đề nghị các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị có liên quan cung cấp số lượng và danh sách về Công an Thành phố (đồng chí Nguyền Viết Dũng, số điện thoại 038.7.727.777, hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn) trước 21 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021.

Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an Thành phố thì vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn số 2800/UBND-VX và Công văn số 2796/UBND-VX cùng ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố cho đến 00 giờ ngày 25 tháng 8 năm 2021.

3. Về việc trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện như sau:

3.1 Đối với cấp thành phố:

- Giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh Thành phố chuẩn bị số lượng áo nhận diện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021.

- Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các Sở, ban, ngành Thành phố và các Ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Giao các Sở, ban, ngành Thành phố chịu trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.

3.2 Đối với cấp huyện:

Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trang bị và phân bổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; bao gồm cả khối Đảng, Đoàn thể cấp huyện.

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy đi đường đề nghị liên hệ các đầu mối sau để được giải quyết:

- Đồng chí Nguyễn Đình Dương - Trưởng phòng PC08, số điện thoại: 090.3.938.393;

- Đồng chí Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Thành phố, số điện thoại: 091.8.312.259./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- TTTU; TT HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT,(VX-VN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

Phụ lục công văn 2800 UBND VX

VỀ PHÂN CÔNG CẤP, QUẢN LÝ DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Mã số đơn vị cấp (In chìm trên phiếu)

Đối tượng cấp Giấy phép lưu thông

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

(thực hiện từ 00 giờ 00 ngày 23/8/2021 đến 00 giờ 00 ngày 06/9/2021)

1 A

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố. ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức; phường/xã/thị trấn

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn cấp có hiệu lực liên phường, xã, thị trấn trong nội bộ quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

1 B

Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

2 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

2B

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cảng vụ Hàng không miền Nam

2C

Người lao động thuộc các đơn vị hoạt động tại Cảng Tân Cảng Cát Lái

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

3 A

Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Sở Công Thương

Hệ thống phân phối.

Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện, thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

3 C

Nhân viên phục vụ của hệ thống phân phối, nhân viên điện lực

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

3 D

Nhân viên làm việc liên quan xuất nhập khẩu hàng hóa

Doanh nghiệp

Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

4 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Sở Xây dựng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

4 B

Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, toà nhả, chung cư..

Doanh nghiệp

5

Nhân viên y tế và lực lượng h ỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh COVID-19 (không khống chế số lượng); người cung ứng thuốc, vật tư y tế, bảo trì trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế

Sở Y tế

Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo qui định pháp luật

UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

7 A

Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

7 B

Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Công an

Thành phố

Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

8A

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..) thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố

Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

8B

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Thành Đoàn

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

8C

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

9 A

Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí, hạ tầng công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

9 B

Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

10

Dịch vụ công chứng.

Sở Tư pháp

11

Nhân viên vệ sinh môi trường của các đơn vị trực thuộc Thành phố, hoạt động tang lễ

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Công ty vệ sinh môi trường đô thị

12

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ

phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

- Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

- Nhân viên các ngành phục vụ sản xuất, cửa hàng xăng dầu, gas.

- Nhân viên các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), các cơ sở cung ứng suất ăn công nghiệp.

- Lực lượng cung ứng dịch vụ công ích; xây dựng, bảo trì công trình, trang thiết bị.

- Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 (bao gồm tiểu thương chợ truyền thống hỗ trợ cung ứng hàng hoá).

- Các lực lượng khác của ngành Y tế.

UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

Đối với giấy đi đường do Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức cấp: có hiệu lực áp dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

13

Người dân đi tiêm ngừa vắc xin

Covid-19.

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

UBND cấp xã

Tổ Covid-19 cộng đồng.

Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ, người dân về quê theo Kê hoạch

Không cấp giấy.

Các lực lượng thu gom rác dân lập.

14 B

Người đi chợ thay

UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

15

Công tác kiểm dịch động, thực vật

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

16

Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Sở Tài chính

17

Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở Du lịch quản lý..

Sở Du lịch

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 247
0 Bình luận
Sắp xếp theo