4 quy định quan trọng về biệt phái giáo viên

Biệt phái viên chức đối với giáo viên phổ thông được thực hiện theo đúng các quy định của nhà nước và Bộ giáo dục. Dưới đây là một số quy định quan trọng về biệt phái giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Đối với giáo viên biệt phái phải lưu ý 04 quy định sau đây.

1. Biệt phái giáo viên là gì?

Biệt phái giáo viên là trường hợp viên chức giáo viên của trường này được cử đi làm việc tại trường khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập sẽ quyết định việc biệt phái viên chức giáo viên.

2. Các trường hợp biệt phái giáo viên

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, việc biệt phái viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách;

- Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định.

Cần lưu ý, căn cứ theo Khoản 7 Điều 36 Luật Viên chức 2010 thì không thực hiện biệt phái viên chức nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

3. Thời hạn biệt phái viên chức giáo viên

Không quá 03 năm. Trường hợp một số ngành, lĩnh vực đặc thù yêu cầu phải có thời hạn biệt phái dài hơn thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Nội dung này được căn cứ theo Khoản 2 Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

4. Chế độ chính sách đối với viên chức giáo viên biệt phái

Theo quy định Khoản 5 Điều 26 Nghị định 29/2012/NĐ-CP có nêu: "Viên chức được cử đi biệt phái được hưởng quyền lợi quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6, Điều 36 Luật Viên chức 2010”. Cụ thể:

- Trong thời gian biệt phái, đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm bảo đảm tiền lương và các quyền lợi khác của viên chức.

- Viên chức được cử biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.

- Hết thời hạn biệt phái, viên chức trở về đơn vị cũ công tác. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái có trách nhiệm tiếp nhận và bố trí việc làm cho viên chức hết thời hạn biệt phái phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

Hiện tại, giáo viên hết thời hạn biệt phái tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà chưa được luân chuyển về đơn vị cũ thì vẫn được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Điều 8 Nghị định 61/2006/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 19/2013/NĐ-CP; tuy nhiên quy định này đã bị bãi bỏ bởi Khoản 3 Điều 16 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2019.

Theo Điều 4 Nghị định 76/2019/NĐ-CP có quy định về Phụ cấp thu hút như sau:

Điều 4. Phụ cấp thu hút

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

5. Xử lý kỷ luật đối với viên chức biệt phái

Khoản 3 Điều 14 Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định “Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật và gửi hồ sơ xử lý kỷ luật về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền”.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 và Khoản 2 Điều 11 Nghị định 27/2012/NĐ-CP, trường hợp viên chức không chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền hoặc không thực hiện công việc, nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc mà không có lý do chính đáng thì có thể bị xử lý kỷ luật theo một trong hai hình thức là khiển trách và cảnh cáo.

Như vậy, thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức là giáo viên biệt phái sẽ do đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái ra quyết định kỷ luật.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo