Hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp

Nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo luôn là một trong những tiêu chí hàng đầu đối với giáo viên. Tuy nhiên đối với những giáo viên có những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sẽ bị xử lý như thế nào? Dưới đây là một số quy định về hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mời các bạn cùng theo dõi.

1. Đạo đức nhà giáo là gì

Quy định về đạo đức nhà giáo là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để đánh giá, xếp loại và giám sát nhà giáo nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo.

2. Quy định về đạo đức nhà giáo

Theo quy định tại Điều 4 Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT quy định về đạo đức nghề nghiệp đối với giáo viên:

“1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.”

3. Hình thức xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;”

“Điều 11. Cảnh cáo

Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng;
…”

“Điều 13. Buộc thôi việc

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng;”

Như vậy, đối với việc giáo viên vi phạm đạo đức nghề giáo thì cần xem xét mức độ vi phạm để áp dụng hình thức kỷ luật đối với giáo viên này.

Trường hợp người giáo viên này vi phạm đạo đức nghề giáo nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng và đã được người có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản nhưng tái phạm thì bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Trường hợp người giáo viên này vi phạm đạo đức nghề nghiệp và gây hậu quả nghiêm trọng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật là phạt cảnh cáo.

Người giáo viên có thể chịu hình thức kỷ luật là buộc thôi việc khi xét thấy hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
3 4.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo