Mẫu sổ theo dõi sử dụng sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi về việc sử dụng sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi về việc sử dụng sách giáo khoa là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc theo dõi sử dụng sách giáo khoa. Mẫu sổ nêu rõ thông tin về sách giáo khoa... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi về việc sử dụng sách giáo khoa như sau:

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ……………….................................

SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA

............., ngày...tháng...năm...

Nội dung các trang:

Họ tên người mượn: .................... Đơn vị (tổ, lớp): .............

STT

tên sách

Nhà xuất bản

Số lượng khi mượn

Chất lượng khi mượn (%)

Ngày mượn

kí mượn

Số lượng khi trả

Chất lượng khi trả (%)

Ngày trả

kí trả

1

2

3

Mẫu sổ theo dõi về việc sử dụng sách giáo khoa

Mẫu sổ theo dõi về việc sử dụng sách giáo khoa

Đánh giá bài viết
1 1.200
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.