Nghị định 82/2020/NĐ-CP xử phạt hành chính lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hôn nhân gia đình

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tóm tắt Nghị định 82 2020

Luật sư xúi giục khách hàng khai sai sự thật bị phạt đến 40 triệu đồng

Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo đó, phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; Thông báo không đúng thời hạn cho Đoàn luật sư về việc đăng ký hành nghề, thay đổi nội dung đăng ký hành nghề.

Bên cạnh đó, hành vi hành nghề luật sư khi chưa có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc chưa gia nhập Đoàn luật sư; Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng hoặc treo biển hiệu khi tổ chức hành nghề luật sư do mình thành lập hoặc tham gia thành lập chưa được đăng ký hoạt động;… sẽ bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam từ 06 – 09 tháng, phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng đối với người hành nghề luật sư có hành vi cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; Xúi giục khách hàng khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo trái pháp luật;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

CHÍNH PHỦ
___________
Số: 82/2020/NĐ-CP
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
________________________________________
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020
NGH ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
bổ trợ tƣ pháp; hành chính tƣ pháp; hôn nhân và gia đình;
thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
________________
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Luật sư ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Lut Công chng ngày 20 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Trọng tài thương mại ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Lut H tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Lut Quc tch Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2008 Lut
sửa đổi b sung mt s điu ca Lut Quc tch Vit Nam ngày 24 tháng 6
năm 2014;
Căn cứ Luật Lý lịch tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Lut Tr giúp pháp lý ngày 20 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Lut Trách nhim bồi thường của Nhà nước ngày 20 tháng 6
năm 2017;
Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Lut Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008 Luật
sửa đổi, b sung mt s điu ca Lut Thi hành án dân s ngày 25 tháng 11
năm 2014;
2
Căn cứ Lut Phá sn ngày 19 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Ngh định s 77/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2008 của
Chính ph v tư vấn pháp lut;
Căn cứ Ngh định s 113/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2014 của
Chính ph v qun lý hp tác quc tế v pháp lut;
Căn cứ Ngh định s 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 ca
Chính ph v cp bn sao t s gc, chng thc bn sao t bn chính, chng
thc ch ký và chng thc hợp đng, giao dch;
Căn cứ Ngh định s 22/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 ca
Chính ph v hoà giải thương mại;
Căn cứ Ngh định s 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 ca
Chính ph v t chc và hoạt động ca tha phát li;
Theo đề ngh ca B trưởng B Tư pháp;
Chính ph ban hành Ngh định quy định x pht vi phm hành chính
trong lĩnh vực b tr pháp; hành chính pháp; hôn nhân gia đình; thi
hành án dân s; phá sn doanh nghip, hp tác xã.
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điu 1. Phạm vi điều chnh
1. Ngh định này quy định v hành vi vi phm hành chính, hình thc x
pht, mc x pht, bin pháp khc phc hu qu đối vi hành vi vi phm hành
chính, thm quyn lp biên bn, thm quyn x pht, mc pht tin c th
theo tng chức danh đối vi hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vc
sau đây:
a) B tr pháp, bao gồm: luật sư; vn pháp lut; công chng; giám
định pháp; đu giá tài sn; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; tha
phát li;
b) Hành chính pháp, bao gồm: h tch; quc tch; chng thc; lch
pháp; phổ biến, giáo dc pháp lut; hp tác quc tế v pháp lut; tr giúp
pháp lý; đăng ký biện pháp bảo đảm; trách nhim bồi thường ca Nhà nước;
c) Hôn nhân và gia đình;
d) Thi hành án dân s;
đ) Phá sản doanh nghip, hp tác xã.
3
2. Các vi phm hành chính trong lĩnh vc b tr pháp; hành chính
pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân s; phá sn doanh nghip, hp tác
không quy đnh ti Ngh định này thì áp dụng theo quy đnh v x pht vi
phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
Điều 2. Đối tƣợng b x pht
1. nhân, t chc Vit Nam; nhân, t chức nước ngoài (sau đây gi
nhân, t chc) hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vc quy
định ti khoản 1 Điều 1 Ngh định này.
2. T chc là đi ng b x pht theo quy đnh ca Ngh đnh y, bao gm:
a) T chc hành ngh luật sư; tổ chc hi - ngh nghip ca luật sư;
t chc hành ngh luật sư nước ngoài ti Việt Nam; trung tâm vn pháp
lut, chi nhánh ca trung tâm vấn pháp lut; t chc hành ngh công
chng; t chc hi - ngh nghip ca công chứng viên; văn phòng giám
định pháp; tổ chức đấu giá tài sn; t chc nnước s hu 100% vn
điu l do Chính ph thành lập để x n xu ca t chc tín dng; t chc
tài sản đu giá; trung tâm trng tài; chi nhánh, văn phòng đi din ca
trung tâm trng tài; chi nhánh, văn phòng đi din ca t chc trọng tài nước
ngoài ti Vit Nam; trung tâm hòa giải thương mại; chi nhánh, văn phòng đi
din ca trung tâm hòa giải thương mại; t chc hòa giải thương mại nước
ngoài ti Việt Nam; văn phòng tha phát li; doanh nghip qun lý, thanh
tài sn;
b) Trung tâm tư vấn, h tr hôn nhân gia đình yếu t c ngoài;
n phòng con ni c ngoài ti Vit Nam; t chc tham gia tr giúp pháp lý;
c) Doanh nghip, hp tác tiến hành th tc phá sản; ngân hàng nơi
doanh nghip, hp tác xã có tài khon;
d) Cơ quan, t chc thc hin hoạt động hp tác quc tế v pháp lut vi
quan chính phủ, t chc quc tế liên chính ph t chc phi chính ph
c ngoài;
đ) quan nhà nước hành vi vi phạm hành vi đó không thuộc
nhim v quản lý nhà nước được giao;
e) Các t chc khác hành vi vi phạm trong các lĩnh vực quy đnh ti
khoản 1 Điều 1 Ngh định này.
Điu 3. Hình thc x pht và bin pháp khc phc hu qu
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Cảnh cáo;
Đánh giá bài viết
1 137
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo