Công văn 2796/UBND-VX TP HCM - Các đối tượng được phép ra đường từ 23/8

Công văn 2796/UBND-VX: Những người được phép ra đường từ 23/8 tại TP.HCM

Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Công văn số 2796/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát các nhóm được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, nhằm tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí Minh. UBND TP Hồ Chí Minh đã có Công văn số 2796 về việc tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường. Cụ thể như sau:

1. Từ 00 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố, của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 10 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

2. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 , bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định: riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn; đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại Công văn số 2491/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Các đối tượng được cấp Giấy đi đường:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tưởng các cơ quan nêu tại Mục 4 tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an Thành phố.

4. Cơ quan được cấp giấy:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban Đảng, đoàn thể, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý).

Các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an Thành phố để kiểm tra, giám sát.

Sau đây là nội dung chi tiết công văn Công văn 2796/UBND-VX, mời các bạn cùng tham khảo.

Công văn 2796/UBND-VX

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2796/UBND-VX
Về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Nhằm tăng cường siết chặt hơn nữa lưu lượng giao thông trên đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và thực hiện Công văn số 2789/BCĐ-VX ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 (từ ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021); Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Từ 00 giờ 00 ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến ngày 06 tháng 9 năm 2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Thành phố, của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố triển khai thực hiện phương án 3 tại chỗ hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” (tối đa 1/4 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị) và phải có mặt tại cơ quan, đơn vị trước 00 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021.

2. Các nhóm đối tượng được phép tham gia lưu thông vẫn thực hiện theo Công văn số 2718/UBND-VX ngày 15 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, bắt buộc có giấy đi đường và dấu hiệu nhận diện theo quy định; riêng lực lượng giao hàng sử dụng ứng dụng công nghệ (shipper) tạm ngưng hoạt động tại thành phố Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn; đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định tại Công văn số 2491/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Các đối tượng được cấp Giấy đi đường:

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp; lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; xử lý hạ tầng kỹ thuật.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị: không quá 10% trên tổng số.

- Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng các cơ quan nêu tại Mục 4 tự chịu trách nhiệm cấp giấy và có báo cáo cho Công an Thành phố.

4. Cơ quan được cấp giấy:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan ban Đảng, đoàn thể, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương trú đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm cấp giấy cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị quản lý.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các phường, xã, thị trấn cấp giấy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân thuộc đơn vị, địa bàn quản lý (chỉ có hiệu lực trong phạm vi địa bàn quản lý).

Các cơ quan cấp phải thông báo số lượng và ký hiệu về Công an Thành phố để kiểm tra, giám sát.

Chi tiết theo Phụ lục số 1 đính kèm.

5. Cách thức nhận diện:

- Mẫu Giấy đi đường: thực hiện theo mẫu hướng dẫn đính kèm.

- Đồng phục: các ngành có đồng phục ngành và công nhân thực hiện các dịch vụ công ích. Riêng công chức, viên chức và các nhóm lực lượng tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch khác: mặc áo nhận diện do Thành phố cấp.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn trên, giao Công an Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)
- Bộ Công an; (để báo cáo)
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban TW MTTQVN;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Trung tâm Báo chí;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-VN)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hòa Bình

PHỤ LỤC 1

KÝ HIỆU VÀ PHÂN CÔNG CẤP, QUẢN LÝ DIỆN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 2796/UBND-VX ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Mã số đơn vị cấp (In chìm trên phiếu)

Đối tượng cấp Giấy phép lưu thông

Đơn vị chủ trì quản lý, cấp giấy

Đơn vị phối hợp

Ghi chú
(thực hiện từ 0 giờ ngày 23/8/2021 đến 0 giờ ngày 06/9/2021)

1 A

Cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, MTTQ.

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố, Cơ quan quản lý Nhà nước thuộc Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố.

1 B

Người làm việc tại các lĩnh vực thiết yếu về tài chính: ngân hàng, chứng khoán.

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố

- Ủy ban chứng khoán Thành phố.

Các ngân hàng, Công ty chứng khoán.

2 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố.

Sở Giao thông vận tải

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

3 A

Nhân viên giao hàng của hệ thống phân phối.

Sở Công thương

Hệ thống phân phối.

Hoạt động trong địa bàn 01 quận- huyện (trừ 08 quận huyện nêu tại công văn) thời gian từ 06 giờ đến 18 giờ.

3 B

Nhân viên giao hàng của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn, trang thiết bị, vật tư y tế phòng dịch.

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động.

3 C

Nhân viên phục vụ tại hệ thống phân phối, điện lực

Doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo quy định

Không giới hạn phạm vi và thời gian hoạt động. Riêng tại 08 quận huyện nêu tại công văn thì thực hiện “3 tại chỗ” hoặc “Một cung đường hai điểm đến”.

3 D

Nhân viên làm việc tại các ngành sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa hàng xăng dầu, gas.

Doanh nghiệp

Thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ. Số lượng và phạm vi hoạt động giao Sở Công Thương quyết định từng trường hợp cụ thể

4 A

Người lao động tại các đơn vị thuộc ngành xây dựng trên địa bàn Thành phố (cấp thoát nước, công viên, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật...)

Sở Xây dựng

Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp.

4 B

Các công ty bảo trì, sửa chữa, ứng cứu hệ thống hạ tầng trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư..

Doanh nghiệp

5

Nhân viên y tế và lực lượng hỗ trợ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19 (không khống chế số lượng), người đi cách ly và đi cách ly về...

Sở Y tế

UBND Quận, huyện, thành phố Thủ Đức và Ban giám đốc các đơn vị y tế...

6 A

CA di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

CATP

6 B

QS di chuyển thay ca làm việc tại các chốt, trạm kiểm soát, tổ tuần tra và lực lượng phối hợp.

BTL

7 A

Nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động ngoại giao.

Sở Ngoại vụ

7 B

Nhân viên các cơ quan lãnh sự, ngoại giao đi thi hành nhiệm vụ đột xuất..

Công an Thành phố

Có thời gian cụ thể và đề xuất cụ thể

8

Lực lượng hỗ trợ, cứu trợ thuộc điều phối Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (bếp ăn, từ thiện, lực lượng thiện nguyện..)

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

Doanh nghiệp, cá nhân phối hợp.

9 A

Lực lượng cung ứng dịch vụ viễn thông, lực lượng báo chí.

Sở Thông tin truyền thông

9 B

Lực lượng cung ứng dịch vụ bưu chính nhà nước.

10

Dịch vụ công chứng.

Sở Tư pháp

11

Nhân viên vệ sinh môi trường, hoạt động tang lễ..

Sở Tài Nguyên Môi trường

Công ty vệ sinh môi trường

12

- Các công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ.

- Nhân viên khách sạn, nhà nghỉ phục vụ cách ly y tế và lực lượng phòng chống dịch do cấp huyện, cấp xã trưng dụng.

UBND Quận, huyện, Thành phố Thủ Đức

Doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.

13

Người dân đi tiêm ngừa vắc xin Covid-19.

UBND Phường, xã, thị trấn

UBND cấp xã

Phiếu tiêm ngừa vắc xin đối với đi tiêm Vắc xin.

Tổ Covid-19 cộng đồng..

Cấp cứu, khám chữa bệnh định kỳ...

Không cấp giấy.

14 A

Người dân vùng xanh đi chợ trên địa bàn theo quy định.

UBND cấp xã cấp, quản lý

Thực hiện 1 lần/1 tuần.

14 B

Người đi chợ thay

UB Mặt trận tổ quốc hoặc UBND cấp xã.

- Xét nghiệm 1 tuần/1 lần.

- Trang phục đồ bảo hộ.

15

Các cơ sở sản xuất thực phẩm (như bánh mì, tàu hũ, bún, hủ tiếu...), cơ sở xuất ăn công nghiệp..

Ban Quản lý an Toàn thực Phẩm

UBND quận, huyện Thành phố, Sở Công thương.

16

Các công ty bảo hiểm (chỉ thực hiện các hoạt động liên quan công tác giám định, lập hồ sơ bồi thường và giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng)

Sở Tài chính

- Làm việc “03 tại chỗ”;

- Chỉ cấp phát khi ra ngoài trụ sở để giải quyết sự vụ kèm hồ sơ sự vụ;

- Thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

17

Nhân viên cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ..) phục vụ cách ly người nước ngoài, nhân viên y tế..do Sở du lịch quản lý..

Sở du lịch

- Làm việc “03 tại chỗ”;

- Thu hồi ngay sau khi về cơ quan.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Người ký:
Số hiệu:Lĩnh vực:Đang cập nhật
Ngày ban hành:Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
5 6.998
0 Bình luận
Sắp xếp theo